خروج ۷‏:‏۱‏-‏۲۵

۷  آنگاه خداوند به موسی گفت:‏ «بنگر که تو را بر فرعون خدا ساخته‌ام و برادرت هارون،‏ نبی تو خواهد بود.‏ ۲  هرآنچه تو را امر کنم بگو و برادرت هارون آن را نزد فرعون بازگوید تا او بنی‌اسرائیل را از سرزمینش بیرون فرستد.‏ ۳  ولی من دل فرعون را سخت خواهم کرد تا آیات و علامات خود را در سرزمین مصر افزون گردانم.‏ ۴  با این حال،‏ فرعون به شما گوش نخواهد سپرد.‏ آنگاه بر مصر دست خواهم نهاد و با داوریهای عظیم،‏ لشکرهای خود یعنی قوم خویش بنی‌اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون خواهم آورد.‏ ۵  و آنگاه که دست خود را بر مصر دراز کنم و قوم خویش بنی‌اسرائیل را از آنجا بیرون آورم،‏ مصریان خواهند دانست که من خداوند هستم.‏» ۶  پس موسی و هارون بر طبق آنچه خداوند بدیشان امر فرموده بود عمل کردند.‏ ۷  زمانی که آنها با فرعون سخن گفتند،‏ موسی هشتاد سال داشت و هارون هشتاد و سه سال.‏ مار شدن عصای موسی ۸  خداوند به موسی و هارون گفت:‏ ۹  ‏«چون فرعون به شما بگوید:‏ ”معجزه‌ای انجام دهید!‏“ آنگاه به هارون بگو:‏ ”عصایت را برگیر و آن را در حضور فرعون بر زمین بیفکن،‏ و عصا به مار بدل خواهد شد.‏“» ۱۰  پس موسی و هارون به حضور فرعون رفتند و آنچه را خداوند فرمان داده بود،‏ انجام دادند.‏ هارون عصای خود را در برابر فرعون و خادمانش بر زمین افکند،‏ و عصا بدل به مار شد.‏ ۱۱  آنگاه فرعون حکیمان و ساحران را فرا خواند،‏ و آن جادوگران مصری نیز با افسون خود چنین کردند.‏ ۱۲  هر یک عصایش را بر زمین افکند و عصا بدل به مار شد.‏ ولی عصای هارون عصاهای آنها را فرو بلعید.‏ ۱۳  با این حال،‏ همان‌گونه که خداوند فرموده بود،‏ دل فرعون سخت شد و به سخنان موسی و هارون گوش نسپرد.‏ بلای خون ۱۴  آنگاه خداوند به موسی گفت:‏ «دل فرعون سخت شده است و از رها کردن قوم اِبا می‌کند.‏ ۱۵  پس بامدادان که فرعون به کنار آب می‌رود،‏ نزد او برو.‏ کنار رود نیل منتظر او باش و عصایی را که بدل به مار شد به دست بگیر.‏ ۱۶  به او بگو:‏ ”یهوه،‏ خدای عبرانیان،‏ مرا فرستاده تا به تو بگویم:‏ ’قوم مرا رها کن تا در صحرا مرا عبادت کنند.‏ تو تا کنون بدین گوش نسپرده‌ای.‏‘ ۱۷  پس اینک خداوند چنین می‌فرماید:‏ ’این‌گونه خواهی دانست که من خداوند هستم:‏ با عصایی که در دست دارم آب رود نیل را خواهم زد و تبدیل به خون خواهد شد.‏ ۱۸  ماهیانِ آن خواهند مرد و آب رود خواهد گندید؛‏ و مصریان نخواهند توانست از آن بنوشند.‏“‘» ۱۹  و خداوند به موسی گفت:‏ «به هارون چنین بگو:‏ ”عصایت را برگیر و دستت را بر آبهای مصر دراز کن -‏ بر رودخانه‌ها و نهرها،‏ حوضها و تمامی آبگیرهای مصر.‏ آبها همه بدل به خون خواهد شد.‏ در سراسر مصر خون خواهد بود،‏ حتی در سطلهای چوبی و کوزه‌های سنگی.‏“»‏ ۲۰  موسی و هارون طبق آنچه خداوند به آنها فرمان داده بود عمل کردند.‏ او در برابر دیدگان فرعون و خادمانش،‏ عصای خود را بلند کرد و آب نیل را زد،‏ و آب بدل به خون شد.‏ ۲۱  ماهیان نیل مردند و رود چنان گندید که مصریان نتوانستند از آب آن بنوشند.‏ و در سراسر سرزمین مصر خون بود.‏ ۲۲  ولی جادوگران مصری نیز با افسون خود نظیر همان کار را انجام دادند؛‏ و دل فرعون سخت شده،‏ چنانکه خداوند گفته بود،‏ به سخنان موسی و هارون گوش نسپرد.‏ ۲۳  فرعون به قصر خود بازگشت بی‌آنکه بر این واقعه نیز وقعی بگذارد.‏ ۲۴  مصریان همگی در گرداگرد رود نیل به چاه کندن مشغول شدند تا برای نوشیدن،‏ آب فراهم کنند،‏ زیرا نمی‌توانستند از آبِ رودخانه بنوشند.‏ ۲۵  از زمانی که خداوند رودخانه را زد،‏ هفت روز گذشت.‏

پاورقی‌ها