عاموس ۳‏:‏۱‏-‏۱۵

۳  ای بنی‌اسرائیل،‏ کلامی را که خداوند بر ضد شما گفته است بشنوید،‏ بر ضد تمامی خاندانی که من از سرزمین مصر برآوردم:‏  ۲  ‏«تنها شما را از تمامی طوایف زمین شناخته‌ام،‏پس شما را به سبب همهٔ گناهانتان مکافات خواهم رسانید.‏ ۳  ‏«آیا دو نفر با هم راه می‌روند،‏جز آنکه توافق کرده باشند؟‏ ۴  آیا شیر در بیشه می‌غُرّد،‏اگر شکاری نداشته باشد؟‏آیا شیر ژیان از کُنام خود نعره برمی‌کشد،‏آنگاه که چیزی نگرفته باشد؟‏ ۵  آیا پرنده بر زمین به دام می‌افتد،‏آنگاه که تله‌ای برای او نباشد؟‏آیا دام از زمین برمی‌جهد،‏اگر چیزی نگرفته باشد؟‏ ۶  آیا کَرِنا در شهر نواخته شود،‏و مردم نهراسند؟‏آیا بلا بر شهر وارد آید،‏و خداوند آن را به عمل نیاورده باشد؟‏ ۷  ‏«به‌یقین خداوندگارْ یهوه کاری نمی‌کندمگر آنکه سِرّ خود را بر خدمتگزاران خویش انبیا مکشوف کرده باشد.‏ ۸  شیر غریده است،‏کیست که نهراسد؟‏خداوندگارْ یهوه سخن گفته است،‏کیست که نبوّت نکند؟‏»‏ ۹  بر کاخهای اَشدود و بر کاخهای سرزمین مصر ندا در داده،‏ بگویید:‏‏«بر کوههای سامِرِه گرد آیید،‏و ببینید چه آشوب عظیمی در میان آن استو چه ظلمی در وسط آن!‏»‏ ۱۰  خداوند می‌فرماید:‏‏«آنان که خشونت و غارت در کاخهای خویش ذخیره می‌کنند،‏راست‌کرداری را نمی‌دانند.‏»‏ ۱۱  پس خداوندگارْ یهوه چنین می‌گوید:‏‏«دشمنی این سرزمین را محاصره خواهد کردو استحکامات تو را از تو فرو خواهد ریختو کاخهایت تاراج خواهد شد.‏»‏ ۱۲  خداوند چنین می‌گوید:‏ «چنانکه شبانی دو ساق پا یا نرمهٔ گوشی را از دهان شیر می‌رهاند،‏ همچنان بنی‌اسرائیل که در سامِرِه ساکنند،‏ به گوشهٔ بستری و تکه‌ای ملافهٔ ابریشمی* رهایی خواهند یافت.‏»‏ ۱۳  خداوندگارْ یهوه،‏ خدای لشکرها چنین می‌فرماید:‏‏«بشنوید و بر ضد خاندان یعقوب شهادت دهید.‏ ۱۴  در آن روز که اسرائیل را به سبب نافرمانیهایش مکافات رسانم،‏مذبحهای بِیت‌ئیل را نیز جزا خواهم داد؛‏شاخهای مذبح قطع شده،‏بر زمین خواهد افتاد.‏ ۱۵  خانهٔ زمستانی را همراه با خانهٔ تابستانی منهدم خواهم کرد؛‏خانه‌های عاج نابود خواهد شد،‏و خانه‌های بزرگ ویران خواهد گردید؛‏»‏ این است فرمودهٔ خداوند.‏

پاورقی‌ها

‏۳:‏۱۲ معنای این عبارت عبری کاملاً روشن نیست.‏