مزمور ۹۷‏:‏۱‏-‏۱۲

تو بر تمامی زمین متعال هستی ۹۷  خداوند پادشاهی می‌کند!‏پس زمین شادمان باشدو سرزمینهای ساحلیِ بسیار شادی کنند.‏ ۲  ابرها و تاریکی غلیظ گرداگرد اوست،‏عدل و انصاف،‏ بنیان تخت اوست.‏ ۳  آتش پیش روی وی می‌رودو دشمنانِ او را به هر سو می‌سوزاند.‏ ۴  آذرخشهای او جهان را روشن می‌سازد؛‏زمین می‌بیند و می‌لرزد.‏ ۵  کوهها از حضور خداوند چون موم ذوب می‌شوند،‏از حضور خداوندگارِ تمامی عالَم!‏ ۶  آسمانها عدالت او را اعلام می‌کنند،‏و همهٔ قومها جلال او را می‌بینند.‏ ۷  پرستندگان تمثالهای تراشیده جملگی شرمسار خواهند شد،‏همانها که به بتهای بی‌ارزش می‌بالند؛‏ای همهٔ خدایان،‏ او را بپرستید!‏ ۸  صَهیون شنیده،‏ شادی می‌کند،‏و شهرهای یهودا شادمان می‌گردند،‏از داوریهای تو،‏ ای خداوند.‏ ۹  زیرا که تو خداوندا،‏ بر تمامی زمین متعال هستی!‏تو بس فراتر از همهٔ خدایان،‏ در مقام اعلایی!‏ ۱۰  ای دوستدارانِ خداوند،‏ از بدی نفرت کنید!‏زیرا او حافظ جان سرسپردگان خویش است،‏و ایشان را از چنگ شریران می‌رهاند.‏ ۱۱  نور برای پارسایان کاشته می‌شود،‏و شادی برای راست‌دلان.‏ ۱۲  ای پارسایان،‏ در خداوند شادی کنیدو نام قدوس او را بستایید!‏

پاورقی‌ها