خروج ۲۹‏:‏۱‏-‏۴۶

۲۹  ‏«این است آنچه برای تخصیص ایشان انجام می‌دهی،‏ تا برای من کهانت کنند:‏ یک گوساله و دو قوچ بی‌عیب برگیر.‏ ۲  از آرد نرمِ گندم،‏ نانِ بی‌خمیرمایه و قرصهای نانِ بی‌خمیرمایهٔ روغنی و قرصهای نازک بی‌خمیرمایهٔ آغشته به روغن تهیه کن.‏ ۳  آنها را در سبدی بگذار و با همان سبد،‏ همراه آن گوساله و دو قوچ نزدیک آور.‏ ۴  آنگاه هارون و پسرانش را به دَرِ خیمهٔ ملاقات بیاور و آنها را به آب،‏ غسل بده.‏ ۵  سپس جامه‌ها را آورده،‏ پیراهن،‏ ردای ایفود،‏ خودِ ایفود و پیش‌سینه را بر تن هارون کن و ایفود را با کمربند نقشدارش بر وی ببند.‏ ۶  دستار هارون را بر سرش بگذار و نیمتاج مقدس را بر دستار بگذار.‏ ۷  آنگاه روغن مسح را آورده،‏ بر سرش بریز و او را مسح کن.‏ ۸  سپس پسران هارون را بیاور و ایشان را به پیراهنها بپوشان.‏ ۹  آنگاه بر ایشان،‏ یعنی هارون و پسرانش شال کمر بربند و کلاه بر سرشان بگذار.‏ کهانت بنا به فریضهٔ ابدی از آنِ ایشان خواهد بود.‏ بدین‌گونه هارون و پسرانش را منصوب نما.‏ ۱۰  ‏«گوساله را جلو خیمهٔ ملاقات بیاور و هارون و پسرانش بر سر آن دست بگذارند.‏ ۱۱  سپس،‏ گوساله را نزد دَرِ خیمهٔ ملاقات،‏ به حضور خداوند ذبح کن.‏ ۱۲  مقداری از خون آن را گرفته،‏ با انگشتت بر شاخهای مذبح بمال،‏ و مابقی را پای مذبح بریز.‏ ۱۳  آنگاه تمام چربی را که در اطراف اندرونی است همراه سفیدی روی جگر و هر دو قلوه و چربی دور آنها را برگیر و بر مذبح بسوزان.‏ ۱۴  اما گوشت گوساله را با پوست و فضولاتش خارج از اردوگاه بسوزان.‏ این قربانی گناه است.‏ ۱۵  ‏«سپس یکی از قوچها را برگیر و هارون و پسرانش بر سر آن دست بگذارند.‏ ۱۶  آن را نیز ذبح کن و خونش را برگرفته،‏ بر همه طرف مذبح بپاش.‏ ۱۷  قوچ را قطعه قطعه کن و قسمتهای اندرونی و نیز پاچه‌هایش را بشوی و آنها را با کله و دیگر قسمتهای آن قرار بده.‏ ۱۸  سپس قوچ را به تمامی بر مذبح بسوزان.‏ این است قربانی تمام‌سوز برای خداوند،‏ رایحه‌ای خوشایند* و هدیهٔ اختصاصی برای او.‏ ۱۹  ‏«آنگاه قوچ دیگر را برگیر و هارون و پسرانش بر سر آن دست بگذارند.‏ ۲۰  آن را نیز ذبح کن و مقداری از خونش را گرفته،‏ بر نرمهٔ گوش راست هارون و پسرانش،‏ شست دست راست آنها و شست پای راستشان بمال.‏ سپس باقی خون را بر همه طرف مذبح بپاش.‏ ۲۱  مقداری از خونِ روی مذبح و قدری از روغن مسح را برگیر و بر هارون و جامه‌هایش و بر پسران او و جامه‌هایشان بپاش.‏ بدین‌سان هارون و پسرانش و جامه‌های آنها تقدیس خواهد شد.‏ ۲۲  ‏«چربی قوچ،‏ دُنبه،‏ چربی که اندرونی را می‌پوشاند،‏ سفیدی روی جگر،‏ هر دو قلوه و چربی دورشان و نیز ران راست را برگیر،‏ زیرا این قوچِ انتصاب است.‏ ۲۳  نیز از سبد نانِ بی‌خمیرمایه که در حضور خداوند است یک عدد نان،‏ یک قرص نان روغنی و یک قرصِ نازک برگیر.‏ ۲۴  تمامی اینها را در دستان هارون و پسرانش بگذار و به عنوان هدیهٔ تکان‌دادنی به حضور خداوند تکان بده.‏ ۲۵  سپس آنها را از دست ایشان بگیر و بر روی قربانی تمام‌سوز بر مذبح بسوزان تا رایحه‌ای خوشایند به حضور خداوند باشد.‏ این است هدیهٔ اختصاصی برای خداوند.‏ ۲۶  ‏«سپس سینهٔ قوچِ انتصاب را که برای هارون است گرفته،‏ آن را به حضور خداوند به عنوان هدیهٔ تکان‌دادنی تکان بده،‏ و این سهم تو خواهد بود.‏ ۲۷  قسمتهایی از قوچِ انتصاب را که برای هارون و پسرانش است،‏ یعنی سینهٔ تکان‌دادنی و رانِ افراشتنی را که تکان داده می‌شود،‏ تخصیص کن.‏ ۲۸  این بنا به فریضه‌ای ابدی سهم هارون و پسرانش از جانب بنی‌اسرائیل خواهد بود،‏ زیرا که هدیهٔ افراشتنی است.‏ این است هدیهٔ افراشتنی از جانب بنی‌اسرائیل،‏ از قربانیهای رفاقت ایشان.‏ این است هدیهٔ افراشتنی آنها به خداوند.‏ ۲۹  ‏«جامه‌های مقدس هارون،‏ پس از او از آنِ پسرانش خواهد بود تا در آنها مسح و منصوب شوند.‏ ۳۰  پسری که در مقام کاهن به جانشینی او برگزیده می‌شود و جهت خدمت در قُدس وارد خیمهٔ ملاقات می‌گردد،‏ باید آنها را هفت روز بر تن کند.‏ ۳۱  ‏«قوچِ انتصاب را برگیر و گوشتش را در مکانی مقدس آب‌پز کن.‏ ۳۲  هارون و پسرانش باید گوشت قوچ و نانی را که در سبد است نزد دَرِ خیمهٔ ملاقات بخورند.‏ ۳۳  آنها خود از این چیزها که بدانها به جهت انتصاب و تخصیصشان کفّاره به جا آورده می‌شود،‏ بخورند.‏ اما هیچ‌کس دیگر نباید از آن بخورد،‏ زیرا مقدس است.‏ ۳۴  اگر از گوشت قربانیِ انتصاب،‏ یا از نان،‏ چیزی تا صبح باقی‌مانَد،‏ همه را به آتش بسوزان.‏ آن را نباید خورد،‏ زیرا مقدس است.‏ ۳۵  ‏«هر چه دربارهٔ هارون و پسرانش به تو فرمان دادم،‏ انجام ده.‏ هفت روز ایشان را منصوب نما.‏ ۳۶  هر روز جهت کفّاره،‏ گوساله‌ای را به رسم قربانی گناه تقدیم کن.‏ با کفّاره کردن برای مذبح آن را طاهر ساز؛‏ آن را مسح کن تا تخصیص گردد.‏ ۳۷  هفت روز برای مذبح کفّاره کرده،‏ آن را تخصیص کن.‏ آنگاه مذبح بسیار مقدس خواهد بود و هر چه با آن تماس یابد نیز مقدس خواهد بود.‏ ۳۸  ‏«این است آنچه باید بر مذبح تقدیم کنی:‏ هر روز دو برهٔ یک ساله،‏ به‌طور مرتب؛‏ ۳۹  یکی را بامدادان ذبح کن،‏ دیگری را به هنگام عصر.‏ ۴۰  با برهٔ نخست،‏ یک دهم ایفَه* آرد نرم که با یک چهارم هین* روغن افشرده مخلوط شده باشد،‏ و نیز یک چهارم هین شراب به رسم هدیهٔ ریختنی،‏ تقدیم کن.‏ ۴۱  برهٔ دیگر را به هنگام عصر تقدیم کن،‏ و مانند آنچه بامدادان کردی،‏ همراه آن هدیهٔ آردی و هدیهٔ ریختنی تقدیم کن.‏ این است رایحهٔ خوشایند و هدیهٔ اختصاصی برای خداوند.‏ ۴۲  این قربانی تمام‌سوز باید نسل اندر نسل به‌طور مرتب نزد دَرِ خیمهٔ ملاقات به حضور خداوند تقدیم شود.‏ من در آنجا با شما ملاقات خواهم کرد و با تو سخن خواهم گفت؛‏ ۴۳  در آنجا با بنی‌اسرائیل ملاقات خواهم کرد و آن مکان به واسطهٔ جلال من تقدیس خواهد گشت.‏ ۴۴  بدین‌سان من خیمهٔ ملاقات و مذبح را تخصیص می‌کنم و نیز هارون و پسرانش را تخصیص می‌کنم تا برای من کهانت کنند.‏ ۴۵  آنگاه در میان بنی‌اسرائیل ساکن خواهم شد و خدای ایشان خواهم بود.‏ ۴۶  و آنان خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان هستم که ایشان را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا در میانشان ساکن شوم.‏ من یهوه خدای ایشان هستم.‏

پاورقی‌ها

‏۲۹:‏۱۸ این واژهٔ عبری می‌تواند حاوی مفهوم «تسکین بخشیدن» و «آرام کردن» هم باشد؛‏ همچنین در بقیهٔ این باب.‏
‏۲۹:‏۴۰ یک ”ایفَه“ تقریباً معادل ۲۲ لیتر است.‏
‏۲۹:‏۴۰ یک ”هین“ تقریباً معادل ۵/‏۳ لیتر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