مزمور ۷۶‏:‏۱‏-‏۱۲

برای سالار سرایندگان:‏ با همراهی سازهای زهی.‏ مزمور آساف.‏ سرود.‏ ۷۶  در یهودا،‏ خدا را می‌شناسند؛‏در اسرائیل،‏ نام او عظیم است.‏ ۲  منزلگاه او در سالیم* است،‏و مسکن او در صَهیون.‏ ۳  در آنجا،‏ تیرهای آتشین را بشکست،‏سپر و شمشیر و جنگ را.‏ سِلاه ۴  تو می‌درخشیو پرشکوه‌تر از کوهستانهای آکنده از شکاری!‏ ۵  دلاوران تاراج شدند؛‏و خواب ایشان را در ربود!‏از جنگاوران،‏ یکی هم نبودکه دست خویش حرکت تواند داد!‏ ۶  به عتاب تو،‏ ای خدای یعقوباسب و ارابه از حرکت بازایستادند!‏ ۷  براستی که تو مَهیب هستی!‏آنگاه که خشم گیری،‏کیست که در حضورت تواند ایستاد؟‏ ۸  از آسمان داوری را اعلام کردی،‏و زمین ترسان شد و خاموشی گزید،‏ ۹  آنگاه که خدا به داوری برخاستتا ستمدیدگان زمین را جملگی نجات بخشد.‏ سِلاه ۱۰  به‌یقین که خشم بشر به ستایش تو می‌انجامد،‏و باقیماندهٔ خشم را بر کمر خود خواهی بست.‏ ۱۱  برای یهوه خدای خویش نذر کنید و وفا نمایید؛‏همهٔ آنان که گرداگرد اویند،‏برای او که مَهیب است،‏ پیشکشها بیاورند!‏ ۱۲  او جان حکمرانان را می‌گیرد،‏پادشاهان زمین از او ترسانند!‏

پاورقی‌ها

‏۷۶:‏۲ نام دیگر اورشلیم.‏