فیلیپیان ۳‏:‏۱‏-‏۲۱

۳  دیگر آنکه ای برادران من،‏ در خداوند شاد باشید!‏ تکرار این مطالب زحمتی برایم نیست بلکه ایمنی شماست.‏ ۲  از آن سگها برحذر باشید!‏ از آن شرارت‌پیشگان بپرهیزید!‏ از آن مُثله‌کنندگان دوری کنید!‏ ۳  زیرا ختنه‌شدگانِ واقعی ماییم که در روحِ خدا عبادت می‌کنیم،‏* و فخرمان به مسیحْ عیسی است و به افتخارات انسانی خود اتکا نداریم -‏ ۴  هرچند من خودْ دلایل خوبی برای اتکا به آنها دارم.‏ آری،‏ اگر کسی می‌پندارد که دلایل خوبی برای اتکا به این‌گونه افتخارات انسانی دارد،‏ من دلایلی محکمتر دارم:‏ ۵  ختنه شده در روز هشتم،‏ از قوم اسرائیل،‏ از قبیلهٔ بِنیامین،‏ فرزند عبرانی از والدین عبرانی؛‏ به لحاظ اجرای شریعت،‏ فَریسی؛‏ ۶  به لحاظ غیرت،‏ آزاردهندهٔ کلیسا؛‏ به لحاظ پارساییِ شریعتی،‏ بی‌عیب.‏ ۷  امّا آنچه مرا سود بود،‏ آن را به‌خاطر مسیح زیان شمردم.‏ ۸  بلکه همه چیز را در قیاس با ارزش برترِ شناخت خداوندم مسیحْ عیسی،‏ زیان می‌دانم،‏ که به‌خاطر او همه چیز را از کف داده‌ام.‏ آری،‏ اینها همه را فضله می‌شمارم تا مسیح را به دست آورم ۹  و در او یافت شوم،‏ نه با پارسایی خویشتن که از شریعت است،‏ بلکه با آن پارسایی که از راه ایمان به مسیح به دست می‌آید،‏ آن پارسایی که از خداست و بر پایهٔ ایمان.‏ ۱۰  می‌خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهای او سهیم شده،‏ با مرگش همشکل گردم،‏ ۱۱  تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نایل شوم.‏ تلاش برای رسیدن به خط پایان ۱۲  نمی‌گویم هم‌اکنون به اینها دست یافته‌ام یا کامل شده‌ام،‏ بلکه خود را به پیش می‌رانم تا چیزی را به دست آورم که مسیحْ عیسی برای آن مرا به دست آورد.‏ ۱۳  برادران،‏ گمان نمی‌کنم هنوز آن را به دست آورده باشم؛‏ امّا یک کار می‌کنم،‏ و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشی می‌سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده،‏ ۱۴  برای رسیدن به خط پایان می‌کوشم،‏ تا جایزه‌ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیحْ عیسی به بالا فرا خوانده است.‏ ۱۵  همهٔ ما که بالغیم،‏ باید چنین بیندیشیم؛‏ و اگر دربارهٔ موضوعی به گونه‌ای دیگر می‌اندیشید،‏ این را نیز خدا بر شما آشکار خواهد فرمود.‏ ۱۶  مهم این است که به هر مرحله‌ای که رسیده‌ایم،‏ مطابق آن رفتار کنیم.‏ ۱۷  ای برادران،‏ با هم از من سرمشق بگیرید،‏ و توجه خود را به کسانی معطوف کنید که مطابق الگویی که در ما سراغ دارید،‏ رفتار می‌کنند.‏ ۱۸  زیرا همان‌گونه که بارها به شما گفته‌ام و اکنون نیز اشکریزان تکرار می‌کنم،‏ بسیاری چون دشمنان صلیب مسیح رفتار می‌کنند.‏ ۱۹  عاقبتِ چنین کسان هلاکت است.‏ خدای آنان شکمشان است و به چیزهای ننگ‌آور مباهات می‌کنند،‏ و افکارشان معطوف به امور زمینی است.‏ ۲۰  حال آنکه ما تَبَعهٔ آسمانیم و با اشتیاقِ تمام انتظار می‌کشیم که نجات‌دهنده،‏ یعنی خداوندمان عیسی مسیح،‏ از آنجا ظهور کند.‏ ۲۱  او با نیرویی که وی را قادر می‌سازد تا همه چیز را به فرمان خود درآورد،‏ بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآید.‏

پاورقی‌ها

‏۳:‏۳ یا:‏ «در روحْ خدا را عبادت می‌کنیم».‏