لاویان ۲۶‏:‏۱‏-‏۴۶

۲۶  ‏«برای خود بت مسازید و تمثالِ تراشیده و ستون بر پا مکنید و تندیس سنگی در سرزمین خود مگذارید تا به آن سَجده کنید،‏ زیرا من یهوه خدای شما هستم.‏ ۲  شَبّاتهای مرا نگاه دارید و قُدس مرا حرمت نهید:‏ من یهوه هستم.‏ ۳  ‏«اگر در فرایض من گام بردارید و فرمانهای مرا نگاه داشته،‏ آنها را به جا آورید،‏ ۴  آنگاه بارانتان را در موسمش خواهم فرستاد،‏ و زمین محصول خود را خواهد داد،‏ و درختان صحرا میوهٔ خود را خواهند آورد.‏ ۵  خرمن‌کوبیِ شما تا انگورچینی ادامه خواهد یافت،‏ و انگورچینیِ شما تا بذرافشانی.‏ نان خود را سیر خواهید خورد،‏ و در زمین خود در امنیت ساکن خواهید بود.‏ ۶  من به زمین صلح و سلامت خواهم بخشید؛‏ خواهید خفت و کسی شما را نخواهد ترسانید.‏ حیوانات موذی را از زمین بر خواهم داشت،‏ و شمشیر از سرزمین شما گذر نخواهد کرد.‏ ۷  دشمنان خود را تعقیب خواهید کرد و آنان در برابر شما به شمشیر خواهند افتاد.‏ ۸  پنج تن از شما صد نفر را تعقیب خواهند کرد،‏ صد نفر از شما ده هزار تن را خواهند راند،‏ و دشمنانتان در برابر شما به شمشیر خواهند افتاد.‏ ۹  به شما روی خواهم کرد و شما را بارور و کثیر گردانیده،‏ عهدِ خود را با شما استوار خواهم ساخت.‏ ۱۰  هنوز مشغول خوردن ذخایر انبار خواهید بود که باید کهنه را دور بریزید تا برای محصولِ نو جا باز شود.‏ ۱۱  من مسکن خود را در میان شما بر پا خواهم کرد،‏ و جانم از شما کراهت نخواهد داشت.‏ ۱۲  در میان شما گام خواهم زد و خدای شما خواهم بود،‏ و شما قوم من خواهید بود.‏ ۱۳  من یهوه خدای شما هستم،‏ که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا بردهٔ ایشان نباشید.‏ من بندهای یوغ شما را شکستم تا راست‌قامت گام بردارید.‏ مجازات نافرمانی ۱۴  ‏«اما اگر به من گوش فرا ندهید و همهٔ این فرمانها را به جا نیاورید،‏ ۱۵  اگر فرایض مرا رد کرده،‏ از قوانین من کراهت داشته باشید،‏ آن‌گونه که فرمانهای مرا به جا نیاورید بلکه عهد مرا بشکنید،‏ ۱۶  آنگاه من نیز با شما چنین خواهم کرد:‏ وحشت و بیماریِ جانکاه و تبی را که چشمان را تلف و جان را نحیف سازد بر شما مأمور خواهم ساخت.‏ بذر خود را بیهوده خواهید کاشت،‏ زیرا دشمنانتان آن را خواهند خورد.‏ ۱۷  روی خود را بر ضد شما خواهم گردانید،‏ و در برابر دشمنانتان شکست خواهید خورد؛‏ آنان که از شما نفرت دارند بر شما حکم خواهند راند،‏ و خواهید گریخت بی‌آنکه کسی در تعقیبتان باشد.‏ ۱۸  و اگر با وجود این همه،‏ به من گوش فرا ندهید،‏ آنگاه شما را به سبب گناهانتان هفت چندان تأدیب خواهم کرد.‏ ۱۹  فخرِ قدرت شما را در هم خواهم شکست،‏ و آسمانِ شما را مانند آهن و زمینتان را مانند مس خواهم کرد.‏ ۲۰  و نیروی شما به بطالت صرف خواهد شد،‏ زیرا زمینتان محصول خود را نخواهد داد،‏ و درختان زمین،‏ میوهٔ خود را نخواهند آورد.‏ ۲۱  ‏«اگر همچنان به خلاف من گام بردارید و به من گوش فرا ندهید،‏ به فراخور گناهانتان شما را هفت چندان به بلا دچار خواهم کرد.‏ ۲۲  وحوش صحرا را بر شما گسیل خواهم داشت تا داغ فرزندانتان را بر دل شما بگذارند و چارپایانتان را از بین ببرند و از شمار شما بکاهند،‏ آن‌سان که راههای شما متروک گردد.‏ ۲۳  ‏«و اگر با این همه از من تأدیب نپذیرید بلکه به خلاف من گام بردارید،‏ ۲۴  آنگاه من نیز به خلاف شما گام بر خواهم داشت،‏ و من خودْ شما را به سبب گناهانتان هفت چندان خواهم زد.‏ ۲۵  بر شما شمشیری خواهم آورد تا انتقام عهد مرا بگیرد.‏ و چون به شهرهای خود گِرد آیید،‏ بلا در میان شما خواهم فرستاد،‏ و به دست دشمن سپرده خواهید شد.