صَفَنیا ۳‏:‏۱‏-‏۲۰

۳  وای بر شهر ستمگر،‏که عِصیانگر است و فاسد!‏ ۲  از کسی فرمان نمی‌برد،‏و تأدیب نمی‌پذیرد؛‏بر خداوند توکل نمی‌کند،‏و به خدای خویش نزدیکی نمی‌جوید.‏ ۳  صاحبمنصبانش در میانش همچون شیرانِ غرّانند،‏و قاضیانش همچون گرگان شب،‏که چیزی برای صبح باقی نمی‌گذارند.‏ ۴  انبیایش بی‌ملاحظه وخیانت‌پیشه‌اند؛‏کاهنانش قُدس را نجس می‌سازندو شریعت را زیر پا می‌گذارند.‏ ۵  خداوند در میانش عادل استو بی‌انصافی نمی‌کند؛‏صبح به صبح عدل خویش را نمایان می‌سازدو کوتاهی نمی‌کند؛‏اما ظالم شرم نمی‌شناسد.‏ ۶  ‏«قومها را منقطع ساخته‌ام،‏و برجهای ایشان ویران شده است؛‏کوچه‌هایشان را متروک ساخته‌ام،‏و کسی از آنها گذر نمی‌کند.‏شهرهایشان چنان ویران گشتهکه نه انسانی باقی مانده و نه سکنه‌ای.‏ ۷  ‏«گفتم:‏ ”بی‌گمان از من خواهید ترسید،‏و تأدیب خواهید پذیرفت.‏آنگاه مسکنتان برکنده نمی‌شد،‏و نه آنچه مقرر داشتم بر شما وارد می‌آمد.‏“‏اما شما همچنان حریصانهراههای خویش را فاسد ساخته‌اید.‏»‏ ۸  بنابراین خداوند می‌فرماید:‏ «برای من انتظار بکشید،‏برای روزی که به جهت غارت برخیزم.‏زیرا بر آنم که قومها را گرد آورم،‏و ممالک را جمع کنم،‏تا غضب خویش را بر آنها فرو ریزم،‏آری،‏ تمامی آتش خشم خود را؛‏زیرا جهان یکسره در آتش غیرت من خواهد سوخت.‏ روی آوردن قومها به خداوند  ۹  ‏«در آن زمان،‏ زبان قومها را به زبانی پاک تبدیل خواهم کرد،‏تا همگی نام یهوه را بخوانندو او را با یکدلی خدمت کنند.‏ ۱۰  از فراسوی رودخانه‌های کوش،‏مسئلت‌کنندگانم،‏ یعنی قوم عزیز من که پراکنده‌اند،‏هدایای مرا خواهند آورد.‏ ۱۱  ‏«در آن روز،‏ دیگر به سبب اعمال خود شرمسار نخواهی بود،‏یعنی به سبب همهٔ اعمالی که بدانها برمن عِصیان ورزیدی.‏زیرا در آن زمان آن کسانت را که سرمست غرورند،‏از میانت دور خواهم کرد،‏و تو دیگر بر کوه مقدس منتکبر نخواهی کرد.‏ ۱۲  اما در میانت مردمانی حقیر و بینوا بر جا خواهم نهادکه در نام خداوند پناه خواهند گرفت.‏ ۱۳  باقیماندگان اسرائیل خطا نخواهند ورزیدو دروغ نخواهند گفت،‏و در دهانشان زبان حیله‌گر نخواهد بود.‏زیرا آنان چَریده،‏ خواهند آرَمیدو کسی بیمناکشان نخواهد ساخت.‏»‏ سرود شادمانی اسرائیل ۱۴  ای دختر صَهیون،‏ فریاد شادمانی سر دِه!‏ای اسرائیل،‏ بانگ برآور!‏ای دختر اورشلیم،‏ به تمامی دلشادی کن و وجد بنما!‏ ۱۵  زیرا خداوند عقوبتهای تو را از تو برگرفتهو دشمنانت را دور کرده است.‏یهوه پادشاه اسرائیل،‏ در میان توست؛‏پس دیگر از بلا نخواهی ترسید.‏ ۱۶  در آن روز به اورشلیم خواهند گفت:‏‏«ای صَهیون،‏ مترس و دستانت سست نشود!‏ ۱۷  یهوه خدایت در میان توست،‏او جنگاور است و نجات خواهد داد.‏او بر تو شادی بسیار خواهد کردو در محبتش آرام خواهد پذیرفت؛‏او با سرودها بر تو شادی خواهد نمود.‏ ۱۸  ‏«آن کسانِ تو را که به‌خاطر عیدها اندوهگین‌اند،‏ گرد خواهم آورد،‏تا دیگر زیر بار ملامت نباشی.‏ ۱۹  هان در آن زمان،‏ بر ضد همهٔ آزاردهندگانت عمل خواهم کرد؛‏لنگان را نجات خواهم دادو طردشدگان را گرد خواهم آورد.‏آری من رسوایی ایشان را در سراسر جهانبه عزّت و شهرت بدل خواهم کرد.‏ ۲۰  در آن زمان شما را باز خواهم آورد،‏و آنگاه که شما را گرد آورمبه‌یقین به شما در میان همهٔ اقوام جهان شهرت و عزّت خواهم بخشید،‏آن هنگام که سعادت گذشته را در برابر چشمانتان به شما بازگردانم؛‏»‏ این است فرمودهٔ خداوند.‏

پاورقی‌ها