مزمور ۱۵۰‏:‏۱‏-‏۶

هر چه جان دارد خداوند را بستاید ۱۵۰  هللویاه!‏خدا را در قُدسش بستایید!‏او را در فَلَکِ پرقدرتش بستایید!‏ ۲  او را به سبب کارهای مقتدرانه‌اش بستایید!‏او را فراخور عظمتِ بسیارش بستایید!‏ ۳  او را با نوای کَرِنا بستایید!‏او را با چنگ و بربط بستایید!‏ ۴  او را با دف و رقص بستایید!‏او را با سازهای زِهی و نی بستایید!‏ ۵  او را با سَنجها بستایید!‏او را با سَنجهای بلندآوا بستایید!‏ ۶  هر چه جان دارد خداوند را بستاید!‏هللویاه!‏

پاورقی‌ها