مزمور ۱۲۷‏:‏۱‏-‏۵

سرود صعود.‏ مزمور سلیمان.‏ ۱۲۷  اگر خداوند خانه را بنا نکند،‏بنّایانش زحمتِ بیهوده می‌کشند؛‏اگر خداوند شهر را نگاهبانی نکند،‏نگهبانان بیهوده به پاسداری می‌ایستند!‏ ۲  بیهوده است که زود برمی‌خیزیدو تا دیر وقت بیدار می‌مانید،‏و نان مشقت می‌خورید؛‏زیرا او محبوبان خویش را خواب می‌بخشد.‏* ۳  فرزندان،‏* میراثی‌از جانب خداوندند،‏و ثمرهٔ رَحِم،‏ پاداشی‌از سوی او.‏ ۴  بسان تیرها در دست مرد دلاور،‏همچنانند فرزندان ایام جوانی.‏ ۵  خوشا به حال آن که تَرکِش خویش از آنها پر سازد!‏چنین کسان هرگز شرمسار نخواهند شد،‏آنگاه که در دروازه با دشمنان سخن بگویند.‏

پاورقی‌ها

‏۱۲۷:‏۲ یا:‏ «زیرا آنگاه که محبوبانش در خوابند،‏ برایشان تدارک می‌بیند».‏
‏۱۲۷:‏۳ در عبری:‏ ”پسران“؛‏ همچنین در آیهٔ ۴.‏