مَتّی ۷‏:‏۱‏-‏۲۹

۷  ‏«داوری نکنید تا بر شما داوری نشود.‏ ۲  زیرا به همان‌گونه که بر دیگران داوری کنید،‏ بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید،‏ برای شما وزن خواهد شد.‏ ۳  چرا پَرِ کاه را در چشم برادرت می‌بینی،‏ امّا از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟‏ ۴  چگونه می‌توانی به برادرت بگویی،‏ ”بگذار پَرِ کاه را از چشمت به در آورم،‏“ حال آنکه چوبی در چشم خود داری؟‏ ۵  ای ریاکار،‏ نخست چوب را از چشم خود به در آر،‏ آنگاه بهتر خواهی دید تا پَرِ کاه را از چشم برادرت بیرون کنی.‏ ۶  ‏«آنچه مقدّس است،‏ به سگان مدهید و مرواریدهای خود را پیش خوکان میندازید،‏ مبادا آنها را پایمال کنند و برگردند و شما را بِدَرند.‏ بخواهید،‏ بجویید،‏ بکوبید ۷  ‏«بخواهید،‏ که به شما داده خواهد شد؛‏ بجویید،‏ که خواهید یافت؛‏ بکوبید،‏ که در به رویتان گشوده خواهد شد.‏ ۸  زیرا هر که بخواهد،‏ به دست آوَرَد و هر که بجوید،‏ یابد و هر که بکوبد،‏ در به رویش گشوده شود.‏ ۹  کدام‌یک از شما اگر پسرش از او نان بخواهد،‏ سنگی به او می‌دهد؟‏ ۱۰  یا اگر ماهی بخواهد،‏ ماری به او می‌بخشد؟‏ ۱۱  حال اگر شما با همهٔ بدسیرتی‌تان،‏ می‌دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید،‏ چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند،‏ هدایای نیکو خواهد بخشید.‏ ۱۲  پس با مردم همان‌گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند.‏ این است خلاصهٔ تورات و نوشته‌های انبیا.‏ راه حیات ۱۳  ‏«از درِ تنگ داخل شوید،‏ زیرا فراخ است آن در و عریض است آن راه که به هلاکت منتهی می‌شود و داخل‌شوندگانِ به آن بسیارند.‏ ۱۴  امّا تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می‌شود،‏ و یابندگان آن کم‌اند.‏ درخت و میوه‌اش ۱۵  ‏«از پیامبران دروغین برحذر باشید.‏ آنان در لباس گوسفندان نزد شما می‌آیند،‏ امّا در باطن گرگان درّنده‌اند.‏ ۱۶  آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت.‏ آیا انگور را از بوتهٔ خار و انجیر را از علف هرز می‌چینند؟‏ ۱۷  به همین‌سان،‏ هر درخت نیکو میوهٔ نیکو می‌دهد،‏ امّا درخت بد میوهٔ بد.‏ ۱۸  درخت نیکو نمی‌تواند میوهٔ بد بدهد،‏ و درخت بد نیز نمی‌تواند میوهٔ نیکو آوَرَد.‏ ۱۹  هر درختی که میوهٔ خوب ندهد،‏ بریده و در آتش افکنده می‌شود.‏ ۲۰  بنابراین،‏ آنان را از میوه‌هایشان خواهید شناخت.‏ ۲۱  ‏«نه هر که مرا ’سرورم،‏ سرورم‘ خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد،‏ بلکه تنها آن که ارادهٔ پدر مرا که در آسمان است،‏ به جا آوَرَد.‏ ۲۲  در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت:‏ ”سرور ما،‏ سرور ما،‏ آیا به نام تو نبوّت نکردیم؟‏ آیا به نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟‏ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟‏“ ۲۳  امّا به آنها به‌صراحت خواهم گفت،‏ ”هرگز شما را نشناخته‌ام.‏ از من دور شوید،‏ ای بدکاران!‏“‏ معمار دانا و معمار نادان ۲۴  ‏«پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند،‏ همچون مرد دانایی است که خانهٔ خود را بر سنگ بنا کرد.‏ ۲۵  چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد،‏ خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود.‏ ۲۶  امّا هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند،‏ همچون مرد نادانی است که خانهٔ خود را بر شن بنا کرد.‏ ۲۷  چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورْد،‏ ویران شد،‏ و ویرانی‌اش عظیم بود!‏»‏ ۲۸  چون عیسی این سخنان را به پایان رسانید،‏ مردم از تعلیم او در شگفت شده بودند،‏ ۲۹  زیرا با اقتدار تعلیم می‌داد،‏ نه مانند علمای دین ایشان.‏

پاورقی‌ها