مزمور ۱۱۸‏:‏۱‏-‏۲۹

محبت او جاودانه است ۱۱۸  خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست،‏و محبت او جاودانه است.‏ ۲  اسرائیل بگوید:‏‏«محبت او جاودانه است!‏»‏ ۳  خاندان هارون بگویند:‏‏«محبت او جاودانه است!‏»‏ ۴  ترسندگان خداوند بگویند:‏‏«محبت او جاودانه است!‏»‏ ۵  در تنگی خود خداوند را خواندم،‏و خداوند اجابتم فرموده،‏ مرا فراخی بخشید.‏ ۶  خداوند با من است،‏ پس نخواهم ترسید.‏انسان به من چه تواند کرد؟‏ ۷  خداوند همچون یاور من با من است؛‏پس پیروزمندانه بر نفرت‌کنندگانم خواهم نگریست!‏ ۸  پناه بردن بر خداوند بهتر استاز توکل بر انسان.‏ ۹  پناه بردن بر خداوند بهتر استاز توکل بر امیران.‏ ۱۰  همهٔ قومها مرا احاطه‌کردند،‏اما به نام خداوند ایشان را قطع کردم.‏ ۱۱  از هر سو احاطه‌ام کردند،‏اما به نام خداوند ایشان را قطع کردم.‏ ۱۲  مانند زنبور احاطه‌ام کردند،‏اما همچون آتشی در میان بوته‌های خار به‌سرعت خاموش شدند؛‏به نام خداوند ایشان را قطع کردم.‏ ۱۳  سخت بر من فشار آوردند* تا بیفتم،‏اما خداوند یاری‌ام داد.‏ ۱۴  خداوند قوّت و سرود من است؛‏او نجات من گردیده است.‏ ۱۵  فریادهای شادی و پیروزیدر خیمه‌های پارسایان می‌گوید:‏‏«دست راست خداوند کامروا می‌گردد!‏ ۱۶  دست راست خداوند متعال است،‏دست راست خداوند کامروا می‌گردد!‏»‏ ۱۷  من نخواهم مرد،‏ بلکه زیست خواهم کرد،‏و کارهای خداوند را باز خواهم گفت.‏ ۱۸  خداوند مرا به‌سختی تنبیه کرد،‏اما به مرگ نسپرد!‏ ۱۹  دروازه‌های پارسایی را بر من بگشایید،‏تا بدانها داخل شوم و خداوند را سپاس گویم.‏ ۲۰  این است دروازهٔ خداوندکه پارسایان بدان داخل می‌شوند.‏ ۲۱  تو را سپاس می‌گویم که مرا اجابت فرمودی،‏و نجات من شدی!‏ ۲۲  سنگی که معماران رد کردندمهمترین سنگ بنا* شده است!‏ ۲۳  این را خداوند کرده،‏و در نظر ما شگفت می‌نماید!‏ ۲۴  این است روزی که خداوند ساخته است،‏در آن وجد و شادی کنیم!‏ ۲۵  آه ای خداوند،‏ نجاتمان ده!‏آه ای خداوند،‏ کامیابی عطا فرما!‏ ۲۶  مبارک است آن که به نام خداوند می‌آید!‏از خانهٔ خداوند،‏ شما را برکت می‌دهیم.‏ ۲۷  یهوه خداست،‏و او نور خود را بر ما تابان ساخته است!‏قربانی عید را به ریسمانها ببندید،‏بر شاخهای مذبح!‏ ۲۸  خدای من تویی،‏و تو را سپاس خواهم گفت!‏خدای من تویی،‏و تو را متعال خواهم خواند!‏ ۲۹  خداوند را سپاس گویید زیرا که نیکوست،‏و محبتش جاودانه است!‏

پاورقی‌ها

‏۱۱۸:‏۱۳ در عبری:‏ «آوردی».‏
‏۱۱۸:‏۲۲ ”مهمترین سنگ بنا“ یا ”سنگ زاویه“.‏