عِزرا ۱۰‏:‏۱‏-‏۴۴

۱۰  چون عِزرا دعا و اعتراف می‌کرد و گریه‌کنان نزد خانهٔ خدا روی بر خاک نهاده بود،‏ گروهی بسیار عظیم از مردان و زنان و کودکان اسرائیل نزد وی گرد آمدند،‏ زیرا قوم زار زار می‌گریستند.‏ ۲  آنگاه شِکَنیا پسر یِحیئیل که از بنی‌عیلام بود،‏ به عِزرا گفت:‏ «ما با گرفتن زنان بیگانه از میان اقوام این سرزمین،‏ به خدای خویش خیانت ورزیده‌ایم.‏ اما هنوز برای اسرائیل امیدی باقی است.‏ ۳  پس بیایید با خدای خویش پیمان ببندیم تا بنا بر مشورت سرورم و آنان که از فرمانهای خدای ما می‌ترسند،‏ همهٔ این زنان و فرزندانشان را بیرون کنیم.‏ بیایید این کار را بر طبق شریعت انجام دهیم.‏ ۴  حال برخیز،‏ زیرا این کار توست،‏ و ما نیز با توییم.‏ پس دل قوی دار و آن را به انجام رسان.‏» ۵  پس عِزرا برخاست و سران کاهنان و لاویان و تمامی اسرائیل را سوگند داد تا بر طبق این سخن عمل کنند،‏ و آنان سوگند یاد کردند.‏ ۶  آنگاه عِزرا از برابر خانهٔ خدا برخاسته،‏ به حجرهٔ یِهوحانان پسر اِلیاشیب رفت،‏ و در مدتی که آنجا بود نه نان خورد و نه آب نوشید زیرا به سبب خیانت تبعیدیان هنوز عزادار بود.‏ ۷  پس اعلانیه‌ای در یهودا و اورشلیم خطاب به همهٔ بازگشتگانِ از تبعید صادر کردند تا جملگی در اورشلیم گرد آیند ۸  و اگر کسی تا سه روز حضور نیابد،‏ بنا به رأی صاحبمنصبان قوم و مشایخ،‏ تمامی اموالش ضبط گردد و خود نیز از جماعتِ بازگشتگانِ از تبعید رانده شود.‏ ۹  ظرف سه روز همهٔ مردان یهودا و بِنیامین در اورشلیم گرد آمدند.‏ روز بیستم از ماه نهم بود.‏ تمامی قوم در میدان مقابل خانهٔ خدا نشستند،‏ در حالی که به سبب این امر و به سبب بارش شدیدِ باران می‌لرزیدند.‏ ۱۰  آنگاه عِزرای کاهن برخاسته،‏ بدیشان گفت:‏ «شما خیانت ورزیده‌اید.‏ شما با گرفتن زنان بیگانه،‏ بر تقصیر اسرائیل افزوده‌اید.‏ ۱۱  پس اکنون نزد یهوه خدای پدران خویش اعتراف کرده،‏ ارادهٔ او را به جا آورید.‏ خود را از اقوام این سرزمین و زنان اجنبی جدا سازید.‏» ۱۲  آنگاه جماعت جملگی به بانگ بلند پاسخ دادند:‏ «درست می‌گویی،‏ بر ماست که بنا بر آنچه گفتی،‏ عمل کنیم.‏ ۱۳  اما خلقْ بسیارند و فصلِ بارندگی است و ما را یارای آن نیست که بیرون بایستیم.‏ این امر نیز کارِ یک یا دو روز نیست زیرا بسیاری از ما مرتکب این نافرمانی شده‌ایم.‏ ۱۴  پس رهبرانی از ما به عنوان نمایندگان تمامی جماعت تعیین شوند و همهٔ کسانی که در شهرهای ما زنان اجنبی گرفته‌اند،‏ در زمانهای معین به همراه مشایخ و داوران شهرشان حاضر گردند تا شدت خشم خدای ما در این خصوص از ما برگردد.‏» ۱۵  فقط یوناتان پسر عَسائیل و یَحْزِیا پسر تِقوَه با این موضوع مخالف بودند،‏ و مِشُلّام و شَبِتایِ لاوی نیز از ایشان پشتیبانی می‌کردند.