خروج ۳۸‏:‏۱‏-‏۳۱

۳۸  مذبح قربانی تمام‌سوز را از چوب اقاقیا ساختند،‏ به بلندای سه ذِراع.‏* مذبح مربع بود،‏ به درازای پنج ذِراع و پهنای پنج ذِراع.‏ ۲  بر هر یک از چهار گوشهٔ مذبح شاخی ساختند،‏ به گونه‌ای که شاخها با مذبح یکپارچه بود.‏ روی مذبح را با روکشی از برنج پوشاندند.‏ ۳  تمامی اسباب مذبح را از برنج ساختند،‏ از لگنها و خاک‌اندازها گرفته تا پیاله‌ها،‏ چنگالهای گوشت و آتشدانها را.‏ ۴  برای مذبح،‏ شبکه‌ای از برنج ساختند و آن را زیر لبهٔ مذبح گذاشتند،‏ به گونه‌ای که در نیمهٔ بلندیِ مذبح قرار گرفت.‏ ۵  چهار حلقه برای چهار گوشهٔ شبکهٔ برنجین ریختند تا تیرکها را نگاه دارند.‏ ۶  تیرکها را از چوب اقاقیا ساختند و آنها را با روکشی از برنج پوشاندند.‏ ۷  تیرکها را از حلقه‌ها گذراندند تا برای حمل مذبح در دو پهلوی آن قرار گیرد.‏ مذبح را توخالی و از تخته ساختند.‏ حوض شستشو ۸  حوض برنجین را با پایه‌های برنجین آن از آینه‌های بانوانی ساختند که به دَرِ خیمهٔ ملاقات خدمت می‌کردند.‏ صحن مسکن ۹  سپس صحن مسکن را ساختند.‏ برای جانب جنوبی صحن،‏ پرده‌هایی از کتانِ ریزبافتِ تابیده دوختند،‏ به درازای صد ذِراع،‏ ۱۰  با بیست ستون و بیست پایهٔ برنجین،‏ و قلابها و بندهای ستونها از نقره بود.‏ ۱۱  جانب شمالی نیز به درازای صد ذِراع بود و بیست ستون و بیست پایهٔ برنجین داشت،‏ و قلابها و بندهای ستونها از نقره بود.‏ ۱۲  انتهای غربی به پهنای پنجاه ذِراع بود و پرده‌ها داشت،‏ با ده ستون و ده پایه،‏ و قلابها و بندهای ستونها از نقره بود.‏ ۱۳  انتهای شرقی به سوی طلوع آفتاب،‏ به پهنای پنجاه ذِراع بود.‏ ۱۴  در یک طرفِ مدخل،‏ پرده‌هایی بود به درازای پانزده ذِراع با سه ستون و سه پایه،‏ ۱۵  و در طرفِ دیگرِ مدخلِ صحن نیز پرده‌هایی بود به درازای پانزده ذِراع با سه ستون و سه پایه.‏ ۱۶  همهٔ پرده‌های اطراف صحن از کتانِ ریزبافتِ تابیده تهیه شده بود.‏ ۱۷  پایهٔ ستونها از برنج و قلابها و بندهای ستونها از نقره بود.‏ سرستونها نیز روکشی از نقره داشت؛‏ بدین ترتیب تمامی ستونهای صحن بندهایی از نقره داشت.‏ ۱۸  پردهٔ مدخلِ صحن از نخهای آبی،‏ ارغوانی و قرمز و کتان ریزبافتِ تابیده بود که ماهرانه گلدوزی شده بود.‏ درازای این پرده بیست ذِراع بود و بلندای آن،‏ همچون پرده‌های صحن،‏ پنج ذِراع،‏ ۱۹  با چهار ستون و چهار پایهٔ برنجین.‏ قلابها و بندهای ستونها از نقره بود و سرستونها نیز روکشی از نقره داشت.‏ ۲۰  تمام میخهای مسکن و صحن اطراف آن،‏ برنجین بود.‏ حساب مواد به کار رفته در مسکن ۲۱  این است حساب مواد به کار رفته در ساختن مسکن،‏ یعنی مسکنِ شهادت،‏ که لاویان به دستور موسی و زیر نظر ایتامار پسر هارونِ کاهن ثبت کردند.‏ ۲۲  بِصَلئیل پسر اوری،‏ نوهٔ حور،‏ از قبیلهٔ یهودا،‏ هرآنچه را که خداوند به موسی امر فرموده بود،‏ ساخت.‏ ۲۳  اُهولیاب پسر اَخیسامَک از قبیلهٔ دان که حکاک و طراح بود و با نخهای آبی،‏ ارغوانی و قرمز و کتانِ ریزبافت گلدوزی می‌کرد،‏ بِصَلئیل را در انجام این کار یاری می‌داد.‏ ۲۴  مقدار کل طلایی که از هدایا جهت تمام کارهای ساختمانی قُدس به کار رفت،‏ بیست و نه وزنه* و هفتصد و سی مثقال،‏* به مقیاس مثقال قُدس بود.‏ ۲۵  نقره‌ای که از جماعتِ شمارش شده به دست آمد،‏ صد وزنه و هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال به مقیاس مثقال قُدس بود ۲۶  یعنی برای هر فرد یک بِکا،‏* که به مقیاس مثقال قُدس معادلِ نیم مثقال است.‏ این مقدار نقره از جمعیتی که به سوی شمرده‌شدگان گذشته بودند،‏ گرفته شد،‏ از اشخاص بیست ساله به بالا،‏ بر روی هم ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه مرد.‏ ۲۷  پایه‌های قُدس و پایه‌های حجاب را از این یکصد وزنه نقره ساختند،‏ یعنی یکصد پایه را از یکصد وزنه،‏ برای هر پایه یک وزنه.‏ ۲۸  از هزار و هفتصد و هفتاد و پنج مثقال نیز برای ساختن قلابهای ستونها،‏ روکش کردن سرستونها و ساختن بندهایی برای آنها استفاده شد.‏ ۲۹  مقدار برنج اهدایی معادل هفتاد وزنه و دو هزار و چهارصد مثقال بود.‏ ۳۰  با آنها پایه‌های دَرِ خیمهٔ ملاقات،‏ مذبح برنجین و شبکهٔ آن،‏ و همهٔ وسایل مذبح را ساختند؛‏ ۳۱  و نیز پایه‌های پیرامون صحن،‏ پایه‌های مدخل صحن،‏ تمام میخهای مسکن و میخهای گرداگرد صحن را.‏

پاورقی‌ها

‏۳۸:‏۱ یک ذِراع تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۳۸:‏۲۴ یا ”قَنطار“.‏ یک وزنه تقریباً معادل ۳۴ کیلوگرم است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۳۸:‏۲۴ در عبری:‏ ”شِکِل“.‏ یک شِکِل تقریباً معادل ۵/‏۱۱ گرم است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۳۸:‏۲۶ یک ”بِکا“ تقریباً معادل ۶ گرم است.‏