مزمور ۱۲۳‏:‏۱‏-‏۴

سرود صعود.‏ ۱۲۳  به سوی تو چشمان خود را برمی‌افرازم،‏به سوی تو که در آسمانها بر تخت نشسته‌ای!‏ ۲  همچون چشم دوختن غلامان به دست سرور خویش،‏و چشم دوختن کنیزان به دست بانوی خود،‏چشمان ما نیز بر یهوه،‏ خدای ما دوخته شده است،‏تا ما را فیض ببخشاید.‏ ۳  ما را فیض ببخشا،‏ ای خداوند،‏ ما را فیض ببخشا.‏زیرا تحقیرِ بسیار بر ما رفته است!‏ ۴  جان ما بس سیر شده است از تمسخرِ آسودگانو تحقیر متکبران!‏

پاورقی‌ها