مزمور ۱۳۶‏:‏۱‏-‏۲۶

محبت او جاودانه است ۱۳۶  خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست،‏و محبت او جاودانه است.‏ ۲  خدای خدایان را سپاس گویید،‏زیرا که محبت او جاودانه است.‏ ۳  رَبّ‌الارباب را سپاس گویید،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۴  او را که تنها شگفتیهای عظیم می‌کند،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۵  او را که به خردمندی آسمانها را آفرید،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۶  او را که زمین را بر آبها گسترانید،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۷  او را که نورافشانهای بزرگ آفرید،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۸  خورشید را برای سلطنت بر روز،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۹  ماه و ستارگان را برای سلطنت بر شب،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۱۰  او را که نخست‌زادگان مصر را زد،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۱۱  و اسرائیل را از میان ایشان بیرون آورد،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۱۲  با دستی مقتدر و بازویی دراز،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۱۳  او را که دریای سرخ* را به دو نیم کرد،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۱۴  و اسرائیل را از میان آن عبور داد،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۱۵  اما فرعون و لشکرش را به دریای سرخ افکند،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۱۶  او را که قوم خویش را در بیابان رهبری کرد،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۱۷  او را که پادشاهان بزرگ را زد،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۱۸  او را که شاهان مقتدر را کُشت،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۱۹  سیحون شاه اَموریان را،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۲۰  و عوج شاه باشان را،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۲۱  و زمین ایشان را به میراث داد،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۲۲  میراثی برای خادم خود اسرائیل،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۲۳  او را که ما را در ذلّتمان به یاد آورد،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۲۴  و ما را از چنگ خصمانمان در ربود،‏زیرا که محبت او جاودانه است؛‏ ۲۵  او را که همهٔ جانداران را خوراک می‌دهد،‏زیرا که محبت او جاودانه است.‏ ۲۶  خدای آسمانها را سپاس گویید،‏زیرا که محبت او جاودانه است.‏

پاورقی‌ها

‏۱۳۶:‏۱۳ در عبری:‏ ”یُم سوف“ که به معنی ”دریای نی‌ها“ است؛‏ همچنین در آیهٔ ۱۵.‏