غَلاطیان ۵‏:‏۱‏-‏۲۶

۵  مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم.‏ پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید.‏ ۲  این را آویزهٔ گوش کنید!‏ من،‏ پولس،‏ به شما می‌گویم که اگر ختنه شوید،‏ مسیح برایتان هیچ سودی نخواهد داشت.‏ ۳  یک بار دیگر به هر کسی که ختنه شود اعلام می‌کنم که موظّف به نگاه داشتن تمام شریعت خواهد بود.‏ ۴  شما که می‌کوشید با اجرای شریعت پارسا شمرده شوید،‏ از مسیح بیگانه شده و از فیض به دور افتاده‌اید.‏ ۵  زیرا در روح و از راه ایمان است که ما مشتاقانه انتظار آن پارسایی را می‌کشیم که در امیدش به سر می‌بریم.‏ ۶  زیرا در مسیحْ عیسی نه ختنه اهمیّتی دارد نه ختنه‌ناشدگی،‏ بلکه مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می‌کند.‏ ۷  خوب می‌دویدید.‏ چه کسی سدّ راهتان شد تا حقیقت را پیروی نکنید؟‏ ۸  این‌گونه انگیزش،‏ از او که شما را فرا می‌خوانَد،‏ نیست.‏ ۹  ‏«اندکی خمیرمایه،‏ موجب وَر آمدن تمام خمیر می‌شود.‏» ۱۰  در خداوند یقین دارم که عقیدهٔ دیگری نخواهید داشت.‏ امّا آن که شما را مشوش می‌سازد،‏ هر که باشد،‏ به سزای عملش خواهد رسید.‏ ۱۱  ای برادران،‏ اگر من هنوز ختنه را موعظه می‌کردم،‏ چرا دیگر آزار می‌دیدم؟‏ زیرا در آن صورت،‏ ناخوشایندی صلیب از میان می‌رفت.‏ ۱۲  و امّا در خصوص آنان که شما را مشوش می‌سازند،‏ کاش‌که کار را تمام می‌کردند و خود را یکباره از مردی می‌انداختند!‏ ۱۳  ای برادران،‏ شما به آزادی فرا خوانده شده‌اید،‏ امّا آزادی خود را فرصتی برای ارضای نَفْس* مسازید،‏ بلکه با محبت،‏ یکدیگر را خدمت کنید.‏ ۱۴  زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می‌شود و آن اینکه «همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن.‏» ۱۵  ولی اگر به گزیدن و دریدن یکدیگر ادامه دهید،‏ مواظب باشید که به دست یکدیگر از میان نروید.‏ زندگی در روح ۱۶  امّا می‌گویم به روح رفتار کنید که تمایلات نَفْس را به جا نخواهید آورد.‏ ۱۷  زیرا تمایلات نَفْس برخلاف روح است و تمایلات روح برخلاف نَفْس؛‏ و این دو بر ضد هم‌اند،‏ به گونه‌ای که دیگر نمی‌توانید هرآنچه را که می‌خواهید،‏ به جا آورید.‏ ۱۸  امّا اگر از روح هدایت شوید،‏ دیگر زیر شریعت نخواهید بود.‏ ۱۹  اعمال نَفْس روشن است:‏ بی‌عفتی،‏ ناپاکی،‏ و هرزگی؛‏ ۲۰  بت‌پرستی و جادوگری؛‏ دشمنی،‏ ستیزه‌جویی،‏ رشک،‏ خشم؛‏ جاه‌طلبی،‏ نفاق،‏ دسته‌بندی،‏ ۲۱  حسد؛‏ مستی،‏ عیاشی و مانند اینها.‏ چنانکه پیشتر به شما هشدار دادم،‏ باز می‌گویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.‏ ۲۲  امّا ثمرهٔ روح،‏ محبت،‏ شادی،‏ آرامش،‏ صبر،‏ مهربانی،‏ نیکویی،‏ وفاداری،‏ ۲۳  فروتنی و خویشتنداری است.‏ هیچ شریعتی مخالف اینها نیست.‏ ۲۴  آنان که به مسیحْ عیسی تعلّق دارند،‏ نَفْس را با همهٔ هوسها و تمایلاتش بر صلیب کشیده‌اند.‏ ۲۵  اگر به روح زیست می‌کنیم،‏ به روح نیز رفتار کنیم.‏ ۲۶  خودپسند نباشیم و از به خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت به هم دست بداریم.‏

پاورقی‌ها

‏۵:‏۱۳ یا:‏ ”انسان نفسانی“؛‏ همچنین در آیات ۱۶،‏ ۱۷،‏ ۱۹ و ۲۴.‏