زَکَریا ۵‏:‏۱‏-‏۱۱

۵  دیگر بار سر برافراشته،‏ نگریستم و هان در برابرم طوماری پَرّان بود!‏ ۲  و او از من پرسید:‏ «چه می‌بینی؟‏» پاسخ دادم:‏ «طوماری پَرّان می‌بینم به طول بیست ذِراع* و عرض ده ذِراع.‏» ۳  آنگاه به من گفت:‏ «این آن لعنت است که بر سطح تمامی زمین بیرون می‌رود.‏ زیرا هر که دزدی کند بنا بر نوشتهٔ یک طرف طومار زدوده خواهد شد،‏ و هر که قسم دروغ* خورَد،‏ بنا بر نوشتهٔ طرف دیگر.‏ ۴  خداوند لشکرها می‌فرماید:‏ من آن را بیرون می‌فرستم،‏ و آن به خانهٔ دزد و به خانهٔ هر که به نام من قسم دروغ خورَد،‏ داخل خواهد شد و در میان خانهٔ او خواهد ماند و آن را با چوبها و سنگهایش منهدم خواهد کرد.‏»‏ رؤیای زنی در سبد ۵  آنگاه فرشته‌ای که با من سخن می‌گفت،‏ پیش آمده،‏ گفت:‏ «سر برافراز و ببین این چیست که بیرون می‌رود.‏» ۶  پرسیدم:‏ «این چیست؟‏» پاسخ داد:‏ «این سبدِ ایفَه* است که بیرون می‌رود.‏» و افزود،‏ «این تقصیر* ایشان است در تمامی زمین.‏» ۷  و اینک درپوش سربی برداشته شد،‏ و درون سبد زنی نشسته بود!‏ ۸  فرشته گفت:‏ «این ’شرارت‘ است،‏» و آن زن را به درون سبد رانده،‏ درپوش سربی را بر دهانهٔ آن قرار داد.‏ ۹  آنگاه سر برافراشته،‏ نگریستم و هان در برابرم دو زن پیش می‌آمدند!‏ بالهایی داشتند همچون بال لک لک و باد در بالهایشان بود.‏ آنها سبد را برگرفته،‏ میان زمین و آسمان بلند کردند.‏ ۱۰  آنگاه از فرشته‌ای که با من سخن می‌گفت،‏ پرسیدم:‏ «اینها سبد را کجا می‌برند؟‏» ۱۱  پاسخ داد:‏ «به سرزمین شِنعار* تا برای آن خانه‌ای بسازند و آنگاه که خانه آماده شد،‏ سبد را آنجا بر پایه‌اش قرار خواهند داد.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۵:‏۲ در عبری:‏ ”اِمّا“.‏ یک اِمّا تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ آیه.‏
‏۵:‏۳ واژهٔ ”دروغ“ در اصل عبری نیامده است،‏ اما از آیهٔ ۴ می‌شود آن را استنباط کرد.‏
‏۵:‏۶ در عبری:‏ «این ایفَه است.‏.‏.‏»؛‏ همچنین در آیات ۷ الی ۱۱.‏ سبدِ ”ایفَه“ وسیله‌ای بود برای اندازه‌گیری غَله،‏ به گنجایش ۲۲ لیتر.‏
‏۵:‏۶ یا ”نمود“.‏
‏۵:‏۱۱ منظور همان ”بابِل“ است.‏