رومیان ۱۶‏:‏۱‏-‏۲۷

۱۶  خواهرمان فیبی را به شما معرفی می‌کنم.‏ او از خادمان* کلیسای شهر کِنخْریه است.‏ ۲  او را در خداوند،‏ آن‌گونه که شایستهٔ مقدسین است،‏ بپذیرید و از هیچ کمکی که از شما بخواهد دریغ مورزید،‏ زیرا او به بسیاری،‏ از جمله خود من،‏ کمک فراوان کرده است.‏ ۳  به پْریسکیلا* و آکیلا،‏ همکاران من در مسیحْ عیسی،‏ سلام برسانید.‏ ۴  آنان جان خود را به‌خاطر من به خطر انداختند،‏ و نه تنها من،‏ بلکه همهٔ کلیساهای غیریهودیان از آنان سپاسگزارند.‏ ۵  همچنین به کلیسایی که در خانهٔ آنها بر پا می‌شود،‏ درود برسانید.‏ به دوست عزیزم اِپینِتوس سلام برسانید،‏ که نوبر کسانی است که در آسیا به مسیح گرویدند.‏ ۶  مریم را که برای شما زحمت بسیار کشید،‏ سلام گویید.‏ ۷  به خویشاوندان من،‏ آندْرونیکوس و یونیاس که با من در زندان بودند،‏ سلام برسانید.‏ آنان در میان رسولان،‏ از چهره‌های برجسته‌اند که پیش از من در مسیح بوده‌اند.‏ ۸  به آمپْلیاتوس که او را در خداوند دوست می‌دارم،‏ سلام برسانید.‏ ۹  به همکارمان در مسیح،‏ اوربانوس،‏ و دوست عزیزم،‏ اِستاخیس،‏ سلام دهید.‏ ۱۰  به آپِلیس که امتحان خود را در مسیح پس داده،‏ سلام برسانید.‏ به افراد خاندان آریستوبولُس سلام گویید.‏ ۱۱  به خویش من هیرودیون و نیز به آن اعضای خاندان نارکیسوس که در خداوند هستند،‏ سلام برسانید.‏ ۱۲  به تْریفینا و تْریفوسا،‏ بانوانی که سختکوشانه در خداوند کار می‌کنند،‏ و نیز به دوست عزیزم پِرسیس،‏* بانوی دیگری که در خداوند بسیار تلاش می‌کند،‏ سلام دهید.‏ ۱۳  به روفُس که در خداوند برگزیده است،‏ و به مادر او که در حق من نیز مادری کرده،‏ سلام برسانید.‏ ۱۴  به آسینکْریتوس،‏ فْلِگون،‏ هِرماس،‏ پاتْروباس و هِرمِس و برادران دیگری که با ایشان هستند،‏ سلام گویید.‏ ۱۵  به فیلولوگوس،‏ یولیا،‏ نیریاس و خواهرش،‏ و به اولیمپاس و همهٔ مقدسینی که همراه ایشانند،‏ سلام برسانید.‏ ۱۶  یکدیگر را با بوسه‌ای مقدّس سلام گویید.‏ همهٔ کلیساهای مسیح به شما درود می‌فرستند.‏ ۱۷  ای برادران،‏ می‌خواهم از شما استدعا کنم مراقب آن کسان باشید که عامل جدایی‌اند و در راه شما مانع ایجاد می‌کنند و با تعلیمی که شما یافته‌اید،‏ مخالفت می‌ورزند؛‏ از آنان دوری کنید،‏ ۱۸  زیرا این‌گونه اشخاص خداوند ما مسیح را خدمت نمی‌کنند،‏ بلکه در پی ارضای شکم خویشند و با سخنانی زیبا و تملّق‌آمیز بر افکار ساده‌لوحان تأثیر گذاشته،‏ آنان را می‌فریبند.‏ ۱۹  آوازهٔ اطاعت شما در میان همگان پیچیده است؛‏ بنابراین،‏ از بابت شما بسیار شادمانم.‏ امّا از شما می‌خواهم در قبال آنچه نیکوست حکیم،‏ و در قبال آنچه بد است،‏ ساده باشید.‏ ۲۰  خدای صلح و سلامت به‌زودی شیطان را زیر پاهای شما لِه خواهد کرد.‏ فیض خداوند ما عیسی همراه شما باد.‏ ۲۱  همکارم تیموتائوس به شما سلام می‌گوید.‏ خویشاوندان من لوکیوس،‏ یاسون و سوسیپاتِروس نیز برای شما سلام می‌فرستند.‏ ۲۲  من،‏ تِرتیوس،‏ کاتب این نامه،‏ در خداوند به شما سلام می‌گویم.‏ ۲۳  گایوس که مهمان‌نوازیِ او شامل حال من و تمامی اعضای کلیسای اینجا شده است،‏ برای شما سلام می‌فرستد.‏ اِراستوس که خزانه‌دار شهر است،‏ و برادر ما کوآرتوس برای شما سلام دارند.‏ ۲۴  ‏[«فیض خداوند ما عیسی مسیح با همگی شما باد.‏ آمین».‏]‏ ۲۵  اکنون او را که قادر است شما را مطابق با انجیل من و موعظهٔ پیام عیسی مسیح استوار گرداند -‏ یعنی مطابق با مکاشفهٔ رازی که از ایام ازل مخفی داشته شده بود،‏ ۲۶  امّا اکنون بر مبنای نوشته‌های انبیا مکشوف گردیده و به حکم خدای سرمدی،‏ به جهت اطاعت ایمان،‏ به همهٔ قومها شناسانیده شده است -‏ ۲۷  هم او را که یگانه خدای حکیم است،‏ به واسطهٔ عیسی مسیح تا به ابد جلال باد!‏ آمین.‏

پاورقی‌ها

‏۱۶:‏۱ یا ”شماسه‌ها“.‏
‏۱۶:‏۳ در اصل یونانی:‏ ”پْریسکا“،‏ که شکل کوتاه شدهٔ ”پْریسکیلا“ است.‏
‏۱۶:‏۱۲ ”پِرسیس“ یعنی ”زن پارسی یا ایرانی“.‏