رومیان ۱۴‏:‏۱‏-‏۲۳

۱۴  کسی را که ایمانش ضعیف است،‏ بپذیرید،‏ بی‌آنکه دربارهٔ مسائل مورد تردید،‏ حکم صادر کنید.‏* ۲  ایمانِ یکی به او اجازه می‌دهد هر غذایی را بخورد،‏ امّا دیگری که ایمانش ضعیف است،‏ فقط سبزیجات می‌خورد.‏ ۳  آن که همه چیز می‌خورد،‏ نباید به آن که نمی‌خورد به دیدهٔ تحقیر بنگرد؛‏ و آن که همه چیز نمی‌خورد،‏ نباید آن کس را که هر غذایی را می‌خورد،‏ محکوم کند.‏ زیرا خدا او را پذیرفته است.‏ ۴  تو کیستی که بر خدمتکار شخصی دیگر حکم می‌کنی؟‏ استوار ماندن یا فرو افتادن او به آقایش مربوط است.‏ و او استوار هم خواهد ماند زیرا خداوند قادر است او را استوار گرداند.‏ ۵  کسی یک روز را از دیگر روزها مقدّستر می‌شمارد؛‏ فردی دیگر،‏ همهٔ روزها را یکسان می‌پندارد.‏ هر کس در ذهن خودش کاملاً متقاعد باشد.‏ ۶  آن که روزی خاص را مهم می‌شمارد،‏ برای خداوند چنین می‌کند.‏ آن که می‌خورد،‏ برای خداوند می‌خورد،‏ زیرا خدا را شکر می‌گوید.‏ و آن که از خوردن می‌پرهیزد،‏ او نیز برای خداوند چنین می‌کند و خدا را شکر می‌گزارد.‏ ۷  زیرا هیچ‌یک از ما برای خود زندگی نمی‌کنیم و هیچ‌یک از ما برای خود نمی‌میریم.‏ ۸  اگر زندگی می‌کنیم،‏ برای خداوند است،‏ و اگر می‌میریم،‏ آن نیز برای خداوند است.‏ پس خواه زندگی کنیم،‏ خواه بمیریم،‏ از آنِ خداوندیم.‏ ۹  مسیح نیز به همین سبب مرد و زنده شد تا خداوندِ زندگان و مردگان باشد.‏ ۱۰  پس تو چرا برادر خود را محکوم می‌کنی؟‏ و تو چرا به برادر خود به دیدهٔ تحقیر می‌نگری؟‏ زیرا همهٔ ما در برابر مسند داوری خدا حاضر خواهیم شد.‏ ۱۱  چرا که نوشته شده است:‏ ‏«خداوند می‌گوید:‏ به حیات خود قسم کههر زانویی در برابر من خم خواهد شدو هر زبانی به خدا اقرار خواهد کرد.‏»‏ ۱۲  پس هر یک از ما حساب خود را به خدا باز خواهد داد.‏ ۱۳  بنابراین،‏ بیایید از این پس یکدیگر را محکوم نکنیم.‏ به جای آن،‏ تصمیم بگیرید که هیچ سنگ لغزش یا مانعی در راه برادر خود مگذارید.‏ ۱۴  من در عیسای خداوند می‌دانم و متقاعد هستم که هیچ چیز به خودی خود نجس نیست.‏ امّا اگر کسی چیزی را نجس می‌شمارد،‏ برای او نجس خواهد بود.‏ ۱۵  اگر با خوراکی که می‌خوری برادرت را دردمند می‌سازی،‏ دیگر بر پایهٔ محبت رفتار نمی‌کنی.‏ با خوراک خود،‏ برادر خویش را که مسیح به‌خاطر او مرد،‏ هلاک مساز.‏ ۱۶  مگذارید در مورد آنچه شما نیکو می‌شمارید،‏ بد گفته شود.‏ ۱۷  زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست،‏ بلکه پارسایی،‏ سلامتی و شادی در روح‌القدس است.‏ ۱۸  هر که بدین طریق مسیح را خدمت کند،‏ خدا را خشنود می‌سازد و پذیرفتهٔ مردم نیز هست.‏ ۱۹  پس بیایید آنچه را که موجب برقراری صلح و صفا و بنای یکدیگر می‌شود،‏ دنبال کنیم.‏ ۲۰  کار خدا را برای خوراک خراب مکن!‏ همهٔ خوراکها پاکند،‏ امّا خوردن هر خوراکی که باعث لغزش دیگری شود،‏ عملی است نادرست.‏ ۲۱  بهتر آن است که از خوردن گوشت یا نوشیدن شراب یا انجام هر کار دیگر که باعث لغزش برادرت می‌شود،‏ بپرهیزی.‏ ۲۲  پس عقیده‌ات را دربارهٔ این امور،‏ بین خود و خدا نگاه دار.‏ خوشا به حال کسی که به‌خاطر آنچه نیکو می‌شمارد،‏ خود را محکوم نمی‌کند.‏ ۲۳  امّا کسی که دربارهٔ خوردنِ خوراکی دچار تردید است،‏ اگر آن را بخورد محکوم می‌شود،‏ زیرا با ایمان نخورده است و آنچه از ایمان نباشد،‏ گناه است.‏

پاورقی‌ها

‏۱۴:‏۱ یا:‏ «بدون اینکه دربارهٔ دیدگاههای متفاوت او جرّ و بحث کنید».‏