مزمور ۶۵‏:‏۱‏-‏۱۳

برای سالار سرایندگان.‏ مزمور داوود.‏ سرود.‏ ۶۵  خدایا ستایش در صَهیون در انتظار توستو نذرها به تو ادا خواهد شد.‏ ۲  ای که دعا می‌شنوینزد تو تمامی بشر خواهند آمد.‏ ۳  آنگاه که اعمال شرارت‌آمیز بر ما چیره می‌شودتو نافرمانیهای ما را کفاره می‌کنی.‏ ۴  خوشا به حال آنان که تو برمی‌گزینی و نزدیک می‌آوریتا در صحنهای تو ساکن شوند.‏از نیکویی خانهٔ تو سیر خواهیم شدو از قدوسیت معبد تو.‏ ۵  با کارهای شگفت در عدالت نجاتبخش خویش ما را اجابت می‌فرمایی،‏ای خدای نجات ما،‏که اعتماد همهٔ کرانهای زمین و دوردست‌ترین دریاها بر توست.‏ ۶  ای که به نیروی خویش کوهها را برقرار ساختیو خویشتن را به قدرت مسلح کردی؛‏ ۷  که خروش دریاها را خاموش می‌گردانی،‏غرّش موجهای آنها و شورش قومها را.‏ ۸  ساکنان کرانهای زمین از آیات تو حیرانند،‏تو مغرب و مشرق را به بانگ شادی وا می‌داری.‏ ۹  تو به زمین روی کرده،‏ آن را آبیاری می‌کنی،‏و غنای بسیارش می‌بخشی.‏نهر خدا از آب پر است؛‏تو غله را برای مردم فراهم می‌کنیزیرا که چنین تهیه دیده‌ای.‏ ۱۰  تو شیارهایش را سیراب می‌کنیو پشته‌هایش را هموار می‌سازی؛‏به رگبارها آن را نرم می‌کنیو محصولش را برکت می‌دهی.‏ ۱۱  به احسان خویش سال را تاجگذاری می‌کنی؛‏جای چرخ ارابه‌هایت نیز از برکت لبریز است.‏ ۱۲  چراگاههای صحرا نیز لبریز استو تپه‌ها کمر خود را به شادمانی بسته‌اند.‏ ۱۳  چمنزارها خویشتن را به گله‌ها ملبس ساخته‌اندو وادیها به غله پوشیده شده است؛‏بانگ شادی برمی‌آورند و می‌سرایند.‏

پاورقی‌ها