عِزرا ۱‏:‏۱‏-‏۱۱

۱  در نخستین سال کوروش،‏ شاه پارس،‏ برای اینکه کلام خداوند که به زبان اِرمیا گفته شده بود به انجام رسد،‏ خداوند روح کوروش،‏ شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه‌ای در سرتاسر قلمرو خود صادر کرد و آن را بدین مضمون بنگاشت:‏ ۲  ‏«کوروش،‏ شاه پارس چنین می‌فرماید:‏ یهوه خدای آسمانها،‏ تمامی حکومتهای زمین را به من بخشیده و مرا برگماشته است تا در اورشلیم که در یهوداست،‏ خانه‌ای برای وی بنا کنم.‏ ۳  هر کس از تمامی قوم او که در میان شماست -‏ خدایش با وی باشد -‏ می‌تواند به اورشلیم که در یهوداست برود و خانهٔ یهوه خدای اسرائیل،‏ همان خدا را که در اورشلیم است،‏ بنا کند.‏ ۴  پس هر که باقی مانده است،‏ در هر محلی که اقامت دارد،‏ مردمان آن محل وی را با دادن نقره و طلا و اموال و چارپایان،‏ همراه با هدایای اختیاری برای خانهٔ خدا در اورشلیم،‏ حمایت کنند.‏»‏ ۵  پس سران خاندانهای یهودا و بِنیامین،‏ و کاهنان و لاویان،‏ یعنی همهٔ کسانی که خدا روحشان را برانگیخته بود،‏ برخاستند تا رفته،‏ خانهٔ خداوند را که در اورشلیم است،‏ بنا کنند.‏ ۶  تمامی همسایگانِ آنها سوای هدایای اختیاری،‏ ایشان را با دادن آلات نقره و طلا و اموال و چارپایان و هدایای گرانبها یاری دادند.‏ ۷  کوروشِ پادشاه نیز ظروف خانهٔ خداوند را که نبوکدنصر از اورشلیم آورده و در خانهٔ خدایان خود نهاده بود،‏ بیرون آورد.‏ ۸  کوروش،‏ شاه پارس،‏ آنها را به دست میترِداتِ خزانه‌دار بیرون آورد و او آنها را شمرده،‏ به شِیشبَصَّر رهبر یهودا تحویل داد.‏ ۹  این است شمار آنها:‏ سی لگنِ طلا،‏ هزار لگنِ نقره،‏ بیست و نه بخورسوز،‏* ۱۰  سی کاسهٔ طلا،‏ چهارصد و ده کاسهٔ نقره از قسم متفاوت و هزار ظرف دیگر.‏ ۱۱  شمار ظروف طلا و نقره بر روی هم پنج هزار و چهارصد بود.‏ شِیشبَصَّر همهٔ اینها را با اسیرانی که از بابِل به اورشلیم می‌رفتند،‏ برد.‏

پاورقی‌ها

‏۱:‏۹ یا ”کارد“؛‏ معنی واژهٔ عبری نامشخص است.‏