رومیان ۸‏:‏۱‏-‏۳۹

۸  پس اکنون برای آنان که در مسیحْ عیسی هستند،‏ دیگر هیچ محکومیتی نیست،‏ ۲  زیرا در مسیحْ عیسی،‏ قانونِ روحِ حیاتْ مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد؛‏ ۳  چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود،‏ از آن رو که به سبب انسان نفسانیْ ناتوان بود،‏ خدا به انجام رسانید.‏ او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا ’قربانی گناه‘ باشد،‏* و بدین‌سان در پیکری بشری،‏ حکم محکومیتِ گناه را اجرا کرد ۴  تا آنچه شریعت مطالبه می‌کند،‏ در ما تحقق یابد،‏ در ما که نه بر طبق نَفْس* بلکه بر طبق روح رفتار می‌کنیم.‏ ۵  آنان که نفسانی هستند،‏ به آنچه از نَفْس است می‌اندیشند،‏ امّا آنان که روحانی‌اند،‏ به آنچه از روح است.‏ ۶  طرز فکر انسانِ نفسانی،‏ مرگ است،‏ امّا طرز فکری که در حاکمیتِ روح قرار دارد،‏ حیات و سلامتی است.‏ ۷  زیرا طرز فکر انسانِ نفسانی با خدا دشمنی می‌ورزد،‏ چرا که از شریعت خدا فرمان نمی‌برد و نمی‌تواند هم ببرد،‏ ۸  و کسانی که در حاکمیتِ نَفْس هستند،‏* نمی‌توانند خدا را خشنود سازند.‏ ۹  امّا شما نه در حاکمیتِ نَفْس،‏ بلکه در حاکمیتِ روح قرار دارید،‏ البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد.‏ و اگر کسی روحِ مسیح را نداشته باشد،‏ او از آنِ مسیح نیست.‏ ۱۰  امّا اگر مسیح در شماست،‏ هرچند بدن شما به علت گناه مرده است،‏ امّا چون پارسا شمرده شده‌اید،‏ روح برای شما حیات است.‏ ۱۱  و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد،‏ او که مسیح را از مردگان برخیزانید،‏ حتی به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید.‏ او این را به واسطهٔ روح خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است.‏ ۱۲  پس ای برادران،‏ ما مدیونیم،‏ امّا نه به نَفْس،‏ تا بر طبق آن زندگی کنیم.‏ ۱۳  زیرا اگر بر طبق نَفْس زندگی کنید،‏ خواهید مرد؛‏ امّا اگر به واسطهٔ روح،‏ اعمال گناه‌آلود بدن را بکُشید،‏ خواهید زیست.‏ ۱۴  زیرا آنان که از روح خدا هدایت می‌شوند،‏ پسران خدایند.‏ ۱۵  چرا که شما روح بندگی را نیافته‌اید تا باز ترسان باشید،‏ بلکه روح پسرخواندگی را یافته‌اید که به واسطهٔ آن ندا درمی‌دهیم:‏ «اَبّا،‏* پدر.‏» ۱۶  و روحْ خود با* روح ما شهادت می‌دهد که ما فرزندان خداییم.‏ ۱۷  و اگر فرزندانیم،‏ پس وارثان نیز هستیم،‏ یعنی وارثان خدا و هم‌ارث با مسیح.‏ زیرا اگر در رنجهای مسیح شریک باشیم،‏ در جلال او نیز شریک خواهیم بود.‏ جلال آینده ۱۸  در نظر من،‏ رنجهای زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد،‏ هیچ است.‏ ۱۹  زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست.‏ ۲۰  زیرا خلقت تسلیم بطالت شد،‏ نه به خواست خود،‏ بلکه به ارادهٔ او که آن را تسلیم کرد،‏ با این امید که ۲۱  خودِ خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد.‏ ۲۲  ما می‌دانیم که تمام خلقت تا هم‌اکنون از دردی همچون درد زایمان می‌نالد.‏ ۲۳  و نه تنها خلقت،‏* بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم،‏ در درون خویش ناله برمی‌آوریم،‏ در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی،‏ یعنی رهایی بدنهای خویش هستیم.