دانیال ۱۲‏:‏۱‏-‏۱۳

۱۲  ‏«در آن زمان،‏ رئیس بزرگ،‏ میکائیل،‏ که از پسران قوم تو محافظت می‌کند،‏ بر خواهد خاست.‏ آنگاه چنان ایام مصیبتی خواهد بود که نظیر آن از زمانی که قومی به وجود آمد تا آن روز نبوده است.‏ در آن زمان قوم تو رهایی خواهد یافت،‏ یعنی هر آن که نامش در کتاب نوشته شده باشد.‏ ۲  و بسیاری از آنان که در خاکِ زمین خوابیده‌اند بیدار خواهند شد،‏ اما اینان برای زندگی جاودان و آنان برای خجالت و حقارت جاودان.‏ ۳  خردمندان چون روشنایی افلاک خواهند درخشید،‏ و آنان که بسیاری را به پارسایی رهنمون می‌شوند همچون ستارگان خواهند بود،‏ تا ابدال‌آباد.‏ ۴  اما تو ای دانیال،‏ این کلام را پنهان دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن.‏ بسیاری به این سو و آن سو خواهند رفت،‏ و دانش افزایش خواهد یافت.‏»‏ ۵  آنگاه من،‏ دانیال،‏ نگریستم و اینک دو تنِ دیگر را ایستاده دیدم،‏ یکی در این کنارهٔ نهر و دیگری در آن کناره.‏ ۶  یکی به مردی که کتان در بر داشت و بالاتر بر کنارهٔ نهر ایستاده بود،‏ گفت:‏ «پایان این امور شگفت‌انگیز تا به کی خواهد بود؟‏» ۷  مردی که کتان در بر داشت و بالاتر بر کنارهٔ نهر ایستاده بود،‏ دست راست و چپ خود را به سوی آسمان برافراشت،‏ و صدایش را شنیدم که به او که زندهٔ جاوید است،‏ سوگند یاد کرد که آن برای زمانی و زمانها و نیم زمان خواهد بود.‏ و چون شکستگیِ قدرتِ قومِ مقدس به انجام رسد،‏ همهٔ اینها به پایان خواهد رسید.‏ ۸  من شنیدم اما درک نکردم.‏ پس گفتم:‏ «سرورم،‏ سرانجامِ همهٔ اینها چه خواهد بود؟‏» ۹  پاسخ داد:‏ «ای دانیال،‏ اکنون برو،‏ زیرا که این کلام تا زمان آخر پنهان گشته و مهر شده است.‏ ۱۰  بسیاری تطهیر و سفید و تصفیه خواهند شد،‏ اما شریران شرارت خواهند کرد و هیچ‌یک از شریران در نخواهند یافت؛‏ اما خردمندان در خواهند یافت.‏ ۱۱  و از زمانی که قربانی دائمی متوقف شود و مکروهِ ویرانگر بر پا گردد،‏ هزار و دویست و نود روز خواهد بود.‏ ۱۲  خوشا به حال کسی که منتظر بمانَد و به هزار و سیصد و سی و پنج روز رسد.‏ ۱۳  اما تو،‏ تا به آخر برو که استراحت خواهی یافت و در انتهای ایام در جایگاه مقرر خویش بر پا خواهی ایستاد.‏»‏

پاورقی‌ها