عاموس ۷‏:‏۱‏-‏۱۷

۷  این است آنچه خداوندگارْ یهوه به من نشان داد:‏ اینک او پس از برداشت محصولِ پادشاه و در آغاز سبز شدن محصول دوّم،‏ ملخان می‌سِرِشت.‏ ۲  و وقتی ملخان تمامی گیاه زمین را خورده بودند،‏ گفتم:‏ «آه ای خداوندگارْ یهوه،‏ استدعا دارم که ببخشایی!‏ کاش که یعقوب می‌توانست بایستد،‏ زیرا که بسیار کوچک است.‏» ۳  و خداوند از این کار منصرف گردید.‏ پس خداوند گفت:‏ «چنین نخواهد شد.‏»‏ ۴  این است آنچه خداوندگارْ یهوه به من نشان داد:‏ اینک خداوندگارْ یهوه آتش را به جهت داوری فرا می‌خوانْد.‏ آتش،‏ ژرفای عظیم را فرو بلعید و زمین را سوزانید.‏ ۵  پس گفتم:‏ «ای خداوندگارْ یهوه استدعا دارم دست بداری!‏ کاش که یعقوب می‌توانست بایستد،‏ زیرا بسیار کوچک است.‏» ۶  و خداوند از این کار منصرف گردید.‏ پس خداوندگارْ یهوه گفت:‏ «این نیز نخواهد شد.‏»‏ ۷  این است آنچه او به من نشان داد:‏ اینک خداوندگار در کنار دیواری ساخته شده با شاقول ایستاده بود،‏ و شاقولی به دست داشت.‏ ۸  و خداوند مرا گفت:‏ «ای عاموس،‏ چه می‌بینی؟‏» گفتم:‏ «شاقولی.‏» آنگاه خداوندگار گفت:‏ «اینک من شاقولی در میان قوم خود اسرائیل می‌گذارم؛‏ و دیگر بار از گناهشان چشم نخواهم پوشید.‏ ۹  مکانهای بلند اسحاق منهدم خواهد شد و عبادتگاههای اسرائیل ویران خواهد گشت،‏ و من بر ضد خاندان یِرُبعام،‏ با شمشیر بر خواهم خاست.‏»‏ اتهام بر عاموس ۱۰  آنگاه اَمَصیا،‏ کاهن بِیت‌ئیل،‏ پیامی برای یِرُبعام،‏ پادشاه اسرائیل فرستاده،‏ گفت:‏ «عاموس در میان خاندان اسرائیل علیه تو دسیسه می‌چیند،‏ و این سرزمین تاب تحمل سخنان او را ندارد.‏ ۱۱  زیرا عاموس چنین می‌گوید:‏ ‏«”یِرُبعام به شمشیر خواهد مرد،‏و اسرائیل به‌یقین از سرزمین خویش به تبعید خواهد رفت.‏“»‏ ۱۲  آنگاه اَمَصیا به عاموس گفت:‏ «ای نبی،‏ برو و به سرزمین یهودا بگریز.‏ آنجا نان بخور و آنجا نبوّت کن؛‏ ۱۳  اما در بِیت‌ئیل دیگر نبوّت مکن،‏ زیرا اینجا عبادتگاه شاهانه و معبد حکومت است.‏»‏ ۱۴  عاموس در پاسخ اَمَصیا گفت:‏ «من نه نبی هستم،‏ نه پسر نبی،‏ بلکه رَمه‌بان بودم و انجیر پرورش می‌دادم.‏ ۱۵  اما خداوند مرا از پسِ گله برگرفت و مرا گفت:‏ ”برو و بر قوم من اسرائیل نبوّت کن.‏“ ۱۶  پس حال کلام خداوند را بشنو:‏‏«تو می‌گویی،‏ ”بر ضد اسرائیل نبوّت مکن،‏و علیه خاندان اسحاق موعظه منما.‏“‏ ۱۷  ‏«بنابراین،‏ خداوند چنین می‌گوید:‏‏«”زن تو در شهر فاحشگی خواهد کرد،‏پسران و دخترانت به شمشیر خواهند افتاد،‏و زمین تو به ریسمانِ اندازه‌گیری تقسیم خواهد شد؛‏تو خود در سرزمین نجس خواهی مردو اسرائیل به‌یقین از سرزمین خویش به تبعید خواهد رفت.‏“»‏

پاورقی‌ها