مزمور ۱۲۹‏:‏۱‏-‏۸

سرود صعود.‏ ۱۲۹  از ایام جوانی بر من بسیار ستم کرده‌اند -‏اسرائیل بگوید -‏ ۲  ‏«از ایام جوانی بر من بسیار ستم کرده‌اند،‏اما بر من چیره نشدند!‏ ۳  شخم‌زنَندگان بر پشت من شخم زدند،‏و شیارهای خود را دراز کردند.‏»‏ ۴  اما خداوند عادل است؛‏او بندهای شریران را از من گسسته است.‏ ۵  باشد کسانی که از صَهیون بیزارندجملگی شرمسار و مغلوب گردند.‏ ۶  همچون علفی باشند که بر بامها می‌روید،‏و پیش از آنکه رشد کند،‏ خشک می‌شود!‏ ۷  که دروگر دست خود را از آن پر نتواند کرد،‏و نه گِردآورندهٔ محصول دامن خویش را؛‏ ۸  و نه رهگذران توانند گفت:‏‏«برکت خداوند بر شما باد!‏به نام خداوند شما را برکت می‌دهیم!‏»‏

پاورقی‌ها