لاویان ۱۹‏:‏۱‏-‏۳۷

۱۹  خداوند به موسی گفت:‏ ۲  ‏«تمامی جماعت بنی‌اسرائیل را خطاب کرده،‏ بدیشان بگو:‏ مقدس باشید،‏ زیرا من،‏ یهوه خدای شما،‏ قدوسم.‏ ۳  هر یک از شما باید مادر و پدر خود را حرمت نهَد.‏ نیز باید شَبّاتهای مرا نگاه دارید:‏ من یهوه خدای شما هستم.‏ ۴  به بتهای بی‌ارزش روی میاورید و بتهای ریخته‌شده از بهر خود مسازید:‏ من یهوه خدای شما هستم.‏ ۵  ‏«چون قربانی رفاقت به خداوند تقدیم می‌کنید،‏ آن را به گونه‌ای تقدیم کنید که مقبول واقع شوید.‏ ۶  آن را همان روز که تقدیم می‌کنید،‏ یا فردای آن روز،‏ بخورید؛‏ هر چه تا روز سوّم باقی مانَد باید به آتش سوزانده شود.‏ ۷  اگر چیزی از آن در روز سوّم خورده شود،‏ مکروه است و مقبول واقع نخواهد شد.‏ ۸  هر که آن را بخورد متحمل جزای تقصیر خود خواهد شد،‏ زیرا آنچه را برای خداوند مقدس است بی‌حرمت ساخته است؛‏ آن شخص باید از میان قوم خود منقطع شود.‏ محبت به همسایه ۹  ‏«چون محصول زمین خود را درو می‌کنید،‏ تا به گوشه‌های مزرعه را به تمامی درو مکنید و خوشه‌های برجا ماندهٔ محصول خود را برمچینید.‏ ۱۰  تاکستان خود را دانه‌چینی مکنید،‏ و خوشه‌های ریخته شدهٔ تاکستانتان را جمع نکنید؛‏ آنها را برای فقیران و غریبان واگذارید:‏ من یهوه خدای شما هستم.‏ ۱۱  ‏«دزدی مکنید،‏ مکر منمایید،‏ و به یکدیگر دروغ مگویید.‏ ۱۲  به نام من سوگند دروغ مخورید و بدین‌گونه نام خدای خود را بی‌حرمت مسازید:‏ من یهوه هستم.‏ ۱۳  ‏«بر همسایهٔ خود ستم مکن و مالَش را غصب منما.‏ مزد کارگر روزمزد را تا صبح نگاه مدار.‏ ۱۴  ناشنوا را اهانت مکن و پیش پای نابینا سنگ لغزش مگذار،‏ بلکه از خدای خود بترس:‏ من یهوه هستم.‏ ۱۵  ‏«در داوری بی‌انصافی مکن:‏ نه جانبِ فقیر را بگیر و نه بزرگ را حرمت دار.‏ همسایهٔ خویش را به انصاف داوری کن.‏ ۱۶  در میان قوم خود به قصد سخن‌چینی مَگرد.‏ جان همسایهٔ خویش را وسیلهٔ منفعت‌جویی مگردان:‏* من یهوه هستم.‏ ۱۷  ‏«در دل خویش از برادر خود نفرت مدار.‏ همسایه‌ات را به‌یقین توبیخ کن،‏ مبادا به سبب او متحمل گناه شوی.‏ ۱۸  از فرزندان قوم خویش انتقام مَکِش و از آنان کینه به دل مگیر،‏ بلکه همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن:‏ من یهوه هستم.‏ فرایض گوناگون ۱۹  ‏«فرایض مرا نگاه دارید.‏ چارپایان خویش را به جفتگیری با غیرهمجنس وامدارید،‏ در مزرعهٔ خود دو نوع بذر مکارید،‏ و جامه‌ای را که از دو نوع نخ بافته شده باشد بر تن مکنید.