عبرانیان ۶‏:‏۱‏-‏۲۰

۶  پس بیایید تعالیم ابتدایی دربارهٔ مسیح را پشت سر نهاده،‏ به سوی کمال پیش برویم،‏ و دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ،‏* و ایمان به خدا،‏ ۲  و آموزشِ تعمیدها،‏* و دستگذاری‌ها،‏ و رستاخیز مردگان و مجازات ابدی را بنیان ننهیم.‏ ۳  و چنین نیز خواهیم کرد،‏ هرگاه خدا اجازه دهد.‏ ۴  زیرا آنان که یک بار منوّر گشتند و طعم آن موهبت آسمانی را چشیدند و در روح‌القدس سهیم شدند ۵  و طعم نیکویی کلام خدا و نیروهای عصر آینده را چشیدند،‏ ۶  اگر سقوط کنند،‏ ممکن نیست بتوان ایشان را دیگر بار به توبه آورد،‏ چرا که* به زیان خویش،‏ پسر خدا را باز بر صلیب می‌کنند و او را در برابر چشم همگان بی‌حرمت می‌سازند.‏ ۷  اگر زمینی،‏ بارانی را که بارها بر آن می‌بارد جذب کند و برای کسانی که به‌خاطر آنها کِشت شده است محصول مفید بار آورَد،‏ از خدا برکت می‌یابد.‏ ۸  امّا زمینی که خار و خس بار می‌آورد،‏ بی‌ارزش است و در خطر لعنت قرار دارد،‏ و سرانجام نیز سوزانده خواهد شد.‏ ۹  ای عزیزان،‏ هرچند این‌چنین سخن می‌گوییم،‏ امّا در مورد شما یقین داریم که چیزهای بهتر که با نجات همراه است،‏ نصیبتان خواهد شد.‏ ۱۰  زیرا خدا بی‌انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به‌خاطر نام او در خدمت به مقدسین* نشان داده و می‌دهید فراموش کند.‏ ۱۱  آرزوی ما این است که هریک از شما همین جدیّت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان دهید،‏ ۱۲  و کاهل نباشید،‏ بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده‌ها می‌شوند.‏ قطعی بودن وعده‌های خدا ۱۳  هنگامی که خدا به ابراهیم وعده داد،‏ چون بزرگتری از خودش نبود که به او سوگند خورَد،‏ پس به خود سوگند خورد ۱۴  و فرمود:‏ «به‌یقین تو را برکت خواهم داد و تو را کثیر خواهم ساخت.‏» ۱۵  و بدین‌گونه،‏ ابراهیم پس از آنکه با شکیبایی انتظار کشید،‏ وعده را یافت.‏ ۱۶  آدمیان به کسی بزرگتر از خود سوگند می‌خورند و سوگند،‏ سخن شخص را تضمین می‌کند و به همهٔ بحثها پایان می‌بخشد.‏ ۱۷  به همین‌سان،‏ چون خدا خواست تغییرناپذیر بودن قصد خود را بر وارثان وعده‌ها هر چه آشکارتر سازد،‏ آن را با سوگند تضمین کرد،‏ ۱۸  تا به واسطهٔ دو امر تغییرناپذیر،‏ که ممکن نیست خدا دربارهٔ آنها دروغ بگوید،‏ ما از دلگرمی بسیار برخوردار شویم ،‏ما که گریخته‌ایم تا امیدی را که پیش روی ما قرار داده شده است،‏ به چنگ گیریم.‏ ۱۹  این امید،‏ به منزلهٔ لنگری محکم و ایمن برای جان ماست،‏ امیدی که به محرابِ درون حجاب راه می‌یابد،‏ ۲۰  جایی که عیسی چون پیشرو ما،‏ و به نمایندگی از ما،‏ داخل شد؛‏ همان که جاودانه کاهن اعظم شده است،‏ در رتبهٔ مِلْکیصِدِق.‏

پاورقی‌ها

‏۶:‏۱ یا:‏ ”توبه از مراسم بیهوده“.‏
‏۶:‏۲ یا ”غسلها“.‏
‏۶:‏۶ یا:‏ ”در حالی که“.‏
‏۶:‏۱۰ منظور قوم مقدّس خدا یعنی مؤمنان به عیسی مسیح است؛‏ همچنین در بقیهٔ کتاب.‏