مزمور ۷۰‏:‏۱‏-‏۵

برای سالار سرایندگان.‏ مزمور داوود.‏ به جهت یادگاری.‏ ۷۰  خدایا،‏ به رهانیدنم تعجیل کن!‏خداوندا،‏ به یاری‌ام بشتاب!‏ ۲  آنان که قصد جان من دارند،‏سرافکنده و شرمسار گردند؛‏آنان که تیره‌روزی مرا آرزومندند،‏واپس نشینند و رسوا گردند؛‏ ۳  آنان که بر من هَه هَه می‌گویند،‏از سرافکندگی به عقب برگردند.‏ ۴  اما آنان که تو را می‌جویند،‏همه در تو شادی کنند و به وجد آیند؛‏آنان که نجات تو را دوست می‌دارندهمواره بگویند:‏‏«خدا بزرگ است!‏»‏ ۵  و اما من،‏ ستمدیده و نیازمندم؛‏خدایا نزد من بشتاب!‏ تو یاور و رهانندهٔ منی؛‏خداوندا،‏ تأخیر مکن!‏

پاورقی‌ها