مزمور ۱۰۳‏:‏۱‏-‏۲۲

مزمور داوود.‏ ۱۰۳  ای جان من خداوند را متبارک بخوان!‏و هر چه در درون من است،‏ نام قدوس او را متبارک خواند!‏ ۲  ای جان من،‏ خداوند را متبارک بخوانو هیچ‌یک از همهٔ احسانهایش را فراموش مکن!‏ ۳  که همهٔ گناهانت را می‌آمرزد،‏و همهٔ بیماریهایت را شفا می‌بخشد!‏ ۴  که حیات تو را از هاویه فدیه می‌دهدو تاجِ محبت و رحمت را بر سرت می‌نهد!‏ ۵  که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می‌کندتا همچون عقاب،‏ جوانی تو تازه شود.‏ ۶  خداوند عدل و انصاف را برای همهٔ مظلومان به جا می‌آورد.‏ ۷  او راههای خود را به موسی آموختو اعمال خویش را به بنی‌اسرائیل.‏ ۸  یهوه رحیم و فیاض است،‏دیرخشم و آکنده از محبت.‏ ۹  تا ابد محاکمه نخواهد کرد،‏و همیشه بُغض نخواهد داشت.‏ ۱۰  او با ما مطابق گناهانمان رفتار نمی‌کندو به ما بر حسب تقصیراتمان سزا نمی‌دهد.‏ ۱۱  زیرا به اندازه‌ای که آسمان از زمین فراتر است،‏به همان اندازه نیز محبت خدا نسبت به ترسندگان او عظیم است!‏ ۱۲  به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور استبه همان اندازه نیز نافرمانیهای ما را از ما دور کرده است.‏ ۱۳  چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است،‏همچنان خداوند نیز بر ترسندگان خویش رأفت می‌کند.‏ ۱۴  زیرا سرشتِ ما را می‌داند،‏و به یاد دارد که ما خاک هستیم!‏ ۱۵  و اما انسان،‏ روزهای عمرش همچون علف است؛‏مانند گل صحرا می‌شکفد،‏ ۱۶  اما به وزش بادی از میان می‌رود،‏و دیگر اثری از او بر جای نمی‌ماند!‏ ۱۷  اما از ازل تا به ابدمحبت خداوند شامل حال ترسندگان اوست،‏و عدالت او شامل حال فرزندانِ فرزندانِ ایشان،‏ ۱۸  و آنان که عهد او را حفظ می‌کنندو به جا آوردن احکامش را یاد می‌دارند.‏ ۱۹  خداوند تخت خویش را در آسمان استوار ساخته،‏و پادشاهی‌اش بر همه مسلط است.‏ ۲۰  ای فرشتگان خداوند،‏ او را متبارک خوانید،‏ای زورآورانی که کلام او را به جا می‌آوریدو فرمانبردار اویید.‏ ۲۱  ای جمیع لشکریان او،‏و ای خادمان او که اراده‌اش را به جا می‌آورید،‏خداوند را متبارک خوانید!‏ ۲۲  ای همهٔ کارهای خداوند،‏او را در هر کجای فرمانروایی‌اش متبارک خوانید!‏ای جان من،‏ خداوند را متبارک بخوان!‏

پاورقی‌ها