‏ ۲۶  چون نان را که حیات شما بدان بسته است از شما بگیرم،‏* ده زن نانِ شما را در یک تنور خواهند پخت،‏ و جیرهٔ نان شما را به وزن به شما خواهند داد؛‏ و خواهید خورد،‏ اما سیر نخواهید شد.‏ ۲۷  ‏«اگر با وجود این همه،‏ به من گوش فرا ندهید بلکه به خلاف من گام بردارید،‏ ۲۸  آنگاه من نیز با خشم به خلاف شما گام خواهم زد،‏ و من خودْ شما را به سبب گناهانتان هفت چندان تأدیب خواهم کرد.‏ ۲۹  گوشتِ تن پسران،‏ و گوشت تن دخترانتان را خواهید خورد.‏ ۳۰  مکانهای بلند شما را ویران خواهم کرد و مذبحهای بخورتان را قطع خواهم نمود،‏ و اجساد شما را بر جسد بتهای بی‌ارزشتان خواهم افکند؛‏ و جان من از شما کراهت خواهد داشت.‏ ۳۱  شهرهای شما را ویران و عبادتگاه‌هایتان را متروکه خواهم ساخت،‏ و رایحهٔ خوشایند شما را نخواهم بویید.‏ ۳۲  من خودْ زمین را ویران خواهم کرد،‏ آن‌سان که دشمنان شما که در آن ساکنند متحیر خواهند شد.‏ ۳۳  شما را در میان قومها پراکنده خواهم ساخت،‏ و از پی‌تان شمشیر خواهم کشید.‏ زمین شما متروکه خواهد بود و شهرهایتان،‏ ویرانه.‏ ۳۴  ‏«آنگاه زمین در تمام مدتی که متروک است و شما در سرزمین دشمنان خود به سر می‌برید،‏ از شَبّاتهای خود لذت خواهد برد.‏ پس زمین فراغت خواهد یافت و از شَبّاتهای خود لذت خواهد برد.‏ ۳۵  آری،‏ زمین در تمام مدتی که متروک است فراغت خواهد یافت،‏ فراغتی که در شَبّاتهای ایام سکونت شما از آن بی‌بهره بود.‏ ۳۶  و اما در خصوص باقیماندگان شما،‏ من به دلهای ایشان در سرزمینهای دشمنانشان ضعف خواهم فرستاد.‏ از صدای حرکت برگی پا به فرار خواهند نهاد؛‏ مانند کسی که از شمشیر بگریزد خواهند گریخت و خواهند افتاد،‏ بی‌آنکه کسی در تعقیبشان باشد.‏ ۳۷  مانند کسی که از شمشیر بگریزد بر روی هم خواهند افتاد،‏ هرچند کسی در تعقیبشان نیست؛‏ و شما را یارای ایستادگی در برابر دشمنانتان نخواهد بود.‏ ۳۸  در میان قومها تلف خواهید شد،‏ و زمین دشمنانتان شما را فرو خواهد بلعید.‏ ۳۹  باقیماندگان شما در سرزمینهای دشمنانتان در تقصیرات خود و تقصیرات پدرانشان خواهند پوسید.‏ ۴۰  ‏«ولی اگر به تقصیرات خود و تقصیرات پدرانشان اعتراف کنند،‏ یعنی به خیانتی که به من ورزیده و به خلاف من گام برداشته‌اند ۴۱  و من نیز به خلاف ایشان گام برداشته و ایشان را به سرزمین دشمنانشان آورده‌ام،‏ پس اگر دل نامختونِ ایشان فروتن شود و تقصیرات خود را بپذیرند،‏ ۴۲  آنگاه من نیز عهد خود را با یعقوب به یاد خواهم آورد،‏ و عهد خود را با اسحاق و با ابراهیم به یاد خواهم آورد،‏ و این سرزمین را به یاد خواهم آورد.‏ ۴۳  اما زمینْ از نبود ایشان متروکه خواهد بود،‏ و حینی که بدون ایشان متروکه است،‏ از شَبّاتهای خود لذت خواهد برد.‏ و ایشان تاوان تقصیرات خود را خواهند داد،‏ زیرا قوانین مرا رد کردند و جانشان از فرایض من کراهت داشت.‏ ۴۴  با این همه،‏ هنگامی که در سرزمین دشمنان خود به سر می‌برند،‏ من ایشان را رد نخواهم کرد و از ایشان کراهت نخواهم داشت آن‌گونه که به‌کلی نابودشان کنم و عهد خود را با آنان بشکنم،‏ زیرا من یهوه خدای ایشان هستم.‏ ۴۵  بلکه به‌خاطر ایشان،‏ عهد خود را با اسلاف ایشان به یاد خواهم آورد که در برابر چشمان قومها ایشان را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا خدای ایشان باشم:‏ من یهوه هستم.‏»‏ ۴۶  این است فرایض و قوانین و شرایعی که خداوند در کوه سینا،‏ به واسطهٔ موسی میان خود و بنی‌اسرائیل قرار داد.‏

پاورقی‌ها

‏۲۶:‏۲۶ در عبری:‏ «عصای نان شما را بشکنم».‏