خروج ۳۶‏:‏۱‏-‏۳۸

۳۶  ‏«بِصَلئیل،‏ اُهولیاب و همهٔ افراد ماهری که خداوند بدیشان مهارت و فهم بخشیده است تا بدانند چگونه باید کارهای مربوط به بنای قُدس را انجام دهند،‏ باید درست مطابق آنچه خداوند فرمان داده است این کار را به انجام رسانند.‏»‏ ۲  آنگاه موسی،‏ بِصَلئیل و اُهولیاب و همهٔ افراد ماهری را که خداوند بدیشان مهارت بخشیده بود فرا خواند،‏ هر که را که دلش راغب بود بیاید و این کار را انجام دهد.‏ ۳  آنان همهٔ هدایایی را که بنی‌اسرائیل برای بنای قُدس آورده بودند،‏ از موسی تحویل گرفتند.‏ و اما قوم همچنان هر بامداد برای این کار هدیهٔ اختیاری می‌آوردند.‏ ۴  پس همهٔ صنعتگران ماهری که مشغول انجام کارهای گوناگونِ بنای قُدس بودند،‏ کارشان را رها کرده،‏ آمدند ۵  و به موسی گفتند:‏ «قوم بیش از آنچه لازم است برای انجام کاری که خداوند به انجام آن امر فرموده هدیه می‌آورند.‏» ۶  پس موسی دستور داد در سرتاسر اردوگاه اعلام کنند:‏ «هیچ مرد یا زنی بیش از این برای قُدس هدیه نیاورد.‏» بدین‌سان قوم از آوردن هدایای بیشتر بازداشته شدند،‏ ۷  زیرا آنچه آورده بودند برای اتمام کار کافی و حتی بیش از نیاز بود.‏ ساختن مسکن ۸  تمام افراد ماهر از میان کارکنان،‏ مسکن را با ده پرده ساختند که از کتان ریزبافتِ تابیده تهیه شده و نخهای آبی،‏ ارغوانی و قرمز در آنها به کار رفته بود.‏ تصویر کروبیان نیز ماهرانه بر آنها نقش شده بود.‏ ۹  پرده‌ها همه به یک اندازه بود:‏ درازایشان بیست و هشت ذِراع* و پهنایشان چهار ذِراع.‏ ۱۰  آنان پنج پرده را به هم و پنج پردهٔ دیگر را نیز به هم متصل کردند.‏ ۱۱  آنگاه بر لبهٔ آخرین پردهٔ دستهٔ اوّل،‏ حلقه‌هایی از پارچهٔ آبی ساختند؛‏ بر لبهٔ آخرین پردهٔ دستهٔ دوّم نیز چنین کردند.‏ ۱۲  همچنین پنجاه حلقه بر یک پرده و پنجاه حلقه بر آخرین پردهٔ دستهٔ دیگر ساختند،‏ به گونه‌ای که حلقه‌ها رو در روی هم قرار گرفت.‏ ۱۳  آنگاه پنجاه گیره از طلا ساختند و آن دو دسته پرده را توسط آنها به هم متصل کردند تا مسکن یکپارچه شود.‏ ۱۴  نیز برای چادر روی مسکن پرده‌هایی از پشم بز ساختند،‏ بر روی هم یازده پرده.‏ ۱۵  این یازده پرده همه به یک اندازه بود:‏ درازایشان سی ذِراع و پهنایشان چهار ذِراع.‏ ۱۶  پنج پرده را در یک دسته به هم متصل کردند و شش پرده دیگر را نیز در دسته‌ای دیگر به هم.‏ ۱۷  آنگاه بر لبهٔ آخرین پردهٔ یکی از دو دسته،‏ پنجاه حلقه،‏ و بر لبهٔ آخرین پردهٔ دستهٔ دیگر نیز پنجاه حلقهٔ دیگر کار گذاشتند.‏ ۱۸  پنجاه گیرهٔ برنجین نیز ساختند تا خیمه را به صورت یکپارچه به هم متصل کند.‏ ۱۹  سپس برای خیمه،‏ پوششی از پوست قوچ که به رنگ سرخ رنگ شده بود تهیه کردند و بر روی آن پوششی از چرم نازک* کشیدند.‏ ۲۰  تخته‌های قایم از چوب اقاقیا برای مسکن ساختند.‏ ۲۱  درازای هر تخته ده ذِراع و پهنایش یک و نیم ذِراع بود ۲۲  و هر تخته دو زبانهٔ قرینهٔ هم داشت.‏ تمامی تخته‌های مسکن این‌گونه ساخته شدند.‏ ۲۳  برای جانب جنوبی مسکن بیست تخته ساختند ۲۴  و برای زیر آنها چهل پایهٔ نقره،‏ یعنی دو پایه برای دو زبانهٔ هر تخته.‏ ۲۵  برای جانب دیگر مسکن،‏ یعنی جانب شمالی نیز بیست تخته ساختند ۲۶  و چهل پایهٔ نقره برای زیر آنها،‏ یعنی دو پایه برای هر تخته.‏ ۲۷  برای قسمت انتهاییِ مسکن،‏ یعنی انتهای بخش غربی،‏ شش تخته ساختند،‏ ۲۸  و برای هر یک از گوشه‌های قسمت انتهایی مسکن نیز دو تخته.‏ ۲۹  این دو تخته در هر یک از این دو گوشه از پایین تا بالا به هم متصل و به یک حلقهٔ واحد بسته شدند؛‏ هر دو گوشه به همین شکل ساخته شد.‏ ۳۰  پس هشت تخته و شانزده پایهٔ نقره بود،‏ یعنی برای هر تخته دو پایه.‏ ۳۱  همچنین پشت‌بندهایی از چوب اقاقیا ساختند،‏ پنج پشت‌بند برای تخته‌های یک جانب مسکن،‏ ۳۲  پنج پشت‌بند برای تخته‌های جانب دیگر و پنج پشت‌بند نیز برای تخته‌های بخش غربی واقع در انتهای مسکن.‏ ۳۳  پشت‌بند میانی را به گونه‌ای ساختند که در وسط تخته‌های قایم قرار می‌گرفت و از یک سر تا سر دیگر می‌رسید.‏ ۳۴  تخته‌ها را زراندود کردند و حلقه‌هایی زرین ساختند تا پشت‌بندها را نگاه دارند.‏ پشت‌بندها را نیز زراندود کردند.‏ ۳۵  حجاب را از کتان ریزبافت تابیده دوختند که نخهای آبی،‏ ارغوانی و قرمز در آن به کار رفته و نقش کروبیان ماهرانه بر آن دوخته شده بود.‏ ۳۶  برای این پرده،‏ چهار ستون از چوب اقاقیا ساختند و ستونها را زراندود کردند.‏ برای ستونها نیز قلابهای طلا ساختند و چهار پایهٔ نقره برای آنها ریختند.‏ ۳۷  برای دَرِ خیمه،‏ پرده‌ای از نخهای آبی،‏ ارغوانی و قرمز و کتانِ ریزبافتِ تابیده دوختند که ماهرانه گلدوزی شده بود ۳۸  و برای این پرده،‏ پنج ستون با قلابهایش ساختند.‏ سرستونها و بندهای آنها را زراندود کردند و پنج پایهٔ برنجین نیز برای آنها ساختند.‏

پاورقی‌ها

‏۳۶:‏۹ یک ذِراع تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۳۶:‏۱۹ رجوع کنید به زیرنویس ۲۵:‏۵.‏