مزمور ۵۴‏:‏۱‏-‏۷

برای سالار سرایندگان:‏ با همراهی سازهای زهی.‏ قصیدهٔ داوود،‏ آنگاه که زیفیان نزد شائول رفته،‏ گفتند:‏ «آیا داوود در میان ما پنهان نگشته است؟‏»‏ ۵۴  خدایا،‏ به نام خویش نجاتم ده!‏به قدرت خود،‏ دادرسی‌ام کن!‏* ۲  خدایا،‏ دعایم بشنو،‏و به سخنان دهانم گوش بسپار!‏ ۳  زیرا بیگانگان بر ضد من برخاسته‌اند،‏و بیدادگران قصد جان من دارند،‏آنان که خدا در برابر دیدگانشان نیست.‏ سِلاه ۴  هان،‏ خداست یاور من؛‏خداوندگار است زنده نگاهدارندهٔ جان من.‏ ۵  بدیِ دشمنان مرا به خود ایشان بازگردان!‏در وفاداری خویش،‏ از میانشان بردار!‏ ۶  و من قربانی اختیاری به تو تقدیم خواهم کرد،‏و نام تو را،‏ ای خداوند،‏ خواهم ستود،‏چراکه نیکوست!‏ ۷  زیرا تو مرا از هر تنگی رهانیده‌ای،‏و چشمانم پیروزمندانه بر دشمنانم نگریسته است.‏

پاورقی‌ها

‏۵۴:‏۱ یا «تأییدم فرما» و یا «برائتم بخشا».‏