‏ ۱۶  پس بازگشتگانِ از تبعید چنین کردند.‏ عِزرای کاهن مردانی را که سران خاندانها بودند برگزید،‏ و هر یک را به عنوان نمایندهٔ خاندانش تعیین کرد.‏ آنها در نخستین روز از ماه دهم به رسیدگی موضوع نشستند ۱۷  و در روز نخست از ماه نخست،‏ کار رسیدگی به وضع تمامی مردانی که زنان اجنبی گرفته بودند،‏ به پایان رسید.‏ وصلت‌کنندگان با اقوام دیگر ۱۸  از نسل کاهنان،‏ این مردان یافت شدند که زنان اجنبی گرفته بودند:‏ از خاندان یِشوعَ پسر یوصاداق و برادرانش:‏ مَعَسیا،‏ اِلعازار،‏ یاریب و جِدَلیا.‏ ۱۹  ایشان دست دادند که زنان خویش را بیرون کنند،‏ و قوچی از گله به جهت قربانی جبران تقدیم کردند.‏ ۲۰  از خاندان اِمّیر:‏ حَنانی و زِبَدیا.‏ ۲۱  از خاندان حاریم:‏ مَعَسیا،‏ ایلیا،‏ شِمَعیا،‏ یِحیئیل و عُزّیا.‏ ۲۲  از خاندان فَشحور:‏ اِلیوعینای،‏ مَعَسیا،‏ اسماعیل،‏ نِتَنئیل،‏ یوزاباد و اِلِعاسَه.‏ ۲۳  از خاندان لاویان:‏ یوزاباد،‏ شِمعی،‏ قِلایا که همان قِلیطا باشد،‏ فِتَحیا،‏ یهودا و اِلعازار.‏ ۲۴  از سرایندگان:‏ اِلیاشیب.‏ از دربانان:‏ شَلّوم و طِلِم و اوری.‏ ۲۵  و از میان دیگر اسرائیلیان:‏ از خاندان فَرعوش:‏ رَمیا،‏ یِزّیا،‏ مَلْکیا،‏ میامین،‏ اِلعازار،‏ مَلْکیا و بِنایا.‏ ۲۶  از خاندان عیلام:‏ مَتَّنیا،‏ زکریا،‏ یِحیئیل،‏ عَبدی،‏ یِرِموت و ایلیا.‏ ۲۷  از نسل زَتّو:‏ اِلیوعینای،‏ اِلیاشیب،‏ مَتَّنیا،‏ یِرِموت،‏ زاباد و عَزیزا.‏ ۲۸  از خاندان بِبای:‏ یِهوحانان،‏ حَنَنیا،‏ زَبّای و عَتلای.‏ ۲۹  از خاندان بانی:‏ مِشُلّام،‏ مَلّوک،‏ عَدایا،‏ یاشوب،‏ شِئَل و یِرِموت.‏* ۳۰  از خاندان فَحَت‌موآب:‏ عَدنا،‏ کِلال،‏ بِنایا،‏ مَعَسیا،‏ مَتَّنیا،‏ بِصَلئیل،‏ بِنّوی و مَنَسی.‏ ۳۱  از خاندان حاریم:‏ اِلعازار،‏ یِشّیا،‏ مَلْکیا،‏ شِمَعیا،‏ شمعون،‏ ۳۲  بِنیامین،‏ مَلّوک و شِمَریا.‏ ۳۳  از خاندان حاشوم:‏ مَتِنای،‏ مَتَّتَّا،‏ زاباد،‏ اِلیفِلِط،‏ یِرِمای،‏ مَنَسی و شِمعی.‏ ۳۴  از خاندان بانی:‏ مَعَدای،‏ عَمرام،‏ اوئیل،‏ ۳۵  بِنایا،‏ بیدیا،‏ کِلوهی،‏ ۳۶  وَنیا،‏ مِرِموت،‏ اِلیاشیب،‏ ۳۷  مَتَّنیا،‏ مَتِنای و یَعَسو.‏ ۳۸  از خاندان بِنّوی:‏* شِمعی،‏ ۳۹  شِلِمیا،‏ ناتان،‏ عَدایا،‏ ۴۰  مَکنَدِبای،‏ شاشای،‏ شارای،‏ ۴۱  عَزَرئیل،‏ شِلِمیا،‏ شِمَریا،‏ ۴۲  شَلّوم،‏ اَمَریا و یوسف.‏ ۴۳  از خاندان نِبو:‏ یِعیئیل،‏ مَتّیتیا،‏ زاباد،‏ زِبینا،‏ یَدّو،‏ یوئیل و بِنایا.‏ ۴۴  اینان همگی زنان اجنبی گرفته بودند و برخی از آنها از این زنان،‏ حتی صاحب فرزندان شده بودند.‏

پاورقی‌ها

‏۱۰:‏۲۹ یا:‏ ”راموت“.‏
‏۱۰:‏۳۸ رجوع کنید به متن ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان؛‏ در متن عبری:‏ «یَعَسو،‏ (‏آیهٔ ۳۸)‏ بانی،‏ بِنّوی،‏ ...».‏