مزمور ۱۰۰‏:‏۱‏-‏۵

مزمور شکرگزاری.‏ ۱۰۰  ای تمامی روی زمین،‏خداوند را بانگ شادمانی دهید!‏ ۲  خداوند را با شادی عبادت نمایید،‏و سرودخوانان به حضور او بیایید!‏ ۳  بدانید که یهوه خداست!‏اوست که ما را آفرید و ما از آنِ اوییم.‏ما قوم او و گوسفندان چراگاه اوییم.‏ ۴  به دروازه‌های او با شکرگزاری داخل شوید،‏و به صحنهای او با ستایش!‏او را سپاس گوییدو نامش را متبارک خوانید!‏ ۵  زیرا خداوند نیکوستو محبتش جاودانی،‏و وفاداریش نسل اندر نسل.‏

پاورقی‌ها