‏ ۲۴  زیرا با همین امید نجات یافتیم.‏ امّا امیدی که به دست آمد،‏ دیگر امید نیست.‏ چگونه کسی می‌تواند به امید چیزی باشد که آن را یافته است؟‏ ۲۵  امّا اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده‌ایم،‏ بردبارانه انتظارش را می‌کشیم.‏ ۲۶  و روح نیز در ضعف ما به یاری‌مان می‌آید،‏ زیرا نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم.‏ امّا روح با ناله‌هایی بیان‌ناشدنی،‏ برای ما شفاعت می‌کند.‏ ۲۷  و او که کاوشگر دلهاست،‏ فکر روح را می‌داند،‏ زیرا روح مطابق با ارادهٔ خدا برای مقدسین شفاعت می‌کند.‏ پیروزی در مسیح ۲۸  می‌دانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق ارادهٔ او فرا خوانده شده‌اند،‏ همهٔ چیزها با هم برای خیریت در کار است.‏* ۲۹  زیرا آنان را که از پیش شناخت،‏ ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند،‏ تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد.‏ ۳۰  و آنان را که از پیش معین فرمود،‏ همچنین فرا خواند؛‏ و آنان را که فرا خواند،‏ همچنین پارسا شمرد؛‏ و آنان را که پارسا شمرد،‏ همچنین جلال بخشید.‏ ۳۱  در برابر همهٔ اینها چه می‌توانیم گفت؟‏ اگر خدا با ماست،‏ کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟‏ ۳۲  او که پسر خود را دریغ نداشت،‏ بلکه او را در راه همهٔ ما فدا ساخت،‏ آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟‏ ۳۳  کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟‏ خداست که آنها را پارسا می‌شمارد!‏ ۳۴  کیست که محکومشان کند؟‏ مسیحْ عیسی که مرد،‏ بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست،‏ اوست که برای ما شفاعت می‌کند!‏ ۳۵  کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟‏ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟‏ ۳۶  چنانکه نوشته شده است:‏ «ما همهٔ روز،‏ به‌خاطر تو به کام مرگ می‌رویم و همچون گوسفندان کُشتاری شمرده می‌شویم.‏»‏ ۳۷  به‌عکس،‏ در همهٔ این امور ما برتر از پیروزمندانیم،‏ به واسطهٔ او که ما را محبت کرد.‏ ۳۸  زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی،‏ نه فرشتگان و نه ریاستها،‏ نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده،‏ نه هیچ قدرتی،‏ ۳۹  و نه بلندی و نه پستی،‏ و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت،‏ قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیحْ عیسی است،‏ جدا سازد.‏

پاورقی‌ها

‏۸:‏۳ یا:‏ «در شباهت انسان گناهکار و برای گناه فرستاد».‏
‏۸:‏۴ یا:‏ ”بر طبق خواسته‌ها و معیارهای انسان نفسانی“؛‏ همچنین در آیهٔ ۱۳.‏
‏۸:‏۸ یا:‏ «در وضع انسان نفسانی به سر می‌برند»؛‏ همچنین در آیهٔ ۹.‏
‏۸:‏۱۵ ”اَبّا“ در زبان آرامی به معنی ”بابا“ است.‏
‏۸:‏۱۶ یا ”به“.‏
‏۸:‏۲۳ یا:‏ ”و نه تنها این“.‏
‏۸:‏۲۸ یا:‏ «می‌دانیم خدا در حق آنان که دوستش می‌دارند و بر طبق اراده‌اش فرا خوانده شده‌اند،‏ همه چیز را با هم برای خیریت به کار می‌گیرد» و یا «می‌دانیم که در همهٔ چیزها،‏ خدا برای خیریت کسانی که او را دوست می‌دارند .‏.‏.‏ مشغول کار است».‏