خروج ۳۰‏:‏۱‏-‏۳۸

۳۰  ‏«مذبحی برای سوزاندن بخور بساز؛‏ آن را از چوب اقاقیا بساز.‏ ۲  مذبح مربع باشد،‏ به درازای یک ذِراع،‏* پهنای یک ذِراع،‏ و بلندی دو ذِراع،‏ و شاخهایش با مذبح یکپارچه باشد.‏ ۳  آن را با روکشی از طلای ناب بپوشان،‏ روی آن،‏ جوانبش و شاخهایش را.‏ و گِردِ آن نیز قابی از طلا بساز.‏ ۴  زیر قاب،‏ دو حلقهٔ زرین برای مذبح بساز که مقابل هم قرار داشته باشند،‏ تا تیرکهای حمل مذبح را نگاه دارند.‏ ۵  تیرکها را از چوب اقاقیا بساز و آنها را زراندود کن.‏ ۶  مذبح را جلوی حجابی که مقابل صندوق شهادت است بگذار،‏ مقابل جایگاه کفّاره که بر صندوق شهادت است،‏ آنجا که در آن با تو ملاقات می‌کنم.‏ ۷  هارون باید هر روز صبح هنگام رسیدگی به چراغها،‏ بر این مذبح،‏ بخور خوشبو بسوزاند.‏ ۸  به هنگام عصر نیز که برای روشن کردن چراغها می‌آید،‏ باید بار دیگر بخور بسوزاند،‏ تا بدین‌سان،‏ بخور نسل اندر نسل به‌طور مرتب در حضور خداوند سوزانده شود.‏ ۹  هیچ بخورِ دیگر یا قربانی تمام‌سوز یا هدیهٔ آردی بر این مذبح تقدیم مکنید،‏ و هدیهٔ ریختنی بر آن مریزید.‏ ۱۰  هارون سالی یک بار بر شاخهای آن کفّاره کند.‏ این کفّاره باید همه‌ساله نسل اندر نسل با خون قربانی گناه که برای کفّاره است،‏ انجام گیرد.‏ این برای خداوند بسیار مقدس است.‏»‏ بهای کفّاره ۱۱  آنگاه خداوند به موسی گفت:‏ ۱۲  ‏«هنگامی که بنی‌اسرائیل را برای نام‌نویسی سرشماری می‌کنی،‏ هر یک از ایشان که شمرده می‌شود باید به عنوان فدیهٔ جان خود مبلغی به خداوند بپردازد.‏ در آن صورت،‏ به هنگام شمارش،‏ بلایی بر قوم نازل نخواهد شد.‏ ۱۳  هر که به جانب شمرده‌شدگان می‌گذرد باید نیم مثقال* مطابق مثقالِ قُدس،‏ که بیست قیراط* است،‏ بپردازد.‏ این نیم مثقال هدیه‌ای است به خداوند.‏ ۱۴  هر کس،‏ از بیست ساله و بالاتر،‏ که نام‌نویسی می‌شود،‏ هدیهٔ خداوند را بپردازد.‏ ۱۵  هنگامی که هدیهٔ خداوند را به جهت انجام کفّاره برای جان خود می‌پردازید،‏ ثروتمندان بیشتر از نیم مثقال ندهند و فقیران نیز کمتر ندهند.‏ ۱۶  نقد کفّاره را از بنی‌اسرائیل دریافت کن و آن را برای خدمات خیمهٔ ملاقات هزینه نما،‏ تا به جهت بنی‌اسرائیل یادگاری به حضور خداوند باشد و برای جانهای شما کفّاره کند.‏»‏ حوض شستشو ۱۷  آنگاه خداوند به موسی گفت:‏ ۱۸  ‏«حوضی برنجین با پایهٔ برنجین جهت شستشو بساز.‏ آن را میان مذبح و خیمهٔ ملاقات بگذار و در آن آب بریز.‏ ۱۹  هارون و پسرانش دست و پای خود را بدین آب بشویند.