‏ ۲۰  ‏«اگر مردی با زنی همبستر شود که کنیزِ تعیین شده برای وصلت با مردی دیگر باشد ولی هنوز بازخرید و آزاد نشده باشد،‏ ایشان را باید جریمه کرد اما نباید کشت،‏ زیرا زن،‏ آزاد نبوده است.‏ ۲۱  آن مرد باید قوچی به عنوان قربانی جبرانِ خود نزد خداوند به دَرِ خیمهٔ ملاقات بیاورد.‏ ۲۲  پس کاهن با قوچ قربانی جبران به جهت گناهی که او مرتکب شده است برایش در حضور خداوند کفّاره به جا خواهد آورد،‏ و او از بابت گناهی که مرتکب شده است آمرزیده خواهد شد.‏ ۲۳  ‏«چون به زمین داخل شدید و هر نوع درخت به جهت خوراک کاشتید،‏ میوهٔ آن را حرام تلقی کنید.‏* سه سال بر شما حرام باشد؛‏ نباید خورده شود.‏ ۲۴  سال چهارم،‏ همهٔ میوهٔ آن مقدس خواهد بود،‏ هدیه‌ای برای ستایش خداوند.‏ ۲۵  در سال پنجم می‌توانید از میوهٔ آن بخورید،‏ تا محصول خود را برای شما بیفزاید:‏ من یهوه خدای شما هستم.‏ ۲۶  ‏«هیچ چیز را با خون مخورید.‏ فالگیری و طالع‌بینی مکنید.‏ ۲۷  موهای شقیقهٔ خود را متراشید،‏ و گوشه‌های ریش خود را مچینید.‏ ۲۸  به‌خاطر مردگان تن خود را مجروح مسازید،‏ و بدنهای خود را خالکوبی مکنید:‏ من یهوه هستم.‏ ۲۹  ‏«دختر خود را به فاحشگی وامدارید و با این کار او را به ناپاکی مکشانید،‏ مبادا زمین به فحشا گرفتار آید و از فساد پر گردد.‏ ۳۰  شَبّاتهای مرا نگاه دارید و قُدس مرا حرمت نهید:‏ من یهوه هستم.‏ ۳۱  ‏«به احضارکنندگانِ ارواح یا غیبگویان روی میاورید.‏ در پی آنها مباشید و بدین‌گونه خود را با آنها نجس مسازید:‏ من یهوه خدای شما هستم.‏ ۳۲  ‏«پیش پای ریش‌سفیدان برخیزید،‏ حرمتِ روی پیرمرد را نگاه دارید،‏ و از خدای خود بترسید:‏ من یهوه خدای شما هستم.‏ ۳۳  ‏«چون غریبی با شما در سرزمینتان سکونت گزیند،‏ او را میازارید.‏ ۳۴  غریبی که نزد شما سکونت گزیده است برای شما همچون بومی باشد؛‏ او را همچون خویشتن محبت کنید،‏ زیرا خود در سرزمین مصر غریب بودید:‏ من یهوه خدای شما هستم.‏ ۳۵  ‏«در سنجش طول و وزن و حجم تقلب مکنید.‏ ۳۶  ترازوی درست،‏ وزنه‌های درست،‏ ایفَهٔ*درست و هینِ* درست داشته باشید:‏ من یهوه خدای شما هستم،‏ که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم.‏ ۳۷  همهٔ فرایض و تمامی قوانین مرا نگاه دارید و آنها را به جا آورید:‏ من یهوه هستم.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۱۹:‏۱۶ یا:‏ «جان همسایهٔ خویش را به خطر مَیَفکن».‏
‏۱۹:‏۲۳ در عبری:‏ «میوهٔ آنها را مانند ختنه‌ناشدگی تلقی کنید».‏
‏۱۹:‏۳۶ یک ”ایفَه“ تقریباً معادل ۲۲ لیتر است.‏
‏۱۹:‏۳۶ یک ”هین“ تقریباً معادل ۵/‏۳ لیتر است.‏