مزمور ۲۰‏:‏۱‏-‏۹

برای سالار سرایندگان.‏ مزمور داوود.‏ ۲۰  خداوند تو را در روز تنگی مستجاب فرماید؛‏نامِ خدای یعقوب تو را محافظت کند!‏ ۲  از قُدس برای تو کمک بفرستد،‏و از صَهیون تو را حمایت نماید.‏ ۳  هدایای تو را جملگی به یاد آوردو قربانیهای تمام‌سوز تو را قبول فرماید.‏ سِلاه ۴  آرزوی دلت را به تو عطا کندو همهٔ نقشه‌هایت را جامهٔ عمل بپوشاند.‏ ۵  به سبب نجات* تو بانگ شادی برآوریمو عَلَم‌های خود را در نام خدایمان برافرازیم.‏خداوند همهٔ مسئلتهای تو را به انجام رساند!‏ ۶  اکنون دانستم که خداوند مسیح خود را نجات می‌بخشد؛‏او از آسمانِ مقدسش وی را اجابت می‌فرماید،‏به نیروی نجاتبخش* دست راست خویش.‏ ۷  اینان ارابه‌ها و آنان اسبها را،‏اما ما نام یهوه خدای خود را ذکر خواهیم کرد.‏ ۸  آنها خم شده،‏ خواهند افتاد،‏اما ما برخاسته،‏ خواهیم ایستاد.‏ ۹  خداوندا،‏ پادشاه را نجات ده!‏*در روزی که بخوانیم،‏ ما را اجابت فرما!‏*

پاورقی‌ها

‏۲۰:‏۵ یا ”پیروزی“.‏
‏۲۰:‏۶ یا ”ظفربخش“.‏
‏۲۰:‏۹ یا:‏ «پیروزی عطا فرما».‏
‏۲۰:‏۹ یا:‏ «خداوندا،‏ نجات بده!‏ در روزی که بخوانیم،‏ پادشاه ما را اجابت فرماید».‏