مزمور ۹۹‏:‏۱‏-‏۹

یهوه خدای ما قدوس است ۹۹  خداوند پادشاهی می‌کند،‏پس قومها بلرزند!‏خداوند در میان کَروبیان بر تخت نشسته است،‏پس زمین به لرزه درآید!‏ ۲  خداوند در صَهیون بزرگ است،‏و بر تمامی قومها متعال.‏ ۳  باشد که نام عظیم و مَهیب تو را بستایند!‏او قدوس است!‏ ۴  پادشاه در اقتدار خویش،‏ عدالت را دوست می‌دارد؛‏تو مساوات را برقرار کرده‌ای،‏و عدالت و انصاف را در یعقوب به عمل آورده‌ای.‏ ۵  یهوه خدای ما را برافرازید،‏و در قدمگاه او پرستش کنید،‏که او قدوس است!‏ ۶  موسی و هارون از کاهنانش بودند،‏و سموئیل،‏ از خوانندگانِ نام او.‏خداوند را خواندندو او ایشان را اجابت فرمود.‏ ۷  در ستون ابر با ایشان سخن گفت؛‏و آنان شهادات او را نگاه داشتند،‏و فریضه‌ای را که بدیشان عطا فرمود.‏ ۸  ای یهوه،‏ خدای ما،‏تو ایشان را اجابت فرمودی!‏تو آنان را خدایی آمرزنده بودی،‏اما از کردار بدشان انتقام کشیدی!‏ ۹  یهوه،‏ خدای ما را برافرازید،‏و در کوه مقدسش پرستش کنید!‏زیرا یهوه خدای ما قدوس است!‏

پاورقی‌ها