مکاشفه ۱۷‏:‏۱‏-‏۱۸

۱۷  آنگاه از آن هفت فرشته که آن هفت پیاله را در دست داشتند یکی پیش آمد و با من گفت:‏ «بیا تا مجازات آن فاحشهٔ بزرگِ لمیده بر آبهای بسیار را نشانت دهم.‏ ۲  با او بود که پادشاهان زمین زنا کردند و از شرابِ هم‌آغوشی‌های او بود که ساکنان زمین مست شدند.‏»‏ ۳  پس آن فرشته مرا در روح* به بیابانی برد.‏ در آنجا زنی دیدم نشسته بر پشت وحشی سرخ‌فام که پیکرش یکسره با نامهای کفرآمیز پوشیده شده بود،‏ و هفت سر و ده شاخ داشت.‏ ۴  و زن جامهٔ سرخ و ارغوانی بر تن داشت و در برقِ طلا و جواهر و مروارید می‌درخشید.‏ جامی زرّین به دست داشت سرشار از همهٔ زشتیها و آکنده از ناپاکیِ هم‌آغوشی‌هایش.‏ ۵  و این نام مرموز بر پیشانی او نوشته شده بود:‏ «بابِل بزرگ،‏ مادر فواحش و زشتیهای زمین.‏» ۶  و دیدم که زنْ مست از خون مقدسین و خون شهدای عیسی است.‏ همین که او را دیدم سخت در شگفت شدم.‏ ۷  فرشته به من گفت:‏ «شگفتی تو از چیست؟‏ راز آن زن و آن وحش را که هفت سَر و ده شاخ دارد و زن سوار بر اوست،‏ برایت شرح خواهم داد.‏ ۸  آن وحش که دیدی،‏ زمانی بود،‏ اکنون نیست،‏ و به‌زودی از هاویه بر خواهد آمد و به هلاکت خواهد رسید.‏ از ساکنان زمین آنان که نامشان از بدو آفرینش جهان در دفتر حیات ثبت نشده است،‏ از دیدن آن وحش در شگفت خواهند شد،‏ زیرا که زمانی بود،‏ اکنون نیست،‏ و با این همه،‏ خواهد آمد.‏ ۹  ‏«این همه را ذهن حکیمی می‌طلبد تا دریابد.‏ آن هفت سَر،‏ هفت کوهند که آن زن بر آنها قرار دارد.‏ همانها هفت پادشاه نیز هستند.‏ ۱۰  از آنان پنج تن سقوط کرده‌اند،‏ یکی باقی است و آن آخری هنوز نیامده است؛‏ امّا وقتی که به‌واقع بیاید،‏ باید اندک زمانی بپاید.‏ ۱۱  آن وحش که زمانی بود و اکنون نیست،‏ پادشاه هشتم است.‏ او به همان هفت تن تعلق دارد و به هلاکت خود می‌رسد.‏ ۱۲  ‏«آن ده شاخ که دیدی،‏ دَه پادشاهند که هنوز به پادشاهی نرسیده‌اند.‏ امّا در مهلتی یک ساعته از قدرت شاهان برخوردار خواهند شد،‏ با آن وحش.‏ ۱۳  آنان همگی یک هدف دارند و زور و قدرت خود را به وحش خواهند سپرد.‏ ۱۴  همگی با آن بره به جنگ بر خواهند خاست،‏ امّا بره بر آنان پیروز خواهد شد،‏ زیرا او ربِ ارباب و شاه شاهان است -‏ و خوانده‌شدگانِ او با او خواهند بود،‏ و برگزیدگانِ او با او خواهند بود،‏ و پیروانِ وفادار او با او خواهند بود.‏»‏ ۱۵  آنگاه فرشته با من گفت:‏ «آن آبها که دیدی،‏ که فاحشه بر آنها قرار دارد،‏ همانا ملتها و جماعتها و قومها و زبانها هستند.‏ ۱۶  آن وحش و آن ده شاخ که دیدی،‏ از فاحشه بیزار خواهند شد.‏ او را نابود خواهند کرد و عریان رها خواهند نمود.‏ گوشت او را خواهند خورد و او را در آتش خواهند سوزاند.‏ ۱۷  زیرا که خدا در دل آنها نهاده است که خواست او را برآورند و با رضای خاطرْ عنانِ قدرت و حکومت خود را به دست آن وحش بسپارند،‏ تا آنگاه که کلام خدا به تمامی تحقق یابد.‏ ۱۸  و آن زن که دیدی همان شهر بزرگ است که بر پادشاهان زمین حکومت می‌کند.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۱۷:‏۳ مقصود در اینجا روح خداست.‏