‏ ۲۰  وقتی به خیمهٔ ملاقات داخل می‌شوند،‏ با این آب شستشو کنند تا نمیرند،‏ نیز آنگاه که برای خدمت به مذبح نزدیک می‌آیند تا هدیهٔ اختصاصی به خداوند تقدیم کنند.‏ ۲۱  آنها باید دست و پایشان را بشویند تا نمیرند.‏ این برای هارون و فرزندانش،‏ نسل اندر نسل،‏ فریضهٔ ابدی خواهد بود.‏»‏ روغن مسح ۲۲  سپس خداوند به موسی گفت:‏ ۲۳  ‏«ادویهٔ اعلا بدین شرح تهیه کن:‏ پانصد مثقال مُرّ مایع؛‏ معادل نصف آن،‏ یعنی دویست و پنجاه مثقال دارچین معطر؛‏ دویست و پنجاه مثقال نیشکر معطر؛‏ ۲۴  پانصد مثقال سَلیخَه (‏که همگی به مثقالِ قُدس وزن شده‌اند)‏،‏ و یک هین* روغن زیتون.‏ ۲۵  از آمیختن این ادویهٔ معطر،‏ روغن مقدس مسح را،‏ به مهارتِ عطاران تهیه کن.‏ ۲۶  سپس این روغن را برای مسح خیمهٔ ملاقات،‏ صندوق شهادت،‏ ۲۷  میز و تمامی اسباب آن،‏ چراغدان و لوازم آن،‏ مذبح بخور،‏ ۲۸  مذبح قربانی تمام‌سوز و اسباب آن،‏ و حوض و پایه‌اش به کار گیر.‏ ۲۹  آنها را تخصیص کن تا بسیار مقدس باشند،‏ و هر چه با آنها تماس یابد نیز مقدس خواهد بود.‏ ۳۰  هارون و پسرانش را مسح کرده،‏ تخصیص نما تا برای من کهانت کنند.‏ ۳۱  به بنی‌اسرائیل بگو:‏ ”این است روغن مقدسِ مسح برای من در نسلهای شما.‏ ۳۲  آن را برای تدهین معمولیِ بدن آدمیان به کار نبرید و روغن دیگری را با همین ترکیب تهیه نکنید.‏ این روغن مقدس است و بر شماست که آن را مقدس بشمارید.‏ ۳۳  هر که روغنی معطر شبیه آن ترکیب کند،‏ یا آن را بر شخصی که کاهن نیست بمالد،‏ از میان قوم خود منقطع شود.‏“»‏ بخور ۳۴  آنگاه خداوند به موسی گفت:‏ «از ادویهٔ خوشبو،‏ یعنی صَمْغِ کاج،‏ اَظفار،‏ قِنّه و کندر خالص به مقدار مساوی فراهم آور ۳۵  و به مهارت عطّاران،‏ از آمیختن آنها بخوری خوشبو بساز.‏ این بخور باید نمکین،‏ خالص و مقدس باشد.‏ ۳۶  مقداری از آن را بکوب و به شکل گَرد درآور،‏ و در خیمهٔ ملاقات،‏ جایی که با تو ملاقات می‌کنم،‏ مقابل شهادت قرار بده.‏ این بخور باید برای شما بسیار مقدس باشد.‏ ۳۷  بخور دیگری با این ترکیب برای خود مسازید؛‏ آن را برای خداوند مقدس بشمارید.‏ ۳۸  هر که شبیه این بخور را برای بوییدن بسازد،‏ از میان قوم خود منقطع شود.‏

پاورقی‌ها

‏۳۰:‏۲ یک ذِراع تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۳۰:‏۱۳ در عبری:‏ ”شِکِل“.‏ یک شِکِل تقریباً معادل ۵/‏۱۱ گرم است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۳۰:‏۱۳ در عبری:‏ ”گِرا“.‏ یک گِرا تقریباً معادل ۶/‏۰ گرم است.‏
‏۳۰:‏۲۴ یک ”هین“ تقریباً معادل ۵/‏۳ لیتر است.‏