زَکَریا ۶‏:‏۱‏-‏۱۵

۶  و بار دیگر سر برافراشته،‏ نگریستم و هان در برابرم چهار ارابه بود که از میان دو کوه بیرون می‌آمدند،‏ و کوهها از برنج بودند.‏ ۲  ارابهٔ اوّل اسبهایی داشت به رنگ سرخ،‏ ارابهٔ دوّم اسبهایی به رنگ سیاه،‏ ۳  ارابهٔ سوّم اسبهایی به رنگ سپید و ارابهٔ چهارم اسبهایی به رنگ اَبلَق،‏ و آنها جملگی پرتوان بودند.‏ ۴  آنگاه از فرشته‌ای که با من سخن می‌گفت،‏ پرسیدم:‏ «سرورم،‏ اینها چیستند؟‏» ۵  فرشته پاسخ داد:‏ «اینها چهار روح* آسمان‌اند که از ایستادن به حضور خداوندگار تمامی جهان بیرون می‌آیند.‏ ۶  ارابه‌ای که اسبان سیاه دارد،‏ رو به سوی سرزمین شمال می‌نهد،‏ سپیدها به سوی غرب،‏* و اَبلَقها به سوی جنوب.‏» ۷  چون آن اسبان پرتوان بیرون آمدند،‏ خواهان گشت‌زدن در جهان بودند.‏ او گفت:‏ «بروید و جهان را گشت بزنید.‏» پس جهان را گشت زدند.‏ ۸  آنگاه مرا ندا کرد و گفت:‏ «ببین،‏ آنهایی که به جانب سرزمین شمال رفتند،‏ خشم مرا در سرزمین شمال فرو نشاندند.‏»‏* تاج و معبد ۹  آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده،‏ گفت:‏ ۱۰  ‏«از اسیرانی که از بابِل آمده‌اند،‏ یعنی از حِلدای و طوبیا و یِدَعیا،‏ طلا و نقره* بگیر و همان روز به خانهٔ یوشیا پسر صَفَنیا درآی.‏ ۱۱  طلا و نقره را گرفته،‏ تاجی بساز و آن را بر سَرِ یِهوشَع کاهن اعظم،‏ پسر یِهوصاداق،‏ بگذار.‏ ۱۲  و به او بگو:‏ ”خداوند لشکرها چنین می‌فرماید:‏ ’اینک مردی که نامش ’شاخه‘‏* است،‏ از مکان خویش خواهد رویید و معبد خداوند را بنا خواهد کرد.‏ ۱۳  اوست که معبد خداوند را بنا خواهد کرد و از جلال ملوکانه برخوردار خواهد شد و بر تخت او نشسته،‏ فرمان خواهد راند.‏ و کاهنی نیز بر تخت او خواهد بود و میان آن دو مشورت صلح‌آمیز برقرار خواهد بود.‏“‘ ۱۴  و آن تاج به عنوان یادبودِ حِلدای،‏* طوبیا،‏ یِدَعیا و یوشیا* فرزند صَفَنیا،‏ در خانهٔ خداوند خواهد بود.‏ ۱۵  ‏«آنانی که دورند خواهند آمد و در بنای معبد خداوند شرکت خواهند کرد؛‏ آنگاه خواهید دانست که خداوند لشکرها مرا نزد شما فرستاده است.‏ اگر براستی کلام یهوه خدای خویش را بشنوید،‏ این واقع خواهد شد.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۶:‏۵ یا ”باد“.‏
‏۶:‏۶ در عبری:‏ ”سپیدها به سوی عقب خویش“،‏ که همان غرب می‌شود.‏
‏۶:‏۸ یا:‏ «روحِ مرا در سرزمین شمال آرامی بخشیدند».‏
‏۶:‏۱۰ در عبری ”طلا و نقره“ نیامده است؛‏ از آیهٔ ۱۱ می‌توان این را استنباط کرد.‏
‏۶:‏۱۲ نگاه کنید به زکریا ۳:‏ ۸‏.‏
‏۶:‏۱۴ در عبری ”هِلِم“ آمده،‏ که شکل دیگری از ”حِلدای“ است.‏
‏۶:‏۱۴ در عبری ”حین“ آمده،‏ که شکل دیگری از ”یوشیا“ است.‏