مَتّی ۱۱‏:‏۱‏-‏۳۰

۱۱  پس از آنکه عیسی از دادن این فرمانها به دوازده شاگرد خود فارغ شد،‏ از آنجا عزیمت کرد تا در شهرهای ایشان* به تعلیم و موعظه بپردازد.‏ ۲  چون یحیی در زندان،‏ وصف کارهای مسیح را شنید،‏ شاگردان خود را نزد وی فرستاد ۳  تا بپرسند:‏ «آیا تو همانی که می‌بایست بیاید،‏ یا منتظر دیگری باشیم؟‏» ۴  عیسی در پاسخ گفت:‏ «بروید و آنچه می‌بینید و می‌شنوید به یحیی بازگویید،‏ که ۵  کوران بینا می‌شوند،‏ لنگان راه می‌روند،‏ جذامیان پاک می‌گردند،‏ کران شنوا می‌شوند،‏ مردگان زنده می‌گردند و به فقیران بشارت داده می‌شود.‏ ۶  خوشا به حال کسی که به سبب من نلغزد.‏»‏ ۷  چون شاگردان یحیی می‌رفتند،‏ عیسی دربارهٔ یحیی سخن آغاز کرد و به جماعت گفت:‏ «برای دیدن چه چیز به بیابان رفتید؟‏ برای دیدن نی‌ای که از باد در جنبش است؟‏ ۸  اگر نه،‏ پس برای دیدن چه رفتید؟‏ برای دیدن مردی که جامه‌ای لطیف در بر دارد؟‏ آنان که جامه‌های لطیف در بر می‌کنند در کاخهای پادشاهانند.‏ ۹  پس برای دیدن چه رفتید؟‏ برای دیدن پیامبری؟‏ آری،‏ به شما می‌گویم کسی که از پیامبر نیز برتر است.‏ ۱۰  زیرا او همان است که درباره‌اش نوشته شده:‏ ‏«”اینک پیام‌آور خود را پیشاپیش تو می‌فرستم،‏که راهت را پیش رویت مهیا خواهد کرد.‏“‏ ۱۱  آمین،‏ به شما می‌گویم،‏ که بزرگتر از یحیای تعمیددهنده از مادر زاده نشده است،‏ امّا کوچکترین در پادشاهی آسمان از او بزرگتر است.‏ ۱۲  از زمان یحیای تعمیددهنده تا کنون،‏ پادشاهی آسمان نیرومندانه به پیش می‌رود و زورآوران آن را تصاحب می‌کنند.‏* ۱۳  زیرا همهٔ پیامبران و تورات تا زمان یحیی نبوّت می‌کردند.‏ ۱۴  و اگر بخواهید بپذیرید،‏ یحیی همان ایلیا است که می‌بایست بیاید.‏ ۱۵  هر که گوش شنوا دارد،‏ بشنود.‏ ۱۶  ‏«این نسل را به چه تشبیه کنم؟‏ همچون کودکانی هستند که در بازار می‌نشینند و به همبازیهای خود ندا می‌کنند:‏ ۱۷  ‏«”برای شما نی نواختیم،‏ نرقصیدید؛‏مرثیه خواندیم،‏ سینه نزدید.‏“‏ ۱۸  زیرا یحیی آمد که نه می‌خورَد و نه می‌نوشد؛‏ می‌گویند:‏ ”دیو دارد.‏“ ۱۹  پسر انسان آمد که می‌خورَد و می‌نوشد؛‏ می‌گویند:‏ ”مردی است شکمباره و میگسار،‏ دوست خَراجگیران و گناهکاران.‏“ امّا حقانیت حکمت را اعمال آن به‌ثبوت می‌رساند.‏»‏ سرزنش شهرهایی که ایمان نیاوردند ۲۰  آنگاه عیسی به سرزنش شهرهایی پرداخت که با اینکه بیشترِ معجزاتش در آنها انجام شده بود،‏ توبه نکرده بودند.‏ ۲۱  ‏«وای بر تو،‏ ای خورَزین!‏ وای بر تو،‏ ای بِیت‌صِیْدا!‏ زیرا اگر معجزاتی که در شما انجام شد در صور و صیدون روی می‌داد،‏ مردم آنجا مدتها پیش در پلاس و خاکستر توبه کرده بودند.‏ ۲۲  امّا یقین بدانید که در روز داوری،‏ تحمل مجازات برای صور و صیدون آسانتر خواهد بود،‏ تا برای شما.‏ ۲۳  و تو ای کَفَرناحوم،‏ آیا تا به فلک سر خواهی افراشت؟‏ هرگز،‏ بلکه تا به اعماق هاویه فرو خواهی افتاد.‏ زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در سُدوم رخ می‌داد،‏ تا به امروز بر جا می‌ماند.‏ ۲۴  امّا یقین بدان که در روز داوری،‏ تحمل مجازات برای سُدوم آسانتر خواهد بود،‏ تا برای تو.‏»‏ وعدهٔ آسایش ۲۵  در آن وقت،‏ عیسی اظهار داشت:‏ «ای پدر،‏ مالک آسمان و زمین،‏ تو را می‌ستایم که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده‌ای.‏ ۲۶  آری،‏ ای پدر،‏ زیرا خشنودی تو در این بود.‏ ۲۷  پدرم همه چیز را به من سپرده است.‏ هیچ‌کس پسر را نمی‌شناسد جز پدر،‏ و هیچ‌کس پدر را نمی‌شناسد جز پسر،‏ و آنان که پسر بخواهد او را بر ایشان آشکار سازد.‏ ۲۸  ‏«بیایید نزد من،‏ ای تمامی زحمتکشان و گرانباران،‏ که من به شما آسایش خواهم بخشید.‏ ۲۹  یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید،‏ زیرا حلیم و افتاده‌دل هستم،‏ و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت.‏ ۳۰  چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۱۱:‏۱ احتمالاً منظور شهرهای جلیل است.‏
‏۱۱:‏۱۲ این آیه را چنین نیز می‌توان ترجمه کرد:‏ «از زمان یحیای تعمیددهنده تا کنون،‏ پادشاهی آسمان نیرومندانه به پیش می‌رود،‏ اما زورمندان بر آن ستم می‌کنند» و یا:‏ «از زمان یحیای تعمیددهنده تا کنون،‏ پادشاهی آسمان مورد خشونت واقع شده و زورمندان بر آن ستم می‌کنند».‏