زَکَریا ۱۴‏:‏۱‏-‏۲۱

۱۴  اینک روزی برای خداوند می‌آید که در آن غنایمی که از شما گرفته شد،‏ میانتان تقسیم خواهد شد.‏ ۲  زیرا من تمامی قومها را گرد خواهم آورد تا با اورشلیم بجنگند.‏ شهر تسخیر خواهد شد؛‏ خانه‌ها تاراج و زنان بی‌عصمت خواهند گشت.‏ نیمی از اهالی شهر به تبعید برده خواهند شد،‏ اما باقیماندهٔ قوم از شهر منقطع نخواهند گردید.‏ ۳  آنگاه خداوند بیرون آمده،‏ بر ضد آن قومها خواهد جنگید،‏ آن‌گونه که در روز نبرد می‌جنگد.‏ ۴  در آن روز،‏ پاهای او بر کوه زیتون که مقابل اورشلیم به جانب شرق است خواهد ایستاد،‏ و کوه زیتون از شرق تا غرب به دو نیم شده،‏ درّهٔ عظیمی پدید خواهد آورد؛‏ نیمی از کوه به جانب شمال و نیمی دیگر به جانب جنوب حرکت خواهد کرد.‏ ۵  و شما به درّهٔ کوههای من خواهید گریخت،‏ زیرا درّهٔ کوهها تا به آصَل خواهد رسید.‏ آری،‏ شما خواهید گریخت همان‌گونه که در زمان عُزّیا پادشاه یهودا از زلزله گریختید.‏ آنگاه یهوه خدای من خواهد آمد ،‏و همهٔ قُدسیان با وی.‏ ۶  در آن روز نه آفتاب خواهد بود،‏ نه سرما و نه ژاله.‏ ۷  تنها یک روز پیوسته خواهد بود که خداوند از آن آگاه است،‏ بدون روز و بدون شب،‏ و هنگام شب روشنایی خواهد بود.‏ ۸  در آن روز،‏ آبهای زنده از اورشلیم جاری خواهد شد،‏ نیمی از آن به دریای شرقی* و نیم دیگر به دریای غربی*‏؛‏ هم در تابستان و هم در زمستان چنین خواهد بود.‏ ۹  و خداوند بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود.‏ در آن روز خداوند یکی و نامش نیز یکی خواهد بود.‏ ۱۰  تمامی این سرزمین،‏ از جِبَع تا رِمّون در جنوب اورشلیم،‏ به دشتی بدل خواهد شد.‏ اما اورشلیم از دروازهٔ بِنیامین تا محل دروازهٔ نخست و تا دروازهٔ گوشه،‏ و از برج حَنَنئیل تا چَرخُشتهای پادشاه،‏ مرتفع در جای خود برقرار خواهد ماند،‏ ۱۱  و مسکون گشته،‏ دیگر هرگز نابود نخواهد شد،‏ بلکه در امنیت مستقر خواهد گردید.‏ ۱۲  این است بلایی که خداوند بر تمامی ملتهایی که با اورشلیم بجنگند،‏ نازل خواهد کرد:‏ گوشت تن آنها در حالی که هنوز بر پاهای خود ایستاده‌اند خواهد پوسید،‏ چشمانشان در حدقه فاسد خواهد شد،‏ و زبان در دهانشان تباه خواهد گشت.‏ ۱۳  در آن روز اضطرابی عظیم از جانب خداوند دامنگیر آنها خواهد شد،‏ چندان که هر کس دست دیگری را خواهد گرفت،‏ و دست هر کس بر ضد دیگری بلند خواهد شد.‏ ۱۴  یهودا نیز در اورشلیم خواهد جنگید،‏ و ثروت تمامی قومهای مجاور گرد آورده خواهد شد:‏ طلا و نقره و جامه،‏ به مقدار فراوان.‏ ۱۵  همین بلا بر اسبان و قاطران و شتران و الاغان و بر همهٔ بهایمی که در اردوگاه‌ها باشند،‏ نازل خواهد شد.‏ ۱۶  آنگاه باقیماندگان تمامی قومهایی که بر ضد اورشلیم آمده بودند،‏ جملگی همه‌ساله بر خواهند آمد تا پادشاه،‏ یعنی خداوند لشکرها را پرستش کنند و عید خیمه‌ها را جشن بگیرند.‏ ۱۷  هر یک از طوایف زمین که برای پرستش پادشاه،‏ خداوند لشکرها به اورشلیم برنیایند،‏ بر آنان باران نخواهد آمد.‏ ۱۸  و اگر طایفهٔ مصر برنیایند و حاضر نشوند،‏ بر آنان نیز همان بلا نازل خواهد شد که خداوند بر قومهایی که به جشن عید خیمه‌ها برنیایند نازل می‌فرماید.‏ ۱۹  این است مجازات مصر و مجازات همهٔ قومهایی که به جشن عید خیمه‌ها برنیایند.‏ ۲۰  در آن روز،‏ بر زنگوله‌های اسبان نوشته خواهد شد:‏ «مقدس برای خداوند.‏» و دیگهای معمولی در خانهٔ خداوند همچون کاسه‌های جلوی مذبح خواهند بود.‏ ۲۱  آری،‏ همهٔ دیگهایی که در اورشلیم و یهودا باشند،‏ برای خداوند لشکرها مقدس خواهند بود،‏ تا همهٔ کسانی که قربانی می‌کنند،‏ بیایند و از آنها برگیرند و گوشت قربانی را در آنها بپزند.‏ در آن روز،‏ دیگر هیچ کنعانی* در خانهٔ خداوند لشکرها نخواهد بود.‏

پاورقی‌ها

‏۱۴:‏۸ دریای مرده.‏
‏۱۴:‏۸ دریای مدیترانه.‏
‏۱۴:‏۲۱ یا ”تاجری“.‏