لاویان ۱۰‏:‏۱‏-‏۲۰

۱۰  ناداب و اَبیهو،‏ پسران هارون،‏ هر یک بخورسوزهای خود را برگرفته،‏ در آنها آتش نهادند و بر آتش بخور گذاشتند.‏ آنها آتشی غریب* که خداوند بدیشان فرمان نداده بود،‏ به حضور وی تقدیم کردند.‏ ۲  پس آتش از حضور خداوند به در آمده،‏ آنان را فرو بلعید و در حضور خداوند مردند.‏ ۳  آنگاه موسی به هارون گفت:‏ «این است فرمودهٔ خداوند:‏ ‏«”در میان آنان که نزدیک مَنَند،‏ تقدیس خواهم شد،‏ و پیش روی همهٔ قوم جلال خواهم یافت.‏“»‏ پس هارون خاموش ماند.‏ ۴  موسی میشائیل و اِلصافان،‏ پسران عُزّیئیل عموی هارون را فرا خواند و به آنان گفت:‏ «نزدیک آیید و برادران خود را از جلوی قُدس به بیرون اردوگاه ببرید.‏» ۵  پس نزدیک آمدند و چنانکه موسی گفته بود،‏ آنان را با پیراهنهایشان بیرون از اردوگاه بردند.‏ ۶  سپس موسی به هارون و پسرانش اِلعازار و ایتامار گفت:‏ «موهای سر خود را باز مکُنید و جامهٔ خویش را چاک مزنید تا نمیرید و غضب بر تمام جماعت نازل نشود.‏ اما برادرانتان،‏ یعنی همهٔ خاندان اسرائیل،‏ می‌توانند به سبب آتشی که خداوند افروخته است زاری کنند.‏ ۷  از درِ خیمهٔ ملاقات بیرون مروید،‏ مبادا بمیرید،‏ زیرا روغن مسحِ خداوند بر شماست.‏» پس آنان مطابق سخن موسی عمل کردند.‏ ۸  سپس خداوند هارون را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۹  ‏«وقتی به خیمهٔ ملاقات داخل می‌شوید،‏ شراب و دیگر مُسکِرات منوشید،‏ نه تو و نه پسرانت با تو،‏ تا نمیرید.‏ این است فریضه‌ای ابدی در همهٔ نسلهایتان.‏ ۱۰  شما باید میان مقدس و غیرمقدس،‏ و نجس و طاهر تمایز قائل شوید،‏ ۱۱  و همهٔ فرایضی را که خداوند به واسطهٔ موسی به بنی‌اسرائیل گفته است،‏ به آنان بیاموزید.‏»‏ ۱۲  موسی به هارون و دو پسر بازمانده‌اش،‏ اِلعازار و ایتامار گفت:‏ «هدیهٔ آردی را که از هدایای اختصاصی خداوند باقی مانده است برگیرید و آن را بی‌خمیرمایه در کنار مذبح بخورید،‏ زیرا که بسیار مقدس است.‏ ۱۳  آن را در مکانی مقدس بخورید،‏ چراکه این سهم تو و سهم پسران تو از هدایای اختصاصی خداوند است،‏ زیرا که من چنین فرمان یافته‌ام.‏ ۱۴  اما سینهٔ تکان‌دادنی و رانِ افراشتنی را تو و پسران و دخترانت با تو،‏ در محلی طاهر بخورید،‏ زیرا که این سهم تو و سهم پسران تو از قربانیهای رفاقت بنی‌اسرائیل است.‏ ۱۵  رانِ افراشتنی و سینهٔ تکان‌دادنی را باید با تکه‌های چربیِ هدایای اختصاصی بیاورند تا به عنوان هدیهٔ تکان‌دادنی به حضور خداوند تکان داده شود.‏ این به عنوان فریضهٔ ابدی از آنِ تو و پسرانت خواهد بود،‏ چنانکه خداوند فرمان داده است.‏»‏ ۱۶  و اما موسی دربارهٔ بز قربانی گناه پرسید،‏ و در کمال تعجب دریافت که سوزانده شده است!‏ پس بر اِلعازار و ایتامار،‏ پسران بازماندهٔ هارون،‏ خشم گرفت و گفت:‏ ۱۷  ‏«چرا قربانی گناه را در قُدس نخوردید؟‏ زیرا که بسیار مقدس است و به شما داده شد تا تقصیر جماعت را برگیرید و در حضور خداوند برایشان کفّاره به جا آرید.‏ ۱۸  اینک خون آن به اندرون قُدس برده نشده است،‏ حال آنکه می‌بایست آن را در قُدس می‌خوردید،‏ چنانکه فرمان داده بودم.‏» ۱۹  پس هارون به موسی گفت:‏ «امروز آنان قربانی گناه و قربانی تمام‌سوزِ خود را به حضور خداوند تقدیم کردند،‏ و چنین وقایعی برایم رخ داد!‏ آیا اگر قربانی گناه را امروز می‌خوردم،‏ خداوند منظور می‌داشت؟‏» ۲۰  موسی چون این را شنید،‏ در نظرش پسند آمد.‏

پاورقی‌ها

‏۱۰:‏۱ ”آتش غریب“ در اینجا می‌تواند اشاره به استفاده از بخور معمولی به جای بخور تهیه شده مطابق با فرمان خدا (‏خروج ۳۰:‏۹‏)‏ و یا استفاده از آتشی غیر از آتش برگرفته شده از مذبح باشد (‏لاویان ۱۶:‏۱۲‏)‏.‏