میکاه ۴‏:‏۱‏-‏۱۳

۴  در ایام آخر واقع خواهد شدکه کوه خانهٔ خداوندبالاتر از تمامی کوه‌ها استوار خواهد گردید،‏و فراتر از تپه‌ها برافراشته خواهد شد؛‏ملتها به سوی آن روان خواهند گشت ۲  و قومهای بسیار آمده،‏ خواهند گفت:‏‏«بیایید تا به کوه خداوند برویمو به خانهٔ خدای یعقوب برآییم،‏تا راههای خویش را به ما تعلیم دهدو در طریقهای وی گام برداریم.‏»‏زیرا شریعت از صَهیون صادر خواهد شد،‏کلام خداوند از اورشلیم.‏ ۳  او میان ملتهای بسیار داوری خواهد کردو منازعات قومهای نیرومند را تا دوردستها فیصل خواهد داد؛‏ایشان شمشیرهای خود را برای ساختن گاوآهن خواهند شکست،‏و نیزه‌های خویش را برای تهیهٔ ابزار باغبانی؛‏دیگر قومی بر قوم دیگر شمشیر نخواهد کشید،‏و جنگاوری را دیگر نخواهند آموخت.‏ ۴  هر یک زیر تاک خود خواهند نشست،‏زیر درخت انجیر خویش،‏و کسی هراسانشان نخواهد ساخت،‏چراکه دهان خداوندِ لشکرها سخن گفته است.‏ ۵  زیرا همهٔ قومها،‏ هر یک به نام خدای خویش سالکند،‏اما ما به نام یهوه خدای خود سلوک خواهیم کرد،‏ تا ابدالاباد.‏ نقشهٔ خداوند  ۶  خداوند می‌فرماید:‏در آن روز لنگان و رانده‌شدگان را جمع خواهم کرد،‏و هر آن کس را که زده‌ام،‏ گرد خواهم آورد؛‏ ۷  لنگان را ’باقیمانده‌ای‘ خواهم ساخت،‏طردشدگان را قومی نیرومند؛‏و خداوند در کوه صَهیون بر ایشان پادشاهی خواهد کرد،‏از حال تا به ابد.‏ ۸  و اما تو،‏ ای برج گَلّه،‏ای قلعهٔ دخترِ صَهیون،‏این را باز خواهی یافت،‏و حاکمیت پیشین احیا خواهد شد،‏یعنی پادشاهی دختر اورشلیم.‏ ۹  حال چرا فریاد برمی‌آوری؟‏آیا پادشاهی در تو نیست؟‏آیا مشاور تو هلاک گشته،‏که تو را دردی چون درد زن زائو درگرفته است؟‏ ۱۰  ای دختر صَهیون،‏ ناله سر ده،‏و همچون زن زائو بر خود بپیچ.‏زیرا اکنون از شهر بیرون خواهی رفت،‏و در صحرا ساکن خواهی شد؛‏آری،‏ به بابِل خواهی رفت؛‏اما در آنجا رهایی خواهی یافت؛‏خداوند در آنجا تو را از چنگ دشمنان خواهد رهانید.‏ ۱۱  اکنون قومهای بسیاربر ضد تو گرد آمده‌اند و می‌گویند:‏‏«باشد که صَهیون بی‌حرمت گردد،‏و چشمان ما شادمانه بر او بنگرد.‏»‏ ۱۲  اما آنان اندیشه‌های خداوند را نمی‌دانند،‏و تدبیرهای او را درنمی‌یابند،‏که آنان را همچون بافه در خرمنگاه گرد آورده است.‏ ۱۳  ای دختر صَهیون،‏ بر پا شو و پایمال کن،‏زیرا شاخهای تو را آهنین خواهم ساختو سُمهایت را برنجین.‏تو قومهای بسیار را پایمال خواهی کرد؛‏منافع نامشروعشان را وقف خداوند خواهی نمود،‏و ثروتشان را وقف خداوندگار تمامی زمین.‏

پاورقی‌ها