مزمور ۶۸‏:‏۱‏-‏۳۵

برای سالار سرایندگان.‏ مزمور داوود.‏ سرود.‏ ۶۸  خدا برخیزد و دشمنانش پراکنده شوند؛‏آنان که از او نفرت دارند از حضورش بگریزند.‏ ۲  چنانکه دود رانده می‌شود،‏ایشان را بِران؛‏و چنانکه موم نزد آتش ذوب می‌شود،‏شریران از حضور خدا هلاک گردند.‏ ۳  اما پارسایان شادمان باشندو در حضور خدا به وجد آیندو از فرط شادی پای کوبند.‏ ۴  برای خدا سرود بخوانید و در ستایش نام او بسرائید،‏او را که بر ابرها سوار است،‏ فریاد ستایش برافرازید؛‏*نام او یهوه است،‏در حضورش شادی کنید.‏ ۵  پدر یتیمان و مدافع بیوه‌زنانخداست در مسکن مقدس خود.‏ ۶  خدا بی‌کسان را صاحب خانه و کاشانه می‌گرداندو زندانیان را بیرون آورده،‏ به سعادت می‌رساند؛‏اما طغیانگران در زمینِ خشک ساکن خواهند شد.‏ ۷  خدایا،‏ هنگامی که پیش روی قوم خود بیرون رفتی،‏آنگاه که در بیابان خرامیدی،‏ سِلاه ۸  زمین لرزیدو آسمانها بارید،‏از حضور خدا،‏ آن یگانهٔ سینا،‏از حضور خدا،‏ خدای اسرائیل.‏ ۹  خدایا،‏ تو باران فراوان بارانیدیو میراث خود را که خسته بود،‏ مستحکم گردانیدی.‏ ۱۰  جماعت تو در آن ساکن شدند،‏و در نیکویی‌ات،‏ خدایا،‏تهیدستان را روزی رساندی.‏ ۱۱  خداوندگار فرمان را صادر می‌کند؛‏زنانی که بشارت می‌آورند،‏ سپاه عظیمی هستند.‏ ۱۲  شاهانِ لشکرها فرار کرده،‏ می‌گریزند؛‏زن خانه‌دار،‏ غنیمت را تقسیم می‌کند.‏ ۱۳  اگرچه در میان آغلها خفته باشیبالهای کبوتر به نقره پوشیده استو پرهایش به طلای رخشان.‏ ۱۴  چون قادر مطلق* پادشاهان را در آنجا پراکنده ساختبرف بر صَلمون بارید.‏ ۱۵  ای کوه سترگ،‏ ای کوه باشان؛‏ای کوهِ با قله‌های افراشته،‏ ای کوه باشان.‏ ۱۶  چرا با حسد می‌نگری،‏ ای کوهِ با قله‌های افراشته،‏بر کوهی که خدا برای سکونت خویش طلب نمود،‏بر مکانی که خداوند جاودانه در آن ساکن خواهد شد؟‏ ۱۷  ارابه‌های خدا ده‌ها هزارو هزاران هزار است؛‏خداوندگار در میان آنهاست،‏ و سینا در قُدس است.‏ ۱۸  آنگاه که به عرش برین صعود کردیاسیران را به اسیری بردیو هدایا از آدمیان گرفتی،‏حتی از طغیانگران،‏تا که تو ای یهوه خدا در آنجا سکونت گزینی.‏ ۱۹  متبارک باد خداوندگار،‏ خدای نجات ماکه هر روزه متحمل بارهای ما می‌شود.‏ سِلاه ۲۰  خدای ما خدای نجات است،‏و راههای گریز از مرگ از آن خداوندگارْ یهوه است.‏ ۲۱  اما خدا سر دشمنان خویش را فرو خواهد کوبیدفرق سر پر موی آنان را که در تقصیرات خود گام برمی‌دارند.‏ ۲۲  خداوندگار فرموده است:‏ «آنان را از باشان خواهم آورد؛‏آنان را از ژرفای دریا باز خواهم آورد،‏ ۲۳  تا تو پاهایت را در خون ایشان بشویی،‏و زبان سگانت نیز بهرهٔ خویش را از دشمنان برگیرد.‏»‏ ۲۴  خدایا،‏ رژهٔ تو دیده می‌شودرژهٔ خدای من و شاه من به اندرون قُدس.‏ ۲۵  در پیش،‏ سرایندگانند؛‏ در پس،‏ نوازندگان،‏و در میان،‏ دوشیزگانِ دف‌نواز.‏ ۲۶  خدا را در جماعت بزرگ متبارک خوانید،‏خداوند را،‏ ای شما که از چشمهٔ اسرائیلید.‏ ۲۷  آنجاست بِنیامین کوچک،‏ پیشاپیش ایشان،‏و آنجایند بزرگان یهودا،‏ در گروه خویش،‏و بزرگان زِبولون،‏ و بزرگان نَفتالی.‏ ۲۸  خدایت برای تو،‏ قدرت را امر فرموده است؛‏خدایا،‏ آنچه را که برای ما کرده‌ای استوار گردان.‏ ۲۹  به سبب معبدت در اورشلیمپادشاهان برایت پیشکشها خواهند آورد.‏ ۳۰  وحش نیزار را توبیخ فرما،‏و رمهٔ گاوان را در میان گوساله‌های قومها.‏او طالبان خَراج را پایمال می‌کند،‏و قومهای جنگ‌طلب را پراکنده می‌سازد.‏ ۳۱  فرستادگان از مصر خواهند آمدکوش به‌شتاب دستان خویش به سوی خدا دراز خواهد کرد.‏ ۳۲  ای ممالک جهان،‏ برای خدا سرود بخوانید،‏خداوندگار را با سرودها بستایید،‏ سِلاه ۳۳  او را که بر آسمانها سوار است،‏ بر آسمانهای کهن.‏هان،‏ او آواز خود را می‌دهد،‏ آوازی پر قدرت.‏ ۳۴  قدرت خدا را اعلام کنید،‏که جلالش بر اسرائیل استو قدرتش در آسمانها.‏ ۳۵  خدایا تو در قُدس خویش مَهیبی؛‏خدای اسرائیل قوم خویش را قدرت و نیرو می‌بخشد.‏متبارک باد خدا!‏

پاورقی‌ها

‏۶۸:‏۴ یا:‏ «او را که در بیابانها می‌راند،‏ فریاد ستایش برافرازید»،‏ و یا «او را که در بیابانها می‌راند،‏ شاهراهی بسازید».‏
‏۶۸:‏۱۴ در عبری:‏ ”شَدّای“.‏