لاویان ۱۲‏:‏۱‏-‏۸

۱۲  خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«قوم اسرائیل را بگو:‏ اگر زنی آبستن شود و پسری بزاید،‏ آن زن هفت روز نجس خواهد بود.‏ او مانند دورهٔ عادت ماهانه،‏ نجس خواهد بود.‏ ۳  در روز هشتم،‏ پوست قُلَفَهٔ آن پسر باید ختنه شود.‏ ۴  سپس آن زن باید سی و سه روز صبر کند تا از خونریزی خود طاهر گردد.‏* او نباید هیچ چیز مقدس را لمس کند یا به قُدس داخل شود،‏ تا زمانی که روزهای تطهیر وی کامل گردد.‏ ۵  اما اگر دختری بزاید،‏ آنگاه دو هفته نجس خواهد بود،‏ همان‌گونه که در دورهٔ عادت ماهانه نجس است.‏ او باید شصت و شش روز صبر کند تا از خونریزی خود طاهر شود.‏* ۶  ‏«پس چون روزهای تطهیر وی کامل گردد،‏ خواه برای پسر و خواه برای دختر،‏ باید بره‌ای یک ساله برای قربانی تمام‌سوز و یک جوجه کبوتر یا قمری برای قربانی گناه به در خیمهٔ ملاقات نزد کاهن بیاورد.‏ ۷  کاهن آن را به حضور خداوند تقدیم کند و برای زن کفّاره به جا آوَرَد.‏ آنگاه او از خونریزیِ خود طاهر خواهد شد.‏ این است قانونِ زنی که فرزندی می‌زاید،‏ خواه پسر و خواه دختر.‏ ۸  ولی اگر دست او به بهای بره نرسد،‏ باید دو قمری یا دو جوجه کبوتر بیاورد،‏ یکی برای قربانی تمام‌سوز و دیگری برای قربانی گناه.‏ آنگاه کاهن برایش کفّاره به جا خواهد آورد،‏ و او طاهر خواهد شد.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۱۲:‏۴ در عبری:‏ «باید سی و سه روز در خون تطهیر خود بماند».‏
‏۱۲:‏۵ در عبری:‏ «باید شصت و شش روز در خون تطهیر خود بماند».‏