لاویان ۸‏:‏۱‏-‏۳۶

۸  خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«هارون و پسرانش را با جامه‌ها و روغنِ مسح و گوسالهٔ نرِ قربانی گناه و دو قوچ و سبد نانِ بی‌خمیرمایه بیاور،‏ ۳  و همهٔ جماعت را به در خیمهٔ ملاقات گرد آور.‏» ۴  پس موسی چنانکه خداوند به او فرمان داده بود به عمل آورد،‏ و جماعت به در خیمهٔ ملاقات گرد آمدند.‏ ۵  موسی به جماعت گفت:‏ «این است آنچه خداوند به انجامش فرمان داده است.‏»‏ ۶  آنگاه موسی هارون و پسرانش را نزدیک آورد و آنها را به آب غسل داد.‏ ۷  پیراهن را بر هارون پوشانید،‏ شال را بر کمر وی بست،‏ و او را به ردا ملبس ساخت.‏ سپس ایفود* را بر او نهاد و کمربند* ایفود را بر وی بسته،‏ ایفود را بر او ثابت گردانید.‏ ۸  آنگاه پیش‌سینه را بر او قرار داد و اوریم و تُمّیم* را در پیش‌سینه گذاشت.‏ ۹  سپس دستار را بر سر او نهاد،‏ و لوح زرین،‏ یعنی نیمتاجِ مقدس را روی دستار در جلوی آن قرار داد،‏ چنانکه خداوند به موسی فرمان داده بود.‏ ۱۰  آنگاه موسی روغن مسح را برگرفت و مسکن و هرآنچه را در آن بود مسح کرده،‏ تقدیس نمود.‏ ۱۱  سپس مقداری از روغن مسح را هفت بار بر مذبح پاشید،‏ و مذبح و تمام اسباب آن و حوض و پایه‌اش را مسح کرد تا آنها را تقدیس نماید.‏ ۱۲  او مقداری از روغن مسح را بر سر هارون ریخت و او را مسح کرد تا تقدیسش نماید.‏ ۱۳  موسی پسران هارون را نزدیک آورد و پیراهن بر آنان پوشانیده،‏ شال بر کمرشان بست و کلاه بر سرشان نهاد،‏ چنانکه خداوند به موسی فرمان داده بود.‏ ۱۴  سپس گوسالهٔ قربانی گناه را نزدیک آورد،‏ و هارون و پسرانش دستان خود را بر سر گوسالهٔ قربانی گناه نهادند.‏ ۱۵  آنگاه موسی گوساله را ذبح کرد،‏ و خون را گرفته،‏ با انگشت خود بر شاخهای دور مذبح مالید و مذبح را تطهیر نمود.‏ سپس باقی خون را به پای مذبح ریخت و آن را تقدیس نمود تا بر آن کفّاره به جا آورد.‏ ۱۶  آنگاه تمامی چربی روی اندرونی و زائدهٔ روی جگر و هر دو قلوه را با چربی‌شان برگرفت و آنها را بر مذبح سوزانید.‏ ۱۷  اما گوساله را با پوست و گوشت و فضولات آن بیرون از اردوگاه به آتش سوزانید،‏ چنانکه خداوند به موسی فرمان داده بود.‏ ۱۸  آنگاه قوچ قربانیِ تمام‌سوز را نزدیک آورد،‏ و هارون و پسرانش دستان خود را بر سر قوچ نهادند.‏ ۱۹  سپس موسی آن را ذبح کرد و خون را بر دورتادور مذبح پاشید.‏ ۲۰  قوچ را قطعه‌قطعه کرد و سر،‏ قطعه‌ها و چربی را سوزانید.‏ ۲۱  اندرونی و پاچه‌ها را به آب شست،‏ و قوچ را به تمامی بر مذبح سوزانید.‏ این بود قربانی تمام‌سوز،‏ رایحهٔ خوشایند،‏ و هدیهٔ اختصاصی برای خداوند،‏ چنانکه خداوند به موسی فرمان داده بود.‏ ۲۲  سپس قوچ دیگر،‏ یعنی قوچ انتصاب را نزدیک آورد،‏ و هارون و پسرانش دستان خود را بر سر قوچ نهادند.‏ ۲۳  آنگاه قوچ را ذبح کرد و مقداری از خون آن را گرفته،‏ بر نرمهٔ گوش راست هارون و شَست دست راست و شَست پای راست او مالید.‏ ۲۴  سپس پسران هارون را نزدیک آورد و مقداری از خون را بر نرمه‌های گوش راست آنان،‏ و بر شَست دست راست و شَست پای راستشان مالید،‏ و باقی خون را بر دورتادور مذبح پاشید.‏ ۲۵  آنگاه چربی،‏ دُنبه،‏ و تمامی چربی روی اندرونی،‏ زائدهٔ روی جگر،‏ هر دو قلوه با چربی‌شان و ران راست را برگرفت،‏ ۲۶  و از سبدِ نانِ بی‌خمیرمایه نیز که در حضور خداوند بود یک قرص نان،‏ یک قرص نان روغنی و یک گِردهٔ نازک برداشته،‏ آنها را بر تکه‌های چربی و بر ران راست قرار داد.‏ ۲۷  موسی این همه را بر دست هارون و بر دست پسرانش نهاد،‏ و آنها را به عنوان هدیهٔ تکان‌دادنی به حضور خداوند تکان داد.‏ ۲۸  سپس آنها را از دستهای ایشان برگرفت،‏ و با قربانی تمام‌سوز بر مذبح سوزانید.‏ این بود قربانی انتصاب،‏ رایحهٔ خوشایند و هدیهٔ اختصاصی برای خداوند.‏ ۲۹  موسی همچنین سینه را برگرفت و آن را به عنوان هدیهٔ تکان‌دادنی به حضور خداوند تکان داد.‏ این بود سهم موسی از قوچ انتصاب،‏ چنانکه خداوند به او فرمان داده بود.‏ ۳۰  سپس موسی مقداری از روغن مسح و خونی را که بر مذبح بود برگرفت و آن را بر هارون و جامهٔ او و بر پسران هارون و جامه‌هایشان پاشید.‏ بدین‌گونه،‏ او هارون و جامهٔ او و پسران هارون و جامه‌های‌شان را تقدیس کرد.‏ ۳۱  آنگاه موسی به هارون و پسرانش گفت:‏ «گوشت را نزد درِ خیمهٔ ملاقات بپزید و آن را در آنجا با نانی که در سبدِ قربانیِ انتصاب است بخورید،‏ چنانکه فرمان یافته،‏* گفتم:‏ ”هارون و پسرانش از آن بخورند.‏“ ۳۲  باقی گوشت و نان را به آتش بسوزانید.‏ ۳۳  هفت روز از درِ خیمهٔ ملاقات بیرون نروید،‏ تا روزهای انتصاب شما تکمیل شود،‏ زیرا انتصاب شما هفت روز به طول خواهد انجامید.‏ ۳۴  آنچه امروز انجام شد،‏ به فرمان خداوند به انجام رسید تا برای شما کفّاره به جا آورده شود.‏ ۳۵  باید هفت شبانه روز نزد دَرِ خیمهٔ ملاقات بمانید و آنچه را خداوند فرمان داده است انجام دهید تا نمیرید،‏ زیرا من چنین فرمان یافته‌ام.‏» ۳۶  پس هارون و پسرانش هرآنچه را که خداوند به واسطهٔ موسی فرمان داده بود،‏ انجام دادند.‏

پاورقی‌ها

‏۸:‏۷ ”ایفود“ جلیقهٔ مخصوصی بود که کاهن روی جامه‌های خویش می‌پوشید.‏
‏۸:‏۷ رجوع کنید به خروج ۲۸:‏۸‏.‏
‏۸:‏۸ ماهیت ”اوریم و تُمّیم“ کاملاً روشن نیست،‏ اما احتمالاً دو سنگ بودند که کاهنان از طریق آنها ارادهٔ خدا را تشخیص می‌دادند.‏
‏۸:‏۳۱ یا:‏ «چنانکه فرمان داده،‏ گفتم».‏