مزمور ۱۴۹‏:‏۱‏-‏۹

خداوند را سرودی تازه بسرایید ۱۴۹  هللویاه!‏خداوند را سرودی تازه بسرایید،‏و ستایش او را در جماعت سرسپردگان.‏ ۲  اسرائیل در صانع خود شادی کند،‏و فرزندان صَهیون از شاه خود به وجد آیند.‏ ۳  رقص‌کنان نام او را بستایند،‏و با دف و بربط برایش بنوازند!‏ ۴  زیرا خداوند از قوم خویش خشنود است،‏او ستمدیدگان را به نجات می‌آراید.‏ ۵  سرسپردگان در این افتخار شادی کنند،‏و بر بسترهای خود شادمانه بسرایند.‏ ۶  ستایش خدا در دهانشان باشد،‏و شمشیر دو دم در دستانشان.‏ ۷  تا از قومها انتقام کشند،‏و ملتها را به مجازات رسانند؛‏ ۸  تا شاهانشان را به زنجیرها ببندند،‏و بزرگانشان را به پابندهای آهنین؛‏ ۹  تا داوری مکتوب را در حقشان به اجرا بگذارند.‏این افتخار است برای همهٔ سرسپردگان او.‏هللویاه!‏

پاورقی‌ها