عبرانیان ۷‏:‏۱‏-‏۲۸

۷  این مِلْکیصِدِق،‏ پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود.‏ او به ابراهیم که از شکست دادنِ پادشاهان بازمی‌گشت،‏ برخورد و او را برکت داد.‏ ۲  و ابراهیم به همین شخص از همه چیز ده‌یک داد.‏ نام او نخست به معنی ’پادشاه پارسایی‘ و بعد ’پادشاه سالیم‘،‏ یعنی ’پادشاه صلح‘ است.‏ ۳  او به لحاظ اینکه نه پدر و نه مادر و نه نسب‌نامه‌اش معلوم است،‏ و نه آغازِ ایام یا پایان زندگی‌اش،‏ شبیه پسر خدا بوده،‏ همیشه کاهن باقی می‌ماند.‏ ۴  بنگرید که او چه شخص بزرگی بود که حتی ابراهیمِ پاتْریارْک* از غنایم به او ده‌یک داد!‏ ۵  حال،‏ بنا بر حکم شریعت،‏ فرزندان لاوی که کاهن می‌شوند،‏ می‌باید از قوم که برادران ایشانند ده‌یک بگیرند،‏ هرچند آنها نیز از نسل ابراهیم‌اند.‏ ۶  امّا این شخص که از نسل لاوی نبود،‏ از ابراهیم ده‌یک گرفت و او را که صاحب وعده‌ها بود،‏ برکت داد.‏ ۷  و بدون شک،‏ کوچکتر است که از بزرگتر برکت می‌یابد.‏ ۸  در یکی،‏ کسانی ده‌یک می‌گیرند که می‌میرند؛‏ امّا در دیگری،‏ کسی که درباره‌اش شهادت داده شده که زنده است.‏ ۹  حتی می‌توان گفت که خودِ لاوی هم که دریافت‌کنندهٔ ده‌یک بود،‏ به واسطهٔ ابراهیم ده‌یک داد.‏ ۱۰  زیرا هنگامی که مِلْکیصِدِق به ابراهیم برخورد،‏ لاوی در همان وقت نیز در صُلبِ جدّش وجود داشت.‏ شباهت مِلْکیصِدِق به عیسی ۱۱  اگر دستیابی به کمال،‏ از طریق نظام کهانتِ لاوی میسّر بود -‏ چرا که قوم قوانینی در خصوص آن دریافت کرده بودند -‏ چه لزومی داشت کاهنی دیگر،‏ نه از رتبهٔ هارون،‏ بلکه از رتبهٔ مِلْکیصِدِق ظهور کند؟‏ ۱۲  زیرا اگر نظام کهانت تغییر کند،‏ ناگزیر شریعت نیز می‌باید تغییر یابد.‏ ۱۳  زیرا کسی که این مطالب دربارهٔ او گفته شده،‏ به قبیله‌ای دیگر تعلق دارد که از آن قبیله کسی هرگز خدمت مذبح را نکرده است؛‏ ۱۴  چون کاملاً روشن است که خداوندِ ما از نسل یهودا بود و موسی در مورد آن قبیله چیزی راجع به کهانت نگفت.‏ ۱۵  و از این هم روشنتر آنکه هر گاه کاهنی دیگر همانند مِلْکیصِدِق ظهور کند،‏ ۱۶  او نه بر پایهٔ حکم شرعیِ مربوط به نَسَب خود،‏ بلکه بر پایهٔ نیروی حیاتی فناناپذیر،‏ کاهن می‌شود.‏ ۱۷  زیرا دربارهٔ او چنین شهادت داده شده که:‏ ‏«تو جاودانه کاهن هستی،‏در رتبهٔ مِلْکیصِدِق.‏»‏ ۱۸  حکم پیشین منسوخ شد،‏ چون سست و بی‌فایده بود،‏ ۱۹  زیرا شریعت هیچ چیز را کامل نکرد.‏ در مقابل،‏ امیدی بهتر ارائه شد که از طریق آن به خدا نزدیک می‌شویم.‏ ۲۰  و این بدون سوگند نبود!‏ دیگران بدون هیچ سوگندی کاهن شدند،‏ ۲۱  امّا کاهن شدن او با سوگند همراه بود،‏ آنگاه که خدا به وی گفت:‏ ‏«خداوند سوگند خوردهو نظرش را تغییر نخواهد داد که:‏‏”تو جاودانه کاهن هستی“.‏»‏ ۲۲  به‌خاطر این سوگند،‏ عیسی ضامن عهدی بهتر شده است.‏ ۲۳  شمار کاهنان پیشین بس زیاد بود،‏ زیرا مرگ مانع از ادامهٔ خدمت آنها می‌شد.‏ ۲۴  حال آنکه عیسی چون تا ابد زنده است،‏ کهانت بی‌پایان دارد.‏ ۲۵  پس او قادر است آنان را که از طریق وی نزد خدا می‌آیند،‏ جاودانه نجات بخشد،‏* زیرا همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند.‏ ۲۶  ما به چنین کاهن اعظمی نیاز داشتیم،‏ کاهنی قدّوس،‏ بی‌عیب،‏ پاک،‏ جدا از گناهکاران،‏ و فراتر از آسمانها.‏ ۲۷  برخلاف دیگر کاهنان اعظم،‏ او نیازی ندارد هر روز،‏ نخست برای گناهان خود و سپس برای گناهان قوم،‏ قربانی تقدیم کند.‏ بلکه آنگاه که خود را تقدیم کرد،‏ یک بار برای همیشه برای گناهان ایشان قربانی داد.‏ ۲۸  زیرا شریعت،‏ انسانهایی ضعیف را به کهانت اعظم برمی‌گمارد،‏ امّا سوگندی که پس از شریعت آمد،‏ پسر را برگماشت،‏ که جاودانه کامل شده است.‏

پاورقی‌ها

‏۷:‏۴ ”پاتْریارْک“ به معنی ”نیای بزرگ“ است.‏
‏۷:‏۲۵ یا:‏ «.‏.‏.‏ به کمال نجات بخشد».‏