مزمور ۱۳۵‏:‏۱‏-‏۲۱

خداوندا،‏ نام تو جاودانه است ۱۳۵  هَلِلویاه!‏نام خداوند را بستایید!‏ای خدمتگزاران خداوند،‏ ستایش کنید؛‏ ۲  ای شما که در خانهٔ خداوند به خدمت می‌ایستید،‏در صحنهای خانهٔ خدای ما!‏ ۳  خداوند را بستایید،‏ زیرا خداوند نیکوست؛‏نام او را بسرایید،‏ زیرا که دلپسند است.‏ ۴  زیرا خداوند یعقوب را برای خود برگزید،‏و اسرائیل را،‏ چون مُلکِ خاص خویش.‏ ۵  می‌دانم که خداوندْ بزرگ است؛‏خداوندگار ما برتر است از تمامی خدایان.‏ ۶  خداوند هرآنچه را که بخواهد،‏ به انجام می‌رساند،‏در آسمان و بر زمین،‏در دریاها و همهٔ ژرفناها!‏ ۷  اوست که ابرها را از کرانهای زمین برمی‌آورَد؛‏که برای باران برقها می‌سازدو باد را از مخزنهای خویش بیرون می‌آورَد.‏ ۸  اوست که نخست‌زادگان مصر را کشت،‏هم از آدمیان،‏ هم از حیوانات.‏ ۹  آیات و عجایب خود را در میان تو ای مصر فرستاد،‏بر ضد فرعون و تمامی خادمانش!‏ ۱۰  قومهای بسیار را زدو شاهان مقتدر را کُشت:‏ ۱۱  سیحون،‏ شاه اَموریان،‏عوج،‏ شاه باشان،‏و جمله ممالک کنعان را.‏ ۱۲  و سرزمین ایشان را به میراث بخشید،‏به میراث قوم خود اسرائیل.‏ ۱۳  خداوندا،‏ نام تو جاودانه است،‏و آوازه‌ات،‏ ای خداوند،‏ در همهٔ نسلها!‏ ۱۴  زیرا خداوند قوم خود را دادرسی خواهد کرد،‏و بر خادمانش شفقت خواهد فرمود.‏ ۱۵  بتهای قومها طلا و نقره بیش نیستند،‏کار دستهای انسان.‏ ۱۶  دهان دارند،‏ اما سخن نمی‌گویند،‏چشم دارند،‏ اما نمی‌بینند؛‏ ۱۷  گوش دارند،‏ اما نمی‌شنوند،‏و در دهانشان نَفَسی نیست.‏ ۱۸  سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد،‏و هر که بر آنها توکل کند.‏ ۱۹  ای خاندان اسرائیل،‏ خداوند را متبارک خوانید!‏ای خاندان هارون،‏ خداوند را متبارک خوانید!‏ ۲۰  ای خاندان لاوی،‏ خداوند را متبارک خوانید!‏ای ترسندگان او،‏ خداوند را متبارک خوانید!‏ ۲۱  خداوند از صَهیون متبارک باد،‏او که در اورشلیم مسکن دارد!‏هَلِلویاه!‏

پاورقی‌ها