مزمور ۹۳‏:‏۱‏-‏۵

خداوند پادشاهی می‌کند ۹۳  خداوند پادشاهی می‌کند،‏او خویشتن را به جلال آراسته است؛‏خداوند خود را آراسته است،‏او کمر خود را به قوّت بسته است.‏جهان مستحکم استو جنبش نخواهد خورد.‏ ۲  تخت سلطنت تو از قدیم استوار گشته است،‏و تو از ازل هستی.‏ ۳  سیلابها برافراشته‌اند،‏ ای خداوند!‏سیلابها آواز خود را برافراشته‌اند،‏سیلابها خروش خود را برافراشته‌اند!‏ ۴  شکوهمندتر از آواز آبهای بسیار،‏شکوهمندتر از امواج دریا،‏شکوهمند است خداوند در عرش برین!‏ ۵  شهادات تو بی‌نهایت امین است،‏خداوندا،‏ قدوسیت زیبندهٔ خانهٔ توست،‏ تا ابدال‌آباد.‏

پاورقی‌ها