مزمور ۱۲۴‏:‏۱‏-‏۸

سرود صعود.‏ مزمور داوود.‏ ۱۲۴  اگر خداوند با ما نمی‌بود -‏بگذار اسرائیل بگوید -‏ ۲  اگر خداوند با ما نمی‌بود،‏آنگاه که آدمیان بر ما حمله آوردند،‏ ۳  و هنگامی که خشمشان بر ما افروخته شد،‏ما را زنده فرو می‌بلعیدند.‏ ۴  آنگاه سیل ما را در کام می‌کشید،‏و آبها از سَرِ ما می‌گذشت؛‏ ۵  آری،‏ آبهای خروشانما را غرق می‌کرد!‏ ۶  متبارک باد خداوندکه ما را طعمهٔ دندانهای ایشان نساخت.‏ ۷  همچون پرنده‌ایجان ما از دام صیاد رهایی یافت!‏دام پاره شد و ما رَستیم.‏ ۸  یاری ما در نام خداوند استکه آسمان و زمین را آفرید!‏

پاورقی